BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Stanisław
Title
Odpowiedzialność obiektywna kontra odpowiedzialność absolutna na gruncie kar administracyjnych (art. 189d pkt 4 k.p.a.)
Source
Krytyka Prawa, 2019, T. 11, Nr 3, s. 257-277, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Efektywna administracja, Ochrona środowiska, Postępowanie administracyjne, Kara administracyjna
Effective administration, Environmental protection, Administrative proceedings, Administrative penalty
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie nowej regulacji zawartej w art. 189d pkt 4 k.p.a. tj. wpływu na karę administracyjną okoliczności przyczynienia się sprawcy do zaistnienia deliktu administracyjnego. W pierwszej kolejności po przeprowadzeniu analizy dochodzę do wniosku, że przyczynienie się nie wpływa na sam fakt poniesienia odpowiedzialności, a jedynie brane jest pod uwagę na etapie ustalania wysokości kary. Świadczy to o ograniczonym jego zastosowaniu. Następnie dokonuję krytycznej analizy występującego ograniczenia, odwołując się do podstawowych zasad, które powinny być brane pod uwagę w procesie wykonywania prawa, czyli również podczas nakładania sankcji oraz funkcji jakie pełni administracyjna kara pieniężna.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2017.
 2. Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCz, "Radca Prawny Zeszyty Naukowe" 2015, nr 3(4).
 3. Błachucki M., Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 2015.
 4. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2005.
 5. Czichy K., O niestosowaniu gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych, "Prokuratura i Prawo" 2017, nr 12, s. 93-105.
 6. Draniewicz B., Minimalne standardy stosowanie sankcji administracyjnych, "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" 2015, nr 1.
 7. Draniewicz B., Zalążek strict liability w polskim prawie ochrony środowiska?, "Prawo i Środowisko" 2015, nr 3, s. 71-80.
 8. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
 9. Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017.
 10. Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie? w: Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. W. Federczyk, Warszawa 2014.
 11. Jendrośka J., Kary administracyjne, w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001.
 12. Kaczocha M., Miarkowanie sankcji administracyjnej - wybrane zagadnienia, "Przegląd Legislacyjny" 2013, nr 3(85).
 13. Kaczocha M., Z problematyki administracyjnych kar pieniężnych bezwzględnie oznaczonych, "Przegląd Legislacyjny" 2014, nr 2(88).
 14. Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 9, Warszawa 2018, komentarz do art. 435 k.c.
 15. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, wyd. 2, Warszawa 2019.
 16. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1-18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 17. Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001.
 18. Michór A., O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, "Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji" 2004, t. LX.
 19. Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa 2009.
 20. Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewickiego, M. Lewickiej, Warszawa 2011.
 21. Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną, w: Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane, red. M. Bojarski, Wrocław 1994.
 22. Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926-2004), Tuluza 2009.
 23. Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, "Radca Prawny Zeszyty Naukowe" 2017, nr 2(11).
 24. Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004.
 25. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, "Studia Prawnicze" 2003, z. 4, s. 143-144.
 26. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
 27. Witkowski S., Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r. (II GSK 917/11), z dnia 19 grudnia 2012 r. (II GSK 1823/11), z dnia 6 lutego 2013 r. (II GSK 2171/11), "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" 2015, nr 1, s. 181-199.
 28. Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), "Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 9.
 29. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., w: System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.331
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu