BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Cracow University of Economics)
Title
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland
Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 156-167, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Samorząd terytorialny, Sytuacja finansowa, Finanse publiczne, Dotacje, Budżet samorządu terytorialnego
Local government, Financial situation, Public finance, Grants, Local government budget
Note
JEL Classification: H40, H41, H43
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł sprowadza się do oceny wpływu dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sytuację finansową samorządowych instytucji budżetowych w Polsce. W wyniku zmiany prawa finansowego w 2009 r. Zakłady budżetowe działają wyłącznie na poziomie samorządu terytorialnego. Pomimo faktu, że ustawodawcy zdecydowali, że sfera zadań zakładów budżetowych jest ściśle określona w prawie, uzasadniona jest ocena wpływu subiektywnej subwencji przekazywanej z budżetu samorządu terytorialnego na generowane przychody. Artykuł weryfikuje hipotezę, zgodnie z którą kwota dotacji zależy od generowanych przychodów. Hipotezę zweryfikowano za pomocą wektora współczynnika korelacji liniowej Pearsona i analizy wariancji Kruskala-Wallisa. Wszystkie analizy przeprowadzono z pakietem Statistica v.12. (abstrakt oryginalny)

The article presents an assessment of the impact of subsidies received from the budget of a local government unit on the financial situation of local government budgetary establishments in Poland. As a result of the change in the financial law in 2009, budgetary establishments operate only at the local government level. Despite the fact that legislators decided that the sphere of tasks of budgetary establishments is strictly defined in the law, it is justified to assess the impact of the subjective subsidy transferred from the local government budget on the generated revenues. The article verifies the hypothesis, that the amount of the subsidy depends on the generated revenues. The hypothesis was verified using Pearson's linear correlation coefficient vector and Kruskal- Wallis analysis of variance. All analyses were performed with the Statistica v.12 package. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna - Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017.
 2. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 3. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN Warszawa 2007.
 4. Mandl U, Dierx A, Ilzkovitz F.: The effectiveness and efficiency of public spending,European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, 2008.
 5. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Samelak A., (red.)Samorządowy zakład budżetowy. Funkcjonowanie i przekształcenie w spółkę prawa handlowego, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 7. Sobczyk M., Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne,Wydawnictwo UMCS, 2006.
 8. Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, MUNICIPIUM, Warszawa 2011.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (The Regulation of the Minister of Finance of 7 December 2010 on the method of financial management of budgetary units and local government budgetary establishments is a legal act that thoroughly regulates the method of financial management of budgetary establishments) (Journal of Laws 2015 item 1542).
 10. The Act on Public Finance of 27 August 2009 (Journal of Laws 2017 item 2077 as amended). Explanatory Memorandum to the government draft bill of the Act on Public Finance - Sejm printed matter No. 1181.
 11. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.
 12. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu