BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczyk Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej
Theoretical Basis of the Stabilizing Role of Fiscal Instruments in a Market Economy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 7-16, bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Stabilizacja gospodarcza, Gospodarka rynkowa, Narzędzia polityki gospodarczej, Wahania koniunkturalne, Bezrobocie, Inflacja
Economic stabilization, Market economy, Economic policy instruments, Business fluctuations, Unemployment, Inflation
Note
JEL Classification: E62,E32
streszcz., summ.
Abstract
W wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych są podejmowane za pomocą narzędzi fiskalnych lub/i pieniężnych działania stabilizacyjne, których celem jest m.in. wpływanie na morfologię cykli koniunkturalnych, na równowagę na rynku pracy i dążenie do utrzymywania stabilnej wartości pieniądza. Celem pracy jest zbadanie hipotetycznego wpływu dyskrecjonalnych jak i automatycznych narzędzi polityki fiskalnej na stabilizację sfery realnej jak i nominalnej zamkniętej gospodarki rynkowej. Praca ma charakter rozważań hipotetycznych, a na jej początku zostaną sformułowane cele stabilizacji makroekonomicznej i możliwości ich realizacji. W dalszej części zostaną przedstawione narzędzia fiskalne dyskrecjonalne i działające automatycznie i charakter ich wpływu na osiąganie sformułowanych wcześniej celów. Instrumenty fiskalne mogą i powinny być stosowane w działaniach stabilizacyjnych, a szczególnie ważne powinny być narzędzia działające automatycznie. (abstrakt oryginalny)

By means of fiscal and/or monetary instruments, highly developed market economies undertake stabilization activities which aim (among other things) to influence the morphology of business cycles and the equilibrium of the labor market, as well as striving to maintain a stable value of currency. The aim of the article is to examine the hypothetical impact of both discretionary and automatic fiscal policy tools on stabilization of the real and the nominal sphere of a closed market economy. The article is hypothetical in nature. First, the aims of macroeconomic stabilization and the possibilities of their implementation are discussed. Later, discretional and automatic fiscal instruments are presented, and the nature of their impact upon accomplishment of the previously formulated goals is examined. Fiscal instruments can and should be used in stabilization activities and the tools that operate automatically should be particularly important for policy makers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczyk R., 2004: Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, AE, Poznań, s.16.
 2. Blanchard O., 2011: Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 849.
 3. Cassel D., Thieme H.J., 1997: Einkommenspolitik Kritische. Analyse eines umstrittenem stabilitätspolitischen Konzepts, Kiepenheuer and Witsch, Kőln, s. 96.
 4. Despres E., Friedman M., Hart A.G., Samuelson S.A., Wallace D.W., 1975: Problem niestabilności gospodarczej, w: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWN, Warszawa, s. 41-42.
 5. Hansen A.H., 1949: Economic Policy and Full Employment, New York, s. 248-249.
 6. Hübner D., Lubiński M., 1988: Współczesny cykl koniunkturalny, Warszawa, s. 192-193.
 7. Kołodko G.W., 1993: Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltex, Warszawa, s.46.
 8. Kropiwnicki J., 1976: Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury, Warszawa, s. 143.
 9. Krugman P., Wells R., 2012: Makroekoonmia, Wyd. Naukowe PWN Warszawa, s. 357-361, 372-377.
 10. Laffer A., 1981: The New Economics. A Debate "Economic Impact", No 3.
 11. Mussel G., Pätzold J., 2012: Grundfragen der Wirtschaftspolitik, 8-th ed. Vahlen, München, s. 22.
 12. Nasiłowski M., 1996: System rynkowy. Problemy mikro- i makroekonomii, Warszawa, s. 209.
 13. Owsiak S., 2017: Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa, s. 489-490.
 14. Pätzold J., 1991: Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Vahlen Vertag, Bonn-Stuttgart, s. 38-40.
 15. Przybylska-Kapuścińska W., 1984: Automatyczne i dyskrecjonalne stabilizatory koniunktury gospodarczej w systemie fiskalnym, w: Interwencjonizm państwowy. Zagadnienia wybrane, AE, Poznań, s. 112.
 16. Teichmann U., 1988: Grundriß der Konjunkturpolitik, München.
 17. Tichy G.J., 1995: Konjunkturpolitik. Quantitative Stabilisierungspolitik bei Unsicherheit, Springer Verlag.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu