BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowska-Misiąg Elżbieta (Warsaw School of Economics)
Title
Diverse Aspects of Local Fiscal Capacity - Case Study of Poland
Różne wymiary potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego - przykład Polski
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Zróżnicowanie regionalne, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Dochody
Local government finance, Regional diversity, Local government units, Income
Note
JEL Classification: H 70, H 71
streszcz., summ.
Abstract
Konstrukcja systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) determinuje efektywność jego funkcjonowania i możliwości rozwoju. Taki system powinien uwzględniać zarówno odpowiednio przypisane źródła dochodów własnych, jak i właściwie oszacowane potrzeby wydatkowe oraz transfery wyrównawcze. Artykuł koncentruje się na dochodach, a ściślej - na potencjale dochodowym samorządów lokalnych. Rozpoczyna go analiza pojęcia potencjału dochodowego w literaturze zagranicznej i polskiej. Następnie rozróżniono trzy różne kategorie potencjału dochodowego, co jest uzasadnione różnymi celami, dla których potencjał może być wykorzystywany. W dalszej części artykułu przedstawiono wielkości potencjału dochodowego różnych rodzajów JST w Polsce w latach 2010-2017. Podjęto również próbę zidentyfikowania czynników zewnętrznych wpływających na wielkość potencjału.(abstrakt oryginalny)

The structure of the financial system of local government units (LGUs) determines the efficiency of its operation and development opportunities. Such a system should take into account both appropriately assigned sources of its own revenues as well as properly estimated expenditure needs, and equalization transfers. This paper focuses on the revenue side, more precisely - on the fiscal capacity of local governments. The paper begins by analyzing the concept of fiscal capacity in foreign and Polish literature. Then, three different types of fiscal capacity are distinguished, which is justified by the different purposes for which such capacities can be used. The remainder of the paper presents the amounts of fiscal capacity of various types of Polish LGUs in 2010-2017. An attempt was also made to identify external factors affecting the amount of this capacity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACIR (Advisory Commission on Intergovernmental Relations), Measures of State and Local Fiscal Capacity and Tax Effort. Report M-16, Washington, DC 1962.
 2. ACIR (Advisory Commission on Intergovernmental Relations), Measuring the Fiscal Capacity and Effort of State and Local Areas. Report M-58, Washington, DC 1971.
 3. Barro S., Macroeconomic versus RTS Measures of Fiscal Capacity: Theoretical Foundations and Implications for Canada, Working Paper No. 7, Institute of Intergovernmental Relations, Queen's University, Kingston Canada 2007.
 4. Boex J., Martinez-Vazquez J., Designing Intergovernmental Equalization Transfers with Imperfect Data: Concepts, Practices, Lessons, [in:] Fiscal Equalization. Challenges in the Design of Intergovernmental Transfers, ed. J. Martinez-Vazquez, B. Searle, Springer, New York NY 2007.
 5. Chervin S., Fiscal effort, fiscal capacity, and fiscal need: separate concepts, separate problems, "Fiscal Flexibility", June, vo. III, Tennessee Advisory Commission on Intergovernmental Relations 2007.
 6. Dylewski M., Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej, "Finanse Komunalne" 1-2/2015.
 7. Filipiak B.Z., Tarczyńska-Łuniewska M., Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej, "Finanse Komunalne" 1-2/2016.
 8. Kańduła S., Wyrównywanie wydatków gmin - zasadność, przedmiot, zakres i źródła finansowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 404, Wrocław 2015.
 9. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
 10. Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Ramy finansowe Strategii Rozwoju Województw na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 11. Malinowska-Misiąg E., Finansowanie zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, "Studia BAS", nr 4 (52)/2017.
 12. Martinez-Vazquez J., Boex Jameson L.F., Fiscal Capacity: An Overview of Concepts and Measurements Issues and their Applicability in the Russian Federation, Working Paper No. 97-3, Georgia State University 1997.
 13. Shah A, Fiscal Need Equalization: Is it worth doing? Lessons from International Practices, Working Paper Draft, World Bank, 2007.
 14. Yilmaz Y., Hoo S., Nagowski M., Rueben K., Tannenwald R., Measuring Fiscal Disparities Across the U.S. States: A Representative Revenue System/Representative Expenditure System Approach, Fiscal Year 2002, A joint report with the Urban-Brookings Tax Policy Center, NEPPC Working Paper 06-2/2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu