BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Busłowska Anna (University of Bialystok, Poland)
Title
Integrated Territorial Investments and the Improvement of Transport Mobility and Accessibility of Urban Functional Areas - the Example of the Białystok Functional Area
Source
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 1(99), s. 144-154, tab., bibliogr. s. 153-154
Keyword
Transport, Inwestycje w transporcie, Ekonomika transportu
Transport, Investments in transport, Transport economics
Note
JEL Classification: O18, O21
summ.
Abstract
Purpose - The aim of the paper is to identify the activities implemented as part of the Integrated Territorial Investments (ITI) in order to improve transport accessibility and mobility using the example of the investments undertaken in the Białystok Functional Area (BFA). The formulated hypothesis implies that in the Bialystok Functional Area support is available for various projects financed from ITI in order to improve transport mobility and accessibility. Research method - The analysis was based both on a literature review of the subject and using the Author's own research conducted in October 2019 on the Bialystok Functional Area Association (BFAA), including the data from the IT system - SL 2014. The analysis was based on the case studies of the projects implemented within ITI funds within the frame of improving the mobility and transport accessibility in the BFA. The analysis was supplemented with statistical research and a survey which was conducted among the employees of ten BFA municipalities responsible for the implementation of transport investments. Results - The analysis demonstrated that the projects aimed at improving the mobility and transport accessibility are undertaken by the majority of BFA municipalities. These activities are varied and adjusted to the needs of specific local government units, with a high share of funding for this type of undertakings. The undertaken investments focus, specifically on the development of the bicycle paths network and the road infrastructure. The implemented projects will not solve all the transport problems of the BFA, however they constitute an important element that ensures mainly the increase of the availability of Park & Ride and Bike & Ride infrastructure and municipal public transport services. Originality / value - The integrated territorial investment is a new instrument of the European Union cohesion policy. It is specifically dedicated for the functional urban areas. Hence it is a new research topic, the study of which will be important to determine the pros and cons of the new ITI instrument and its assessment in the development of cities and their functional areas. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2016, 2018, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 2. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, 2013, Urbanyi-Popiołek I. (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 3. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Raport końcowy, 2018, Wolański M.. (red.), EGO - Evaluation for Government Organizations S.C., Warszawa.
 4. Gałązka A., 2017, Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego - wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego, "Studia BAS", nr 1(49), s. 9-61.
 5. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [date of entry: 01.10.2019].
 6. Hernandez D., 2017, Uneven mobilities, uneven opportunities: Social distribution of public transport accessibility to jobs and education in Montevideo, "Journal of Transport Geography", no. 67(C), pp. 119-125, DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2017.08.017.
 7. Ingram D.R., 1970, The concept of accessibility: a search for an operational form, "Regional Studies", no. 5, pp. 101-107, DOI: 10.1080/09595237100185131.
 8. Kalisiak-Mędelska M., 2017, Transport i mobilność miejska w świetle krajowej polityki miejskiej 2023 - ujęcie logistyczne, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 467, s. 33-46, DOI: 10.15611/pn.2017.467.03.
 9. Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2018, Ewaluacja i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 10. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2012, Monitor Polski, poz. 252.
 11. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 12. Kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 13. Kwarciński T., 2012, Dostępność transportowa jako paradygmat kształtujący wielkość przewozów w publicznym transporcie pasażerskim, "Logistyka", nr 2, s. 169-173.
 14. Mendyk E., 2009, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 15. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, 2017, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 16. Rosik P., Pomianowski W., Goliszek, Stępniak M., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017, Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (Multimodacc), "Prace Geograficzne", nr 258.
 17. Rydzkowski W., Wojewódzka- Król K., 2010, Transport, PWN, Warszawa.
 18. SBOF, 2019, Dokumenty wewnętrzne SBOF. System SL 2014 [date of entry: 31.10.2019].
 19. Spiekermann K., Neubauer J., 2002, European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio, Stockholm.
 20. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 5), 2019, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok.
 21. Szołtysek J., 2009, Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Szołtysek J., 2016, Logistyka miasta, PWE, Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 z  późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późń. zm.
 25. Wojewódzka-Król K., Załoga E., 2016, Transport - nowe wyzwania, PWN, Warszawa.
 26. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2018, Infrastruktura transportu: Europa, Polska - teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.04.99.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu