BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyburt Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Gałecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego
The Role of the Operating Surplus in Building the Financial Stability and Investment Potential of Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 17-32, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Stabilność finansowa, Potencjał inwestycyjny
Local government units, Financial sustainability, Investment potential
Note
JEL Classification: R50, R51, H72
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę poziomu nadwyżki operacyjnej jako wskaźnika determinującego stabilność finansową samorządów lokalnych oraz poznanie kwoty wydatków inwestycyjnych świadczących o potencjale inwestycyjnym jednostki. Zastosowano następujące metody: analizę piśmiennictwa, analizę wskaźników budżetowych (dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik operacyjny) oraz metody statystyki opisowej. Do analizy przyjęto dane finansowe wszystkich typów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a więc 16 województw, 314 powiatów i 2478 gmin za lata 2015-2017. Przeprowadzona analiza pozwoliła na częściowo pozytywne zweryfikowanie hipotezy zgodnie, z którą wynik operacyjny determinuje zarówno stabilność finansową jak i wyznacza poziom potencjału inwestycyjnego JST. (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the level of operating surplus as an indicator determining the financial stability of local governments, and to show the amount of financial expenses that prove the investment potential of the government entity. The following methods were used: literature analysis, analysis of budget indicators (income and current expenses, financial expenditure, operating result) and methods of descriptive statistics. The analysis adopted financial data of all types of local government units in Poland: 16 voivodships, 314 poviats and 2478 communes for the years 2014-2017. The conducted analysis allowed for a positive verification of the hypothesis, according to which the operating surplus determines both the level of financial stability and the level of local government units' investment potential. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Frydrych S., Klein E.: Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace" Szkoły Głównej Handlowej, 1/2018
 2. Brol R.: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004
 3. Cichocki K.S.: Wieloletnie planowanie finansowe: ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie, Wyd. MUNICIPIUM, Warszawa 2001
 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2004-2012. Perspektywa 2013-2020. Senat RP, Związek Miast Polskich, Warszawa 2013
 5. Dworakowska M.: Determinanty rozwoju aktywności inwestycyjnej miast na prawach powiatu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
 6. Filipiak B., M. Tarczyńska-Łuniewska: Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej, "Finanse Komunalne" 1-2/2016
 7. Filipiak B.: Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 1/2016
 8. Filipiak B.: Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Wiadomości Statystyczne" 11/2016
 9. Financial Management in a Local Government Association (LGA). Netherlands Ministry of Foreign Affairs, VNG International, 2014
 10. Gubernat-Ulatowski E.: Potencjał finansowy i inwestycyjny a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 294/2016
 11. Hok B.: Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej 20/2016
 12. Improving Financial Sustainability for Local Government, www. walga.asn.au
 13. Indicators of Financial Condition In Public Sector Statements of Recommended Practice (SORP), CICA,Toronto, ON, Canada 2009.
 14. Informacja o nadwyżce operacyjnej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014 - 2016, 2015- 2017, Ministerstwo Finansów,www.finansearch. mf.gov.pl/budzetpanstwa/finansesamorzadow/
 15. Jastrzębska M.: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 16. Klank L., Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 9/2014.
 17. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M.: Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
 18. Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M.: Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007-2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2006.
 19. Ministerstwo Finansów: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6146149/III+_ Wsk+2014-2016_opis.pdf
 20. Navarro-Galera A., Rodriquez-Bolivar M.P., Alcaide-Munoz L., Lopez-Subires M.D.: Measuring the financial sustainability and it's influential factors in local governments, "Applied Economics" 41/2016.
 21. Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 9/2018
 22. Pedro Rodríguez Bolívar M., Navarro Galera A., Alcaide Muñoz L., Deseada López Subires M.: Analyzing Forces to the Financial Contribution of Local Governments to Sustainable Development, MDPI, Sustainability 8/2016.
 23. Pietrzak B.: Nowe spojrzenie na stabilność systemu finansowego - mechanizmy pomocy finansowej. "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 155/2017.
 24. Poniatowicz M.: Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. "Ekonomiczne Problemy Usług" 125/2016.
 25. Raport o stabilności systemu finansowego, Departament Stabilności Finansowej NBP. Warszawa 2018.
 26. Recomended Practice Guideline. Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finances, International Public Sector Accounting Standards, International Federation of Accountants, New York 2015.
 27. Reporting on the Long-Term Sustainability of a Public Sector Entity's Finances; IFAC, Canada 2012.
 28. Shiller R.: Finance and the good society. Princeton University Press, Princeton 2012.
 29. Swianiewicz P., Nadwyżka operacyjna, http://www.wspolnota.org.pl, Wiewióra M.,2008, http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad. pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=lewa_szpalta.wolters&dep=45334&data=&_CheckSum=177 4212395
 30. Wiewióra M.: Wpływ nadwyżki operacyjnej budżetu na kondycję finansową jednostki samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 11/2008.
 31. Wojciechowski M.: Kierunki racjonalizacji gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2/2017.
 32. Wosiek M.: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce. "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 34/2013.
 33. Wójtowicz K.: Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 40/2014.
 34. Wójtowicz K.: Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno-społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce, Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis 2/2018.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu