BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielus Piotr (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Impact of Panelists on Wibor Rates - Hybrid Approach
Wpływ panelistów na kształtowanie się stawki WIBOR - podejście hybrydowe
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 123-133, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wskaźniki finansowe, Rynek pieniężny, Oprocentowanie kredytów bankowych
Financial indicators, Money market, Bank lending rate
Note
JEL Classification: G01, G14, G15
streszcz., summ.
Abstract
Reforma wskaźników finansowych jest jednym z kluczowych elementów stabilności i zaufania na rynku finansowym. Na rynku pieniężnym, wdrożenie reformy jest trudne ze względu na zanik międzybankowego rynku depozytowego, który stanowił rynek referencyjny dla stawek typu IBOR. Rozwiązaniem jest metoda hybrydowa stanowiąca połączenie deklaracji panelistów oraz cen zawartych transakcji spełniających wyznaczone kryteria. Artykuł, na podstawie historycznych szeregów czasowych, analizuje wpływ poszczególnych banków na kształtowanie się publikowanego indeksu oraz prezentuje aplikację metody hybrydowej dla wskaźnika WIBOR 3M. Na podstawie danych empirycznych ustalono, że wpływ poszczególnych banków jest umiarkowany, a metoda hybrydowa generuje szereg stóp procentowych o podobnym poziomie stawki, ale o wyższej wariancji. Problemem jest niski udział cen transakcyjnych w procesie kształtowania stawki, ze względu na ograniczoną liczbę zawartych transakcji oraz rozbieżność ich cen z ocenami eksperckimi składanymi w okresie analizowanej próby. (abstrakt oryginalny)

The reform of financial benchmarks is one of the key elements of stability and trust in the financial market. In the money market, it is difficult to implement reforms because of the disappearance of the interbank deposit market, which was a reference market for IBOR-type rates. A solution is a hybrid method which combines declarations of panelists and prices of eligible transactions. Based on historic time series, the article analyses the impact of individual banks on the published index and presents the way the hybrid method can be used for WIBOR 3M. On the grounds of empirical data, the impact of particular banks was found to be moderate and the hybrid method proved to generate an interest rate series of a similar level, but of greater variance. The key problem is a limited impact of real-transaction prices on the published rate due to a low share of concluded deals and divergence of their prices from quotes generated by so called expert judgment in the analysed period. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abrantes-Metz R., Kraten M., Metz A., Seow G. (2012), Libor manipulation?, Journal of Banking & Finance, Vol. 36, no. 1, p. 136-150
 2. Brousseau V., Chailloux A., Durre A. (2013), Fixing the Fixings: What Road to a More Representative Money Market Benchmark?, IMF Working Paper No. 13/131, 29.05.2013
 3. Duffie D., Stein J. (2015), Reforming LIBOR and Other Financial Market Benchmarks, Journal of Economic Perspectives, Vol. 29, no. 2, Spring, p. 191-212
 4. EMMI (2017): Position Paper Setting out the Legal Grounds for the Proposed Reforms to Euribor, 8.03.2017
 5. Gandhi P., Golez B., Jackwerth J.C., Plazzi A. (2015), Libor Manipulation: Cui Bono?, Finance Research Seminar, April 2015
 6. GPWB (2017), Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, 30.11.2017
 7. Hou D., Skeie D. (2014), LIBOR: Origins, Economics, Crisis, Scandal and Reform, Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 667, March 2014
 8. Kirti D. (2017), What are reference rates for?, IMF Working Paper, WP/17/13, January 2017
 9. Mielus P. (2016), Dylematy reformy indeksów rynku finansowego, Gospodarka Narodowa, 4/2016, p. 91-114
 10. Mielus P. (2017), Vicious circle of the benchmark reform, Bezpieczny Bank, Vol. 69, No. 4, p. 108-129
 11. Mielus P. (2018), Behavioural aspects of benchmark quotation - the WIBOR case, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 3(335), p. 189-205
 12. Mielus P., Mironczuk T. (2015), Structure of the cost of deposits in selected EU countries, Bezpieczny Bank 3(60), Warszawa 2015, p. 89-101
 13. Perkins J., Mortby P. (2015), Evolving financial benchmarks: The impact on legacy contracts, Journal of Securities Operations & Custody, 7.4, Autumn/Fall 2015, p. 296-304
 14. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/1011 of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu