BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczak Jerzy (Uniwersytet Wrocławski), Ostapski Adam (Uniwersytet Wrocławski, doktorant)
Title
Opinia rady gminy w sprawie lokalizacji ośrodka gier
Opinions of Municipal Councils on the Location of Gaming Centres
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 3, s. 58-73
Keyword
Gmina, Proces decyzyjny, Hazard, Regulacje prawne
District, Decision proces, Hazard, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego dysponująca władztwem w kształtowaniu ładu przestrzennego i utrzymaniu porządku publicznego została włączona w procesy decyzyjne w zakresie m.in. wydawania koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz zezwoleń na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne. Artykuł przedstawia analizę uwarunkowań materialno- i formalnoprawnych zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez rady gminy w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier oraz pewnych dających się zauważyć ukształtowanych linii orzeczniczych w tym przedmiocie. (abstrakt oryginalny)

The municipality, as a territorial self-government unit with authority for spatial development and for maintaining public order, was included in the decision-making processes of issuing licences for operating casinos and permits for operating cash bingo halls. Self-government practice is full of numerous examples of municipal councils adopting resolutions on the provision of opinions regarding the location of gaming centres, which give rise to conflict situations leading to supervisory decisions establishing that these resolutions are invalid or court judgements being issued as a result of such resolutions being challenged. The article presents an analysis of the substantive law and formal compliance with the law of resolutions on the expression of opinions and certain noticeably formed lines of judgement on this. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Zieliński, Zbycie nieruchomości budowlanej gminy a skarga z art. 101 u.s.t., "Państwo i Prawo" 1994/2, s. 21.
  2. J. Boć, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 137-138.
  3. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 184.
  4. J. Zimmermann, Glosa do postanowienia NSA z 19.08.2004 r., OZ 340/04, OSP 2005/4, poz. 51, s. 21.
  5. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 351.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu