BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śleszyński Przemysław (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)
Title
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 : uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian
Elections to the European Parliament 2009 : Conditions of Voting Behaviour and Trends of Change
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 5-17, rys., tab.
Keyword
Wybory parlamentarne, Decyzje wyborcze
Parliamentary election, Voting decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę zróżnicowań przestrzennych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. w Polsce oraz ich porównanie z wcześniejszymi wyborami. Rozkład poparcia Autor badał według obszarów historyczno-kulturowych oraz stopnia urbanizacji gmin. Wykazał zmiany dominacji i wygranych poszczególnych ugrupowań politycznych na różnych obszarach geograficznych, przepływy elektoratów oraz związek wyników wyborów z frekwencją. Biorąc pod uwagę zestawione uwarunkowania, w dyskusji wyników Autor zaproponował silniejsze uwzględnienie czynnika modernizacji w wyjaśnianiu postaw wyborczych. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the geographical differences in the results of the elections to the European Parliament in 2009 in Poland and compares them with the previous elections. The author analysed the distribution of votes by historic/cultural area and the degree of urbanisation of the municipalities. He has presented the changes in domination and victories of the individual political groups in various geographical areas, the flows of the voters and the relationship between the results of the elections and frequency. Taking into consideration the conditions compared, when discussing the results, the author proposed that greater account be taken of the modernisation factor when explaining the approach to voting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. G. Kosmala, Granica reliktowa. Trwałość byłej granicy polsko-niemieckiej między Sulmierzycami a Rychtalem w krajobrazie i świadomości, Łysomice-Toruń 2003.
 2. J. Bański i K. Czapiewski, Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne, w: S. Ciok i D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Wrocław 2004, s. 285-298.
 3. M. Koter i M. Kulesza, Geographical and historical grounds of formation of borders of former and present-day Poland, "Region and Regionalism" 2001/5, s. 165-179.
 4. M. Kowalski i P. Śleszyński, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym, w: M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Opole 2003, s. 303-309.
 5. M. Kowalski, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, "Geopolitical Studies" 2000/7.
 6. M. Kowalski, Zróżnicowanie społeczeństwa woj. opolskiego w świetle geografii wyborczej, w: M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Opole 2003, s. 75-80.
 7. M. Sobczyński, Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski, "Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN" 1993/14.
 8. P. Krzemiński, Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005-2007 - wzory przestrzennych zróżnicowań, "Przegląd Geograficzny" 2009/81, s. 259-281.
 9. P. Swianiewcz i U. Klimska, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, "Prace i Studia Geograficzne" 2005/35, s. 45-70.
 10. T. Bartkowski, Wielkopolska - zagadnie-nie granic w aspekcie przestrzeni historycznej, "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią" 1997/48, Seria A, s. 7-20.
 11. T. Komornicki i P. Śleszyński, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 r. według kryterium powiązań z największymi aglomeracjami miejskimi i miastami oraz endogenicznego potencjału. Zadanie 1: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, "Studia Obszarów Wiejskich" t. 16.
 12. T. Komornicki i P. Śleszyński, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006), "Studia Regionalne i Lokalne" 2008/33, s. 53-75.
 13. T. Zarycki, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 1997/23.
 14. T. Zarycki, O możliwych interpretacjach struktury polskiej przestrzeni politycznej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000/2, s. 35-52.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu