BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bil Mariana (Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine), Ryndzak Olha (Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine)
Title
National Human Development Policy in a Highly Mobile Society : Formation Methodology and Implementation Concept
Krajowa polityka rozwoju ludzkiego w wysoce mobilnym społeczeństwie : metodyka tworzenia i wdrażania koncepcji
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 2, s. 5-14, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Wielokulturowość, Kapitał ludzki, Społeczeństwo, Mobilność ludności
Multicultural, Human capital, Society, Population mobility
Note
JEL Classification: O15, F22, J61.
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie znaczenia, kształtowania i wdrażania krajowej polityki rozwoju ludzkiego w wysoce mobilnym społeczeństwie w świetle współczesnego imperatywu prawa do swobodnego przemieszczania się i swobody wyboru. Polityka ta przewiduje zestaw narzędzi mających na celu stworzenie najlepszego wewnętrznego środowiska życia, a jednocześnie zachowania możliwości prawa do powrotu i ochrony obywateli niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Badanie pogłębia teoretyczne podstawy krajowej polityki rozwoju ludzkiego. Artykuł uzasadnia dominację neoliberalnej ideologii w podejściach menedżerskich do wdrażania polityki oraz konieczność konsolidacji legislacyjnej krajowej polityki rozwoju ludzkiego w wysoce mobilnym społeczeństwie. Koncepcja obejmuje trzy kategorie i związane z nimi cele: ogólne przepisy bezpieczeństwa i zasady przepisów ruchu dotyczących wszystkich kategorii osób mobilnych; wewnętrzną mobilność przestrzenną; zewnętrzną (przychodzącą, wychodzącą) mobilność przestrzenną. Podejście to jest ważnym elementem wdrażania krajowych doktryn sektorowych (społeczno-kulturowych, politycznych i prawnych, ekonomicznych, bezpieczeństwa), które w perspektywie długoterminowej zapewnią ukształtowanie paradygmatu rozwoju człowieka w warunkach wysoce mobilnego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju ludzkiego. Harmonizacja krajowej polityki rozwoju ludzkiego z krajową polityką migracyjną świadczy o zaletach selektywnej wielokulturowości w zapewnianiu mobilności ludziom i państwom. (abstrakt oryginalny)

The article aims to substantiate the relevance of the formation and implementation of national human development policy in a highly mobile society, in light of the modern imperative for a person's right to freedom of movement and freedom of choice. Such a policy envisages a set of measures aimed at creating a favourable internal living environment and, at the same time, preserving the possibility for the right of return and protection of citizens, regardless of their place of residence. The study deepens the theoretical foundations of national human development policy under the conditions of a highly mobile society. The article justifies the dominance of neoliberal ideology in managerial approaches to policy implementation, and the necessity of legislative consolidation of national human development policy in a highly mobile society. The concept includes three categories and related goals: general security provisions and principles of movement regulations applied to all categories of mobile persons; internal spatial mobility; external (inbound, outbound) spatial mobility. The concept is an important component in the implementation of national sectoral doctrines (socio- -cultural, political and legal, economic, security), which in the long term will ensure the formation of a human development paradigm under conditions of a highly mobile society for sustainable human development. The harmonization of national human development policy with national migration policy proves the advantages of selective multiculturalism in providing spiritual and information mobility for a person and a state. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbasi-Shavazi, M.J., Sadeghi, R., Mohammadi, A. (2017). Migrants' Integration in Host Societies, and Return to Home Countries: The Case of the Middle East and South Asia. Migration Research Leaders' Syndicate. International Organization for Migration, 151-158.
 2. Balcerzak, A.P., Pietrzak, M.B. (2017). Human development and quality of institutions in highly developed countries. [In:] Financial Environment and Business Development. Proceedings of the 16th Eurasia Business and Economics Society. Vol. 1, 231-241.
 3. Bil, M. (2017). Population spatial mobility: essence and characteristics. Annals of Marketing Management & Economics, 3 (2), 5-16.
 4. Churilova, E.Y., Salin, V.N., Shpakovskaia, E.P., Sitnikova, O.Y. (2019). Influence of world social and economic indicators' interlinkage on the development of human potential. Journal of International Studies, 12 (4), 79-99.
 5. Escosura, L.P. (2019). Human Development in the Age of Globalisation. Instituto Figuerola, Universidad Carlos III Working Papers 19-04. https://doi.org/10.13140/ RG.2.2.34872.39686
 6. Ghislandi, S., Sanderson, W.C., Scherbov, S. (2019). A Simple Measure of Human Development: The Human Life Indicator. Population and Development Review, 45 (1), 219-233.
 7. Grimm, M., Harttgen, K., Klasen, S., Misselhorn, M., Munzi, T., Smeeding, T. (2010). Inequality in Human Development: An Empirical Assessment of 32 Countries. Social Indicators Research, 97, 191-211.
 8. Jahan, S. (2019). Human Development and Universalism: From Ideas to Policies. Journal of Human Development and Capabilities, 20 (2), 233-250. https://doi.org/10.108 0/19452829.2019.1574726
 9. Jiang, J., Chen, J., Tu, W., Wang, C. (2019). A novel effective indicator of weighted inter-city human mobility networks to estimate economic development Sustainability, 11 (22). https://doi.org/10.3390/su11226348
 10. Kolodiy, A.F. (2011). Doktryna multykulturalizmu: perspektyvy modyfikatsii u novykh derzhavakh iz nekonsolidovanymy natsiiamy [The doctrine of multiculturalism: prospects for modification in new states with unconsolidated nations]. Demokratychne vriaduvannia, 8. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_ 8_4 [accessed 14.02.2020].
 11. Kuts, H.M. (2010). Neoliberalizm: osnovni idei ta interpretatsii [Neoliberalism: basic ideas and interpretations]. Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V.N. Karazina, 912 (17), 174-183. Migration data portal. The bigger picture (n.d.). Retrieved from https://migrationdataportal.org [accessed 12.02.2020].
 12. Mustafa, G., Rizov M., Kernohan, D. (2017). Growth, human development, and trade: The Asian experience. Economic Modelling, 61, 93-101.
 13. Pradhan, J.P., Vinoj, A. (2002). Does Human Development Policy Matter for Economic Growth? Evidence from Indian States. South Asia Economic Journal, 3 (1), 77-93. https://doi.org/10.1177/139156140200300105
 14. Renouard, C., Ezvan, C. (2018). Corporate social responsibility towards human development: A capabilities framework. Business Ethics: A European Review, 27 (2), 144-155. https://doi.org/10.1111/beer.12181
 15. Stepura, T. (2020). Differentiation of human potential quality in regions of Ukraine: demographic and health aspects. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19 (1), 49-59.
 16. Tiuriukanova, E., Zh. Zaionchkovska (Eds.) (2007). Sovremennyy myhratsyonnyy rezhym i eho osobennosty v Rossyy. Metodolohyia i metody izucheniya myhratsyonnykh protsessov [Methodology and methods for migration processes studying]. Moskva.
 17. United Nations Development Programme (2016). Human Development Report 2016. Human Development for everyone. UNDP, New York. Retrieved from http://hdr. undp.org/sites/default/files/2016_human_development_ report.pdf [accessed 12.02.2020].
 18. United Nations Development Programme portal (n.d.). Human Development Data (1990-2018). Human Development Reports. Retrieved from http://hdr. undp.org/en/data#http://hdr.undp.org/sites/default/ files/2016_human_development_report.pdf [accessed 12.02.2020].
 19. Van Vuuren, D.P., Riahi, K, Calvin, K., Dellink, R. (2017). The Shared Socio-economic Pathways: Trajectories for human development and global environmental change. Global Environmental Change, 42, 148-152.
 20. Vovkanych, S.Y., Ryndzak, O.T. (2013). Dukhovno-informatsiina mobilnist yak systema formuvannia transfernykh struktur buttia liudyny i natsii [Spiritual-information mobility as a system of transfer structures formation of being of human and nation]. Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Donetske viddilennia Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, 38, 34-46.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu