BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedźwiedzińska Hanna (Technical University of Lodz, Poland), Kowalska Magdalena Klaudia (University of Lodz, Poland)
Title
Evaluation of the Impact of Macroeconomic Factors on Innovativeness of Enterprises from the TSL Sector in the Countries of Central and Eastern Europe
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 34-47, tab., bibliogr. s. 46-47
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Sektor TSL, Wskaźniki makroekonomiczne
Innovations, Enterprise innovation, TSL sector, Macroeconomic indicators
Note
JEL Classification: O12, O31, O32, F0
summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Purpose - The main objective of the article is to assess the impact of the macroeconomic environment on the innovativeness of enterprises of the TSL sector in the countries of Central and Eastern Europe in 2010-2016 with the forecast for 2017-2018. Research method - The paper has been divided into the theoretical and practical part. The first part is based on the subject literature and refers to the theoretical aspect of innovation and innovativeness of enterprises. The second part is empirical. Two synthetic indicators were created - a synthetic index of innovativeness of enterprises operating in the TSL sector and conducting their activities in the countries of Central and Eastern Europe, and a synthetic macroeconomic indicator of the countries of Central and Eastern Europe. Next, a forecast based on the extrapolation of the trend was made and the relationships between the analyzed synthetic indicators were examined using the Ordinary Least Squares Method. Results - Based on the research, it can be concluded that in Central and Eastern Europe there is a statistically significant relationship between the synthetic macroeconomic indicator and the synthetic indicator of the innovativeness of enterprises in the TSL sector. Originality - Evaluation of the impact of macroeconomic factors on the innovativeness of enterprises of the TSL sector in the countries of Central and Eastern Europe. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 2. Baruk J., 2013, Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji, "Zarządzanie i Finanse", nr  4(1), s. 7-16.
 3. Białoń L., 2010, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa.
 4. Dobni C.B., 2010, The relationship between an innovation orientation and competitive strategy, "International Journal of Innovation Management", vol. 14, no. 2, pp. 331-357, DOI: 10.1142/S1363919610002660.
 5. Drucker P., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 6. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 7. Dziekański P., 2014, Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14(29), z. 3, s. 61- 70.
 8. Freeman C., 1982, The Economics of Industrial Innovation, Printer, London.
 9. Grzybowska B., 2012, Innowacyjność przemysłu spożywczego - ujęcie regionalne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 10. Hilami M.F, Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S., 2010, Product and Process Innovativeness: Evidence from Malaysian SMEs, "European Journal of Social Science", vol. 16(4), pp. 557-568.
 11. Kotler P., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 12. Łyżwa E., 2014, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 13. Mansfield E., 1968, Industrial Research and technological Innovation, W.W. Norton, New York.
 14. Misztal A., 2015, Analiza czynników zewnętrznych determinujących rentowność przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", nr 29, s. 223- 231.
 15. Niedzielski P., Rychlik K., 2006, Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 16. Nowa encyklopedia powszechna, 1998, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 17. Nowak E., 1995, Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Piaseczny L., Więckowski J., 1981, Ekonomika przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 19. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, 2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 20. Przybylska E., 2016, Innowacyjność branży TSL, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 24, t. 2, s. 235- 245.
 21. Schippers M.C., West M.A., Dawson J.F., 2015, Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context, "Journal of Management", no 41, iss. 3, pp. 769-788, DOI: 10.1177/0149206312441210.
 22. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 23. Sopińska A., Mierzejewska W., 2017, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 24. Szafranowicz M., 2019, Innowacje produktowe i ich uwarunkowania na przykładzie Protektor S. A., "Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 171, s. 115-134.
 25. www 1, https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page27 [date of entry: 20.09.2019].
 26. www 2, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje7/strona9.htm [date of entry: 20.09.2019].
 27. www 3, https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm? TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=PL&IntPcKey=18512354&StrLayoutCode=HIERARCHI C [date of entry: 20.04.2019].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu