BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milewska Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Entities Performing Self-Government Public Tasks - Specificity of Acting and Funding
Podmioty wykonujące samorządowe zadania publiczne - specyfika działania i finansowania
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 146-155, rys., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zadania samorządu terytorialnego, Finanse publiczne, Budżet gminy, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Local government task, Public finance, District budget, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
JEL Classification: H41, H44, H72
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było wskazanie i scharakteryzowanie podmiotów, które uczestniczą w procesie wykonywania zadań publicznych. Zamieszczono w nim ich typy i sposób finansowego lub/i organizacyjnego powiazania z budżetem samorządu gminnego. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Do prowadzonych badań wykorzystano dokumenty instytucjonalne o charakterze normatywnym dotyczące zasad funkcjonowania samorządu oraz literaturę przedmiotu z zakresu finansów publicznych (lokalnych). Po dokonaniu badań dowiedziono, że funkcjonalnie spółek komunalnych i ich rozliczenia z budżetem gminy może prowadzić do zakłóceń w dokonaniu oceny stanu zadłużenia podmiotu samorządowego. Podążając za doświadczeniem Wielkiej Brytanii uznać można, że jedną z racjonalnych możliwości realizacji zadań jest zawieranie umów w ramach Parnterstwa Publiczno-Prywatnego. Jednakże i to rozwiązanie może nieść ze sobą niebezpieczeństwa finansowe. Nieprawidłowy podział ryzyk, może doprowadzić do przesunięcia wykonania zadania w czasie lub zbyt dużego obciążenia finansowego samorządu. Ponadto formuła angażowania kapitału prywatnego w ramach PPP może być zastosowana w sytuacji, gdy przy realizacji określonego zadania publicznego pojawiają się korzyści ekonomiczne, których skala może zainteresować właścicieli kapitału. Znaczna część zadań publicznych realizowana przez gminy, szczególnie w mniejszych ośrodkach (wiejskich) jest deficytowa i co do zasady, nie daje takiej szansy. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article was to identify and characterize entities that participate in the process of performing public tasks. It contains their types and method of financial and/or organizational relationship with the budget of the municipal self-government. The article uses the methods of analysis and literature review as well as inductive and deductive reasoning. Institutional documents of a normative nature regarding the principles of self-government functions and literature on public (local) finances were used for the conducted research. The results show that functionally, the relationships between municipal companies and a commune budget can lead to disruptions in the assessment of the state of indebtedness of a local government entity. Following the experience of Great Britain, it can be concluded that one of the rational possibilities for carrying out projects is through a Public-Private Partnership. However, this solution can also bring financial dangers. Incorrectly dividing risks may lead to postponements of project performance or an excessive financial burden on the local government. It should also be noted that the private capital involvement formula (PPP contracts) can be used when there are economic benefits in the implementation of a specific public project, the scale of which may be of interest to the owners of capital. A significant number of public projects that are carried out by municipalities, especially in smaller (rural) entities, are in short supply and, in principle, do not give such an opportunity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych może mieć wpływ na sytuację finansową (Indebtedness of municipal companies may affect the financial situation) - https://www.prawo.pl/samorzad/zadluzenie-spolek-komunalnych-moze-miec-wplyw-na-sytuacjefinansowa- samorzadow,85629.html [10.11.2019]
 2. Bugalski B., Zadłużenie samorządów. Konieczne dalsze wzmocnienie RIO, https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/zadluzenie-samorzadow-konieczne-dalszewzmocnienie- rio,128346.html [12.11.2019]
 3. Dolewka Z.,, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce (Functioning of municipal companies in Poland) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 59-72, DOI: 10.15611/pn.2017.477.05, p. 60
 4. Hall J., Private Opportunity, Public Benefit?, Fiscal Studies (1998) vol. 19, no. 2, p. 138 http://www.ifs.org.uk/fs/articles/hall_may98.pdf dostęp [12.07.2019]
 5. Kaczmarek A., Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego dojrzewa. Liczba umów powinna wzrosnąć [RAPORT] https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rynek-partnerstwapubliczno- prywatnego-dojrzewa-liczba-umow-powinna-wzrosnac-raport,124885.html [14.03.20]
 6. Korczyński T., Dobry czas na partnerstwo publiczno-prywatne w samorządach, https://www.rp.pl/Finanse/308139984-Dobry-czas-na-partnerstwo-publiczno-prywatne-wsamorzadach. html [16.03.20]
 7. Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne (Administrative policy and public management), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 103
 8. Krzemiński J., Długi spółek miejskich nie były ucieczką samorządów, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dlugi-spolek-miejskich-nie-byly-ucieczkasamorzadow/ [12.11.2019]
 9. Poradnik, Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego (A guidelines for public entities interested in undertaking public-private partnership, Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007
 10. Public Private Partnerships, The Government's Approach, London: The Stationery Office 2000, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hmtreasury. gov.uk/mediastore/otherfiles/ppp2000.pdf dostęp [12.07.2019]
 11. Private Finance Initiative Law, 1992 r. HC Deb. 12 November, vol. 213, col 998 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1992/nov/12/autumn-statement#column_993 [14.03.20], https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf [16.03.20]
 12. Raport rynku PPP 2009 - I kw. 2019 https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-zrynku- PPP-III-kw-2019-final.pdf [14.03.20]
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Local Government Act) (tekst jednolity - Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Act of public-private partnership), Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) (Act of 27 August 2009 on public finance, Journal of Laws 2009, No. 157, item 1240 as amended).
 16. Ustawa z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (Municipal Services Management) (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
 17. https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/42/plik/plik046.pdf, dostęp z dnia 01.09.2019
 18. https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dlugi-spolek-miejskich-nie-byly-ucieczkasamorzadow/
 19. http://aesco.com.pl/raport-finansowanie-inwestycji-w-spolkach-komunalnych-wspolnota-nr-4-z- 2019-r/ [12.11.2019]
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu