BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamiec Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Finansowanie badań naukowych z budżetu Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski
Financing Scientific Research From the Budget of the European Union
Source
Studia BAS, 2020, nr 1 (61), s. 27-49, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Badania, rozwój i innowacyjność w Polsce
Keyword
Polityka naukowa, Programy UE, Badania naukowe
Scientific policy, EU programme, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Istotnym wsparciem w znalezieniu źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Tę kwestię w kolejnym artykule podejmuje Jolanta Adamiec, analizując, jak zmieniało się miejsce B+R w polityce gospodarczej UE, zwiększała się skala finansowania prac badawczych ze wspólnego budżetu oraz w jakim zakresie poszczególne państwa członkowskie korzystały z tej możliwości. Na tym tle autorka pokazuje, w jakim stopniu podmioty z Polski były w stanie wykorzystać to źródło finansowania i co można zrobić, by ich skuteczność poprawiła się.(fragment tekstu)

The article explores the approach of the European Union to financing of scientific research. It begins by outlining strategic documents of the EU concerning research policy and developments in financial support addressed to this kind of activities. More attention is given to the two consecutive cycles of European funding - Horizon 2020, which is currently coming to an end, and Horizon Europe, the programming phase of which is now being finalized. The review of the above issues serves as a basis for discussion how Poland uses the possibilities of financial support for scientific research and development activities and how the efficiency of Polish scientific institutions in applying for the EU funds could be improved.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: Horyzont 2020. Raport końcowy dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ecorys Polska Sp. z o.o., Warszawa 2017.
 2. M. Boguta, A. Bylicki, Polityka naukowa, badawcza i rozwojowa Unii Europejskiej, Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice 1998.
 3. M. Diaconu, Business R&D investments in the EU: Main dynamics and economic effects, "Theoretical and Applied Economics" 2019, Vol. XXVI, No 4(621).
 4. J. Duszyński, M. Szumowski, Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy - Horizon 2020, "Nauka" 2012, nr 2.
 5. Education at a Glance 2016, OECD Publishing, Paris 2016.
 6. Europe - the Global Centre for Excellent Research, Study requested by the ITRE committee, European Parliament, Brussels 2019.
 7. M. Golińska-Pieszyńska, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 8. M.M. Grzelak, I. Laskowska, E. Reszko-Wójtowicz, The Importance of Research Development Expenditure for the Competitiveness of Manufacturing Enterprises in Poland. The Application of Panel Models, "Econometrics/Ekonometria" 2018, Vol. 22, No 3, https://doi.org/10.15611/eada.2018.3.01
 9. Horizon Europe. The Next EU Research & Innovation Investment Programme (2021-2027). Based on the Commission Proposal for Horizon Europe, the common understanding between co-legislators and the Partial General Approach, both approved in April 2019, European Commission, Brussels 2019.
 10. Key Findings from the Horizon 2020 Interim Evaluation, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2017.
 11. D. Makulska, Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" 2012, t. 88, http://www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/publikacje/pimirg.
 12. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition, Working Party of National Experts on Scientific and Technology Indicators, OECD, Paris 2005, https://doi.org/10.1787/9789264013100-en.
 13. Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe, European Commission, Brussels 2019.
 14. A. Pollok, G. Wałęga, Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, red. S. Borkowska, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.
 15. Większość działań na rzecz uproszczenia podjętych w związku z programem "Horyzont 2020" przysłużyła się beneficjentom, lecz nadal istnieją możliwości poprawy, Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 28/2018.
 16. I. Żukowska, Interdyscyplinarność w polityce badawczej Unii Europejskiej [w:] Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. J. Czaputowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 17. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic And Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a European research area, COM(2000) 6 fnal.
 18. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Działania w ramach Strategicznego planu realizacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, COM(2012)  83 fnal.
 19. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  oraz Komitetu Regionów: Odnowiony europejski program na rzecz badań i innowacji - szansa Europy na ukształtowanie własnej przyszłości, COM (2018) 306 fnal.
 20. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz  Komitetu Regionów: Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji, COM(2010) 546 fnal.
 21. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz  Komitetu Regionów: Stan Unii innowacji na 2012 r. - przyśpieszenie zmian, COM (2013) 149 fnal.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont  2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych  i  innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję  nr 1982/2006/WE, Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.
 23. Single European Act, OJ L 169 z 29 czerwca 1987 r.
 24. Traktat o Unii Europejskiej oraz traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE  C 202 z 7 czerwca 2016 r.
 25. Ustawa z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1582.
 26. Ustawa z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668.
 27. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program ramowy w zakresie badań  naukowych i innowacji "Horyzont Europa" oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym  programie, COM(2018) 435 fnal.
 28. Zielona księga. Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy, COM(2007) 161 fnal.
 29. Http://cerneu.web.cern.ch/horizon2020/structure.
 30. Https://ec.europa.eu.
 31. Https://nawa.gov.pl.
 32. Https://webgate.ec.europa.eu/dashboard.
 33. Http://www.kpk.gov.pl.
 34. Https://www.gov.pl/web/nauka.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu