BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łach Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018
The Financial Leverage Effect and the Sources of Financing for Enterprises in Poland from 2005-2018
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 82-94, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Dźwignia finansowa, Źródła finansowania, Struktura kapitału, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Financial leverage, Source of financing, Capital structure, Enterprises financial management
Note
JEL Classification: G30, G32
streszcz., summ.
Abstract
Mechanizm dźwigni finansowej należy do podstawowych zagadnień zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a dokładniej kształtowania struktury źródeł finansowania. Literatura poświęca temu zjawisku sporo uwagi, ale przede wszystkim od strony teoretycznej. Niewiele jest jednak badań empirycznych, w których zbadane by było czy mechanizm i efekt dźwigni finansowej jest znany i wykorzystywany przez praktyków. Celem niniejszego artykułu jest analiza racjonalności decyzji o stopniu zaangażowania kredytów i pożyczek w finansowaniu przedsiębiorstw z punktu widzenia efektu dźwigni finansowej. Analizą objęto lata 2005-2018, zbadano czy przedsiębiorstwa w Polsce miały możliwość wykorzystywania długu do zwiększania rentowności kapitałów własnych oraz sprawdzono czy decyzje o zaciąganiu kredytów i pożyczek były skorelowane z poziomem nadwyżki rentowności operacyjnej aktywów nad oprocentowaniem długu, co jest warunkiem pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Wykazane zostało, że w większości badanych lat przedsiębiorstwa mogły podwyższać osiągane stopy zwrotu z kapitałów własnych poprzez zwiększanie udziału długu w finansowaniu, nie stwierdzono jednak, aby decyzje te były podejmowanie przy uwzględnianiu zjawiska i efektu dźwigni finansowej. (abstrakt oryginalny)

The optimal structure of financing has been a frequent subject of research in corporate finance management for decades. Financial leverage and its effects are closely related to this topic. Thanks to the positive effect of financial leverage, a company may obtain a higher return on equity. The aim of this article is to present a practical approach to the financial leverage effect and to analyse whether decisions about the degree of credit and loans in the financing of enterprises were reasonable from the point of view of their impact on the return on equity. The analysis covered the years 2005-2018. The paper examines the question of whether enterprises in Poland had the opportunity to use debt to increase ROE. It also analyses whether decisions on the level of credit and loan within the capital structure were correlated with the level of the operating margin(s) of assets over the cost of debt, which is a requirement for a positive effect from financial leverage. It was shown that in the majority of the analysed years, enterprises could increase their return on equity by increasing their share of debt financing, but it was not known whether these decisions were made by taking into account the phenomenon and the leverage effect. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berent T.: Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 2. Berent T.: Ryzyko dźwigni finansowej - nowe podejście metodologiczne, Ekonomista 3/2011.
 3. Bodie Z., Merton R. C.: Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 4. Brigham E. F., Houston J. F.: Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
 5. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2001.
 6. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 7. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 8. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 9. Finanse przedsiębiorstwa, pod red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.
 10. Kardyś M.: Dźwignia finansowa w teorii i polskiej praktyce gospodarczej, BANK I KREDYT 3/2003.
 11. Kata R.: Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 119/2017.
 12. Lucey B., MacAnBhaird C., Sanchez Vidal J.: Discouraged borrowers: Evidence for Eurozone SMEs, (April 3, 2016). JIFMIM, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2758338 .
 13. Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
 14. Minton B. A., Wruck K. H.: Financial Conservatism: Evidence on Capital Structure from Low Leverage Firms (July 9, 2001). AFA 2002 Atlanta; Dice Ctr. Working Paper No. 2001-6. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=269608. or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.269608.
 15. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 16. Ostaszewski J.: Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000.
 17. Statystyka stóp procentowych, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html.
 18. Stępień K.: Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674/2005.
 19. Szczepankowski P. J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 20. Szudejko M.: Strategie zerowej i obniżonej dźwigni finansowej w polskich przedsiębiorstwach giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73/2015.
 21. Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 22. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer business, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2015.
 23. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 2005-2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wynikifinansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-i-xii- 2018,11,20.html#archive.
 24. Zawadzka D.: Struktura kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 25. Żwirbla A.: Nowe ujęcie rachunku dźwigni ekonomicznych. Produkcja jednoi wieloasortymentowa, PWN, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu