BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
Research and Development Expenditure in Poland in Comparison to the EU Member States
Source
Studia BAS, 2020, nr 1 (61), s. 9-25, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Badania, rozwój i innowacyjność w Polsce
Keyword
Polityka badawczo-rozwojowa, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Badania i rozwój (B+R)
R&D policy, R&D in the enterprise, Research & Development (R+D)
Note
summ.
Abstract
Artykuł został zorganizowany w następujący sposób. Część pierwsza - mająca charakter wprowadzający - zapoznaje z pojęciem działalności B+R oraz podstawową terminologią stosowaną w tym zakresie. Części druga i trzecia mają charakter empiryczny. Druga poświęcona została omówieniu wyników analiz dotyczących kształtowania się nakładów na działalności B+R w Polsce w latach 2010-2018. W szczególności zwrócono uwagę na strukturę nakładów na działalność B+R według sektorów wykonawczych, źródeł finansowania oraz rodzajów kosztów. W części trzeciej zawarto wyniki analiz porównawczych w przedmiocie badań - Polska w zestawieniu z pozostałymi państwami UE. W tym ujęciu jako wiodący wykorzystano wskaźnik intensywności prac B+R mierzony wielkością nakładów wewnętrznych na tę działalność w relacji do PKB. Artykuł zamykają uwagi końcowe. Część teoretyczna artykułu opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu. Głównym źródłem danych na potrzeby analiz empirycznych były dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Eurostatu. W pracy wykorzystano najnowsze dostępne dane dotyczące przedmiotowego zagadnienia. (fragment tekstu)

This paper investigates the issue of research and development (R&D) activity in Poland in 2010-2018 on the basis of the R&D expenditure. It begins with a brief introduction to the concept of R&D in the context of innovative activity. The next two sections discuss the results of the empirical research on R&D expenditure. While the second section presents results for Poland only, the third one looks at the results of comparative analyses of R&D expenditure in Poland versus other EU member states. The results indicate that Poland has experienced a significant progress in the field of R&D activity over the last years. However, there is still a considerable distance between Poland and the EU R&D leaders.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkinson R.D., Ezell S.J., Innovation Economics: The Race for Global Advantage, Yale University Press, New Haven 2014.
 2. Cefis E., Marsili O., Survivor: The Role of Innovation in Firms' Survival, "Research Policy" 2006, Vol. 35, No. 5, https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.02.006.
 3. Diaconu M., Business R&D Investments in the EU: Main Dynamics and Economic Effects, "Theoretical & Applied Economics" 2019, Vol. 26, No. 4.
 4. Grabińska B., Grabiński K., Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2018, t. 96 (152).
 5. GUS, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku. Informacje sygnalne, 30 października 2019 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2018-roku,8,8.html.
 6. Grzelak M.M., Laskowska I., Roszko-Wójtowicz E., The Importance of Research and Development Expenditure for the Competitiveness of Manufacturing Enterprises in Poland. The Application of Panel Models, "Econometrics / Ekonometria" 2018, Vol. 22, No. 3, https://doi.org/10.15611/eada.2018.3.01.
 7. Kaur M., Singh L., R&D Expenditure and Economic Growth: An Empirical Analysis, "International Journal of Technology Management & Sustainable Development" 2016, Vol. 15, No. 3, https://doi.org/10.1386/tmsd.15.3.195_1.
 8. Komunikat Komisji, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna z 3 marca 2010 r.
 9. Krajowy program reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020", przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r.
 10. Medda G., Piga C., Technological Spillovers and Productivity in Italian Manufacturing Firms, "Journal of Productivity Analysis" 2014, Vol. 41, No. 3, https://doi.org/10.1007/s11123-013-0351-1.
 11. OECD, Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, OECD Publishing, Paris 2015, tłum. D. Przepiórkowska, GUS, Warszawa 2018, https://doi.org/10.1787/9788388718977-pl.
 12. OECD, Science, Technology and Industry Outlook 2000, OECD Publishing, Paris 2000, https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2000-en.
 13. OECD, Science, Technology and Industry Outlook 2001 Drivers of Growth: Information Technology, Innovation and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris 2001, https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2001-en.
 14. Turczak A., Analiza przyczynowa różnic w wielkości nakładów na badania i rozwój w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 276.
 15. KPMG, Ulga podatkowa na badania i rozwój, grudzień 2019, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/12/pl-raport-kpmg-pt-ulga-podatkowa-na-badania-i-rozwoj.pdf.
 16. Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po ulgę B+R, https://www.gov.pl/web/rozwoj/przedsiebiorcy-coraz-chetniej-siegaja-po-ulge-br.
 17. GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl.
 18. Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu