BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huppert Uri
Title
Jerozolima w potrzasku między Watykanem, Moskwą, ewangelikami republikańskimi, mesjanizmem judaistycznym i islamem
Jerusalem Trapped between Vatican, Moscow, Republican Evangelism, Judaic Messianism, and Islam
Source
Krytyka Prawa, 2019, T. 11, Nr 3, s. 278-291, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wartość fundamentalna, Rozwiązywanie konfliktów, Religia
Fundamental value, Solving conflicts, Religion
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Jerozolima, a szczególnie Góra Świątynna (Moria), została uświęcona przez trzy największe monoteistyczne religie. Przez judaizm - przez poświęcenie Izaaka (Stary Testament), ustanowienie Jerozolimy przez króla Dawida stolicą starożytnego państwa Izraelitów i dwie zburzone świątynie. Przez chrześcijaństwo - Chrystus modlił się w Drugiej Świątyni, został w Jerozolimie ukrzyżowany i pochowany. Na tejże Górze Świątynnej, na gruzach Drugiej Świątyni, posadowiono meczet muzułmański Al Aksa. Współczesny konflikt wyznaczony został przez: powstanie Państwa Izraela (1948) i opanowanie wschodniej Jerozolimy (1967), wpływy Moskwy poprzez prawosławie i kościoły orientalne, wpływ polityczny mesjanizmu żydowskiego przy masowym wsparciu fundamentalizmu ewangelickiego poprzez partię republikańską w Stanach Zjednoczonych, konflikt islamu z Zachodem i Izraelem, skoncentrowany wokół Jerozolimy jako punkt zapalny "współczesnych Mesjaszów".(abstrakt oryginalny)

Jerusalem, especially the Temple Mount (Moriah), has been sanctified by the three biggest monotheistic religions. By Judaism - the binding of Isaac (Old Testament), King David pronouncing Jerusalem the capital of the ancient country of Israelites, and two demolished temples. By Christianity - Christ prayed in the Second Temple, becoming later crucified and buried in Jerusalem. The ruins of the Second Temple became the site where the Muslim Al-Aqsa Mosque was built. The contemporary conflict is marked by: the emergence of the State of Israel (1948) and the capturing of Jerusalem (1967), Russian influences exerted by the Orthodox Church and Oriental churches, the political impact of Jewish messianism combined with a mass support for evangelical fundamentalism as offered by the Republican Party in the US,the conflict between the West and Israel, focusing on Jerusalem as the tinderbox for "contemporary messiahs"(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eldar A., Zeldar I., Lords of the Land: The War for Israel's Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007, Dvir publishing house, Izrael, 2005.
  2. Górny M., Kreślarze ojczyzn, PAN, Warszawa 2018.
  3. Huppert U., Back to the ghetto, Prometheus Books, 1979.
  4. Huppert U., Izrael w cieniu fundamentalizmów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
  5. Łach S., Geneza mesjanizmu biblijnego, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 1970, nr 4-5, s. 167.
  6. Patek A., Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana, wyd. Historia Iagellonica, Kraków 1997.
  7. Shumski D., Beyond the National State, Yale University Press 2019.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.332
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu