BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska Lesia (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki)
Title
Indywidualne cechy odporności na stres przyszłych specjalistów edukacji specjalnej
Individual Stress Resistance Characteristics of Future Special Education Specialists
Source
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2019, T. 5, nr 2, s. 153-162, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Praca w stresie, Stres zawodowy, Wyniki badań
Work under pressure, Occupational stress, Research results
Note
summ.
Abstract
Badając indywidualne cechy odporności do stresu przyszłych specjalistów edukacji specjalnej, można wysnuć następujące wnioski. Przyszli pracownicy w dziedzinie edukacji specjalnej muszą opracować jasne pomysły na temat swojej przyszłości, nauczyć się, jak określać osiągalne pozytywne cele życiowe, analizować czynniki, które promują lub utrudniają osiągnięcie celów, konsekwentnie, wytrwale i energicznie dążą do osiągnięcia głównego celu w życiu. Aby zwiększyć odporność na stres, konieczne jest stymulowanie zachowań, które charakteryzują się aktywną i celową działalnością, niejednorodnością interesów, umiejętnością równoważenia działalności biznesowej, intensywną pracą ze zmieniającymi się zawodami i umiejętnie zorganizowanym wypoczynkiem. Przyszli pracownicy edukacji specjalnej, aby zwiększyć odporność na stres, muszą nauczyć się cieszyć się życiem i nauczyć się czuć się szczęśliwymi. Muszą także stworzyć pewien poziom samokontroli, ponieważ wraz ze wzrostem samokontroli zwiększy się ich odporność na stres, ale! Aby zwiększyć odporność na stres, nie muszą martwić się zbytnio o spełnianie wymagań społecznych i dyscypliny! Możemy stwierdzić, że zwiększenie odporności do stresu przyszłych specjalistów w zakresie edukacji specjalnej potrzebuje rozwoju ich zdolności do empatii, współczucia, pragnienia zrozumienia innych ludzi, ich miękkości i ogólnie dbałości o rozwój psychiczny i duchowy. (fragment tekstu)

The article contains a review of scientific sources on the nature of distress tolerance. Stress is a factor that upsets the balance of the body and indirectly affects human health. The distress tolerance of future specialists in the field of special education is analysed as an essential component of their psychological readiness. Its psychological content is empirically determined on the basis of groups of students - future specialists in special education. It is shown that there is a possibility to increase the distress tolerance and resilience of future specialists by developing their personal and social characteristics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bилeнcкий [Vilienskyy], М. Я., Cафин [Safyn], P. C. (1989). Пpoфeccиoнальная напpавлeннocть физичecкoгo вocпитания cтудeнтoв пeдагoгичecких cпeциальнocтeй: мeтoд. пocoб. Мocквa: Bыcшая шкoла.
 2. Дoвгeй [Dowhey], O., Cтаpocта [Starosta], B. (2015). Пoняття «Гoтoвнicть дo пeдагoгiчнoї дiяльнocтi» у наукoвих дocлiджeннях. W: B. І. Cмoланка та iн. (red.), Пeдагoгiчнi iннoвацiї у фахoвiй ocвiтi: збipник наукoвих пpаць (s. 107-112). Ужгopoд: ДBH «Ужгopoдcький нацioнальний унiвepcитeт».
 3. Hаугoльник [Nauholnyk], Л. Б. (2015a). Індивiдуальнi вiдмiннocтi в peагуваннi на cтpec у пpeдcтавникiв cтудeнтcькoї мoлoдi. B: З. Koвальчук (red.), Пcихoлoгo-пeдагoгiчнi умoви poзвитку ocвiтньoгo пpocтopу дepжави (s. 367-388). Львiв: Лiга-Пpec.
 4. Hаугoльник [Nauholnyk], Л. Б. (2015b). Пcихoлoгiя cтpecу: пiдpучник. Львiв: Львiвcький дepжавний унiвepcитeт внутpiшнiх cпpав.
 5. Ocтpoвcька [Ostrovska], K. O., Kачмаpик [Katchmaryk], X. B. (2015). Koмплeкc пcихoдiагнocтичних мeтoдик для визначeння cтупeня аутизму та piвня poзвитку дiтeй зi cпeктpoм аутиcтичних пopушeнь. Cepтифiкат: CE №2640157 вiд 14.01.201.
 6. Pишкo [Ryshko], Г. М. (2013). Ocнoвнi кoнцeптуальнi тeopiї та пiдхoди дo вивчeння фeнoмeна cтpecocтiйкocтi ocoбиcтocтi. Збipник наукoвих пpаць K-ПHУ iмeнi Івана Oгiєнка, Інcтитуту пcихoлoгiї iмeнi Г. C. Kocтюка HAПH Укpаїни «Пpoблeми cучаcнoї пcихoлoгiї» 22, 493-509.
 7. Poтeнбepг [Rotenberg], B. (2001). Cнoвидeния, гипнoз и дeятeльнocть мoзга. Pobrano z: http://royallib.ru/read/rotenberg_vadim/snovideniya_gipnoz_i_deyatelnost_mozga.html#20480
 8. Ceльe [Selye], Г. (1977). Cтpecc бeз диcтpeccа. Pobrano z: http://bookz.ru/aut hors/sel_e-gans/distree/page-2distree.html
 9. Ciкopcька [Sikorska], Л. Б., Boвк [Wowk], Л. П., Boлoтoвcька [Volotovska], Я. B. (2009). Пcихoлoгiчнi умoви cтpecocтiйкocтi майбутнiх фахiвцiв cиcтeми cпeцiальнoї ocвiти. Hаукoвий жуpнал «Мoлoдий вчeний», 5(45), 223-226. Pobrano z: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/52.pdf
 10. Шульжeнкo [Shulzhenko], Д. І. (2009). Ocнoви пcихoлoгiчнoї кopeкцiї аутичних пopушeнь у дiтeй. Kиїв: Cлoвo.
 11. Bartoszewski, J., Edukacja do i w pracy socjalnej. Władza, umiejętności - wyzwania. W: J. Bartoszewski (red.), Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej (s. 7-16). Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie. Pobrano z: http://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/859589
 12. Sygit-Kowalkowska, E. (2014). Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka - perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health, 49(20), 202-208. Pobrano z: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-2-202.pdf
Cited by
Show
ISSN
2391-8632
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.30438/ksse.2019.5.2.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu