BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Polskie obszary metropolitalne - problemy definicyjne
Polish Metropolitan Areas - Problems of Definition
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 18-28
Keyword
Obszar metropolitalny, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Rozwój miasta
Metropolitan area, Town spatial development, City development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zdefiniowanie obszarów metropolitalnych przy uwzględnieniu polskich realiów. Definicja obszaru metropolitalnego została opracowana na podstawie obecnego stanu prawnego, dorobku literatury ekonomicznej, geograficznej, prawniczej oraz polskiego doświadczenia z zakresu delimitacji obszarów metropolitalnych. W artykule skomentowano ponadto najnowszą ministerialną propozycję ustawowej definicji obszaru metropolitalnego oraz przedstawiono rozważania na temat sposobu zarządzania obszarami metropolitalnymi. (abstrakt oryginalny)

The article is about the definition of metropolitan areas in Polish realities. The definition of the metropolitan area was developed on the basis of the current legal status, the works of economic, geographical and legal literature, as well as Poland's experience in delimiting metropolitan areas. Furthermore, the article contains comments on the latest ministerial proposition on the statutory definition of a metropolitan area, as well as considerations on the method of managing metropolitan areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000, s. 32.
 2. G. Gorzelak, M. Smętkowski, Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: G. Gorzelak, M. Szczepańska, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje, Warszawa 2009, s. 304-307.
 3. G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa 2005, s. 43-45, 84.
 4. I. Ładysz, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa 2009, s. 52-53.
 5. J. Bobiński, S. Furman, A. Kowalewski, T. Markowski, A. Pyszkowski, Główne problemy merytoryczne planowania wielkoprzestrzennego, ponadlokalnego, wymagające nowych rozwiązań w sferze prawa (ekspertyza), w: T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Warszawa 2005, s. 23.
 6. J. Friedman, The world city hypothesis, "Development and Change" 1986/1, s. 68-84, za: G. Gorzelak, Miasto jako przedmiot badań ekonomii, w: B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI w., Warszawa 2008, s. 100.
 7. J. Lendzion, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, ekspertyza na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej i Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 2004.
 8. J. Nowak, Modernizacja lokalnej administracji publicznej w małych miastach polskich obszarów metropolitalnych, (w:) K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Warszawa 2007, s. 240-241.
 9. J. Parysek, Miasto polskie na przestrzeni XX i XXI w. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Poznań 2005, s. 226.
 10. J. Parysek, Współczesne tendencje rozwoju metropolii: aspekty globalne i lokalne, w: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków 2007, s. 132-133.
 11. K. Trafas, Badania delimitacji obszarów metropolitalnych, http://www.malopolskie.pl/Planowanie/Pliki/seminarium_trafas.pdf.
 12. M. Bassand, Metropolisation et inegalites sociales. Presses polytechniques eg universitaires romandes, Lausanne 1997, s. 45, za: B. Jałowiecki, Polskie miasta w procesie metropolizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/1, s. 5.
 13. M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture - The rise of network society, t. 2, Oxford 1998.
 14. M. Lackowska, Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, "Samorząd Terytorialny" 2009/3, s. 9-11.
 15. M. Nowak, Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek realizacji funkcji metropolitalnych w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w: S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 529 - "Ekonomiczne problemy usług" 2009/30, s. 185-200.
 16. M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce, Warszawa 2008, s. 20.
 17. M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009/1, s. 52-53, 60-61.
 18. P.J. Taylor, Specification of the world city network, "Geographical Analysis" 2001/33, s. 181-184, za: G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa 2005, s. 37-38.
 19. Podobnie B. Jałowiecki, Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii, ekspertyza na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2007, s. 7-8.
 20. T. Drozdowski, Społeczeństwo informacyjne jako paradygmat metropolitalnej gospodarki przestrzennej, w: K. Miszczak, Z. Przybyła, Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Warszawa 2008, s. 42.
 21. T. Markowski, T. Marszał, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006, s. 14-15.
 22. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 312-313, 131-134.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu