BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiszewska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Janiszewski Jan M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców
Application of Tax Regulations by Polish Entrepreneurs in Their Innovative Activities
Source
Studia BAS, 2020, nr 1 (61), s. 51-73, bibliogr. 62 poz.
Issue title
Badania, rozwój i innowacyjność w Polsce
Keyword
Polityka innowacyjna, Badania i rozwój (B+R), Ulgi podatkowe, Polityka badawczo-rozwojowa, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Innovation policy, Research & Development (R+D), Tax incentives, R&D policy, R&D in the enterprise
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu polscy przedsiębiorcy stosują wprowadzane przez ustawodawcę zachęty podatkowe w swojej działalności innowacyjnej, jak również identyfikacja czynników hamujących jej rozwój. Zamierzenie badawcze zostało zrealizowane przy zastosowaniu analizy literatury przedmiotu, analizy dostępnych danych statystycznych oraz wyników badań empirycznych, jak również pilotażowych badań ankietowych.(fragment tekstu)

One of the major benefits of innovation is its contribution to economic growth. Not surprisingly, one of the main objectives of the governmental policy is to increase the innovation potential of the domestic economy. A special role in this respect is played by fiscal tools such as R&D tax relief and IP Box. The aim of the article is to examine to what extent changes made to the tax law, geared towards promoting and stimulating business innovation, impact the attitude of Polish entrepreneurs, and identify the factors that affect it. Questionnaire based studies and analysis of subject-matter literature and empirical data were used. Results of conducted studies demonstrate that the entrepreneurs view the introduced fiscal incentives positively but in practice they are not encouraged to undertake innovative activities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A., Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, Zapol, Szczecin 2013.
 2. Brdulak J., Budowanie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez współpracę z gospodarką [w:] Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red. M.A. Weresa, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 3. Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston, Mass., 2003.
 4. Chesbrough H.W., West J., Vanhaverbeke W., Open Innovation Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
 5. Ciborowski R., Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw, "Optimum: Studia Ekonomiczne" 2014, nr 6(72), https://doi.org/10.15290/ose.2014.06.72.05.
 6. Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej [w:] Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 7. Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSzPiZ, Warszawa 1998.
 8. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 9. Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, oprac. sygnalne, 27 listopada 2017 r., Warszawa.
 10. Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, oprac. sygnalne, 27 listopada 2018 r., Warszawa.
 11. Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, oprac. sygnalne, 30 października 2019 r., Warszawa.
 12. Dziemianowicz R, Istota i definicja tax expenditures - aspect teoretyczny [w:] Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiaskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, red. R. Dziemianowicz, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.
 13. Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets?, 153/2019 - 7 October 2019.
 14. Frascati Manual 2015. Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development, OECD, Paris 2015, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
 15. Freeman Ch., The economics of industrial innovation, Francis Pinter, London 1982.
 16. Gorynia-Pfeffer N., Istota koncepcji narodowego systemu innowacji, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 1-2 (257-258), t. LXXX/XXI, https://doi.org/10.33119/gn/100970.
 17. Górka M., Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych, "Prace Naukowo-Dydaktyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie" 2015, z. 68.
 18. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, sierpień 2012.
 19. Innovation Policy. A Guide for Developing Countries 2010, The World Bank, Washington D.C., https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8269-1.
 20. Jasiński A. H., Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce?, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2013, nr 1 (195), t. 49.
 21. Kasperkiewicz W., Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne" 2011, nr 9.
 22. Kiejstut Ż., Innovation Box - domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową, "Przegląd Podatkowy" 2019, nr 3.
 23. Klóska R., Innowacyjność Polski na tle innych państw Unii Europejskiej w świetle problematyki pomiaru, "Modern Management Review" 2018, Vol. 23(XXIII), No 25(1), https://doi.org/10.7862/rz.2018.mmr.7.
 24. Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR, Warszawa 2018.
 25. Łukaszewska K., Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako szansa poprawy pozycji innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2018, nr 3, https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.15.
 26. Mahoux B., Gerard M., On the effectivity of tax incentives: Patent Box Regimes and Allowance for Corporate Equity, Université catholique de Louvain, 2016.
 27. Mierzejewska B., Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, "E-mentor" 2008, nr 2 (24).
 28. Nazarko Ł, Polityka innowacyjna - inteligentny interwencjonizm?, "Optimum: Studia Ekonomiczne" 2015, nr 1 (73), https://doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.08.
 29. Nowe formy innowacji, red. K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 30. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes, Paris 2015.
 31. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 32. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, wydanie polskie MNiSW, Warszawa 2008.
 33. Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019.
 34. Prystrom J., Rola polityki w rozwoju gospodarczym [w:] Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, red. M. Wąsowicz, Wydawnictwo Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW, Warszawa 2007.
 35. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 36. Sikora J., Uziębło A., Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 37. Smith K., Public Support for Civil R&D in the UK: Limitations of Recent Policy Debate, "Research Policy" 1989, No. 18.
 38. The European Innovation Scoreboard 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.
 39. Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2018.
 40. Ulga B+R, krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, Raport 2018, Ayming Polska.
 41. Ulga podatkowa na badania i rozwój, KPMG, grudzień 2019.
 42. Weresa M.A., Das Innovationspotenzial in Deutschland, Polen und mittel-und osteuropäischen Ländern [w:] Deutschland-Polen im vereinigten Europa und ihre ökonomische Verantwortung, red. W. Małachowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 43. Witold-Giegiel A., Dziemianowicz R., The impact of the tax incentives on the process of innovation creation in Polish economy, Proceedings of the Third International Conference Advances in Social Science, Economics and Management study, Institute of Research Engineers and Doctors, 2015 USA.
 44. Wsparcie dla działalności innowacyjnej - narzędzia podatkowe, Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R, KPMG, marzec 2019.
 45. Wyrzykowski W., Kasprzak P., Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków, "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość" 2016, nr 4 (1).
 46. Zegarowicz Ł., Ulga na B+R - ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce, "Optimum: Studia Ekonomiczne" 2016, nr 6 (84).
 47. Zwierzyński R., Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsiębiorcy, "Nauki o Zarządzaniu" 2013, nr 1(14).
 48. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 21, poz. 86, ze zm.
 49. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350, ze zm.
 50. Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz.U. poz. 1933.
 51. Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, Dz.U. poz. 2201.
 52. Ustawa z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668.
 53. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 96, poz. 615.
 54. Uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", M.P. poz. 220.
 55. Https://stat.gov.pl.
 56. Https://oecd.org.
 57. Https://miir.bip.gov.pl.
 58. Https://gov.pl.
 59. Https://data.worldbank.org.
 60. Https://data.oecd.org.
 61. Http://oe.cd/rdtax.
 62. Https://ec.europa.eu/eurostat.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2020.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu