BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie
Indebtedness of Farmers in Poland in Light of Structural Changes and Economic Fluctuations in Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 33-44, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Kredyt bankowy, Gospodarstwa rolne, Kredytowanie rolnictwa, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Zadłużenie
Bank credit, Arable farm, Agricultural lending, Structural changes in agriculture, Indebtedness
Note
JEL Classification: G21, Q14
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy dynamiki oraz struktury zobowiązań kredytowych rolników wobec banków w Polsce w latach 1996-2018. Zadłużenie kredytowe rolników przedstawiono na tle przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie. Założono, że korzystna koniunktura w rolnictwie stymuluje wzrost zadłużenia rolników w bankach. Podobnie założono, że proces koncentracji struktury agrarnej oraz wzrost technicznego uzbrojenia pracy i technicznego uzbrojenia ziemi będą czynnikami sprzyjającymi wzrostowi zadłużenia kredytowego rolników. Badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na postawione tezy badawcze. Ujawniono dodatnią współzmienność pomiędzy zadłużeniem kredytowym rolników a koniunkturą w rolnictwie, a także procesem substytucji nakładów pracy i ziemi przez nakłady kapitału. Analiza regresji wykazała, że stymulantą zadłużenia kredytowego są nakłady inwestycyjne w rolnictwie, natomiast koncentracja struktury agrarnej oraz poprawa relacji ziemia/praca prowadzi do zmniejszenia przyrostów zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the dynamics and structure of farmers' credit obligations towards banks in Poland in 1996-2018. The credit debt of farmers is presented against the background of the structural changes and economic fluctuations in agriculture. It was assumed that a favorable economic situation in agriculture stimulates the growth in farmers' indebtedness to banks. Similarly, it was assumed that the process of increasing concentration within the agrarian structure and the increase in the technical equipment of labor and technical equipment of land would be factors conducive to the growth in farmers' credit debt. The research did not give a definite answer to the research thesis. A positive correlation between farmers' credit debt and economic fluctuations in agriculture was revealed, as well as the process of substitution of labor and land inputs by capital expenditures. Regression analysis showed that investment stimulus in agriculture is the stimulus of credit debt, while increased concentration within the agrarian structure and the improvement of the land/work relationship leads to a reduction in debt increases. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barry P.J., Robison L.J.: Agricultural Finance: Credit, Credit Constraints, and Consequences. Handbook of Agricultural Economics, 1(A)/2001.
 2. Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.: Credit Constraints, Farm Characteristics and the Farm Economy. American Journal of Agricultural Economics, vol. 80, nr 4/1998.
 3. Blancard S., Boussemart J.P., Briec W., Kerstens K.: Short- and Long-Run Credit Constraints in French Agriculture: A Directional Distance Function Framework Using Expenditure-Constrained Profit Functions. American Journal of Agricultural Economics, vol. 88, issue 2/2006.
 4. Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A.: Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie, Ekonomista, nr 1/2019.
 5. Eurostat: Agricultural labour input statistics: absolute figures (1 000 annual work units), eurostat. ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp: 12.07.2019).
 6. FADN: Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018.
 7. Grzelak A., 2014: Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych metod. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 2.
 8. Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 9. Kata R.: Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 5/2018.
 10. IRG SGH: Koniunktura w rolnictwie IV kwartał 2018. SGH, Warszawa 2018.
 11. Kulawik J., Wieliczko B.: Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 337(4)/2013.
 12. Kułyk P.: Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne, Progress in Economic Sciences, nr 1/2014.
 13. NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa (dostęp: 12.07.2019).
 14. Wasilewski M., Mądra M.: Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64/2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu