BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Title
Factors Determining the Tendency of Rural Households in Central Pomerania to Save - Pilot Study Results
Czynniki determinujące skłonność wiejskich gospodarstw domowych Pomorza Środkowego do oszczędzania - wyniki badania pilotażowego
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 180-190, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Oszczędności gospodarstw domowych, Ludność wiejska, Badania pilotażowe, Wyniki badań, Dochody gospodarstw domowych
Household savings, Rural population, Pilot studies, Research results, Household income
Note
JEL Classification: D1, D14
streszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstract
Celem badań jest identyfikacja czynników wpływających na skłonność do oszczędzania wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie 100 podmiotów na terenie Pomorza Środkowego, w oparciu o wykonane badania pilotażowe (technika ankiety bezpośredniej), przy zastosowaniu modelu regresji logistycznej. W badaniu przyjęto, iż zmienną zależną jest występowanie oszczędności w gospodarstwie domowym w 2018 roku. Doboru zmiennych niezależnych do budowy modelu regresji logistycznej dokonano na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych. Wyniki analiz potwierdziły, iż statystycznie istotnymi parametrami przy zmiennych okazały się: przeciętny miesięczny dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, dywersyfikacja źródeł utrzymania oraz udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach konsumpcyjnych ogółem gospodarstwa domowego. Dwa pierwsze parametry zwiększają prawdopodobieństwo oszczędzania przez wiejskie gospodarstw domowe Pomorza Środkowego. Ostatni z wymienionych parametrów zmniejsza szansę na odroczenie konsumpcji w czasie w drodze oszczędności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research is to identify factors affecting the propensity of rural households to save, on the example of 100 entities in Central Pomerania, based on pilot studies (direct questionnaire technique) using the logistic regression model. The study assumes that the dependent variable is the occurrence of savings in the household in 2018. The selection of independent variables for the logistic regression model was made on the basis of literature studies. The results of the analysis confirmed that statistically significant parameters for the variables were: average monthly net income per one person in the household, diversification of the income sources and the share of expenses on food and non-alcoholic beverages in total household consumption expenditure. The first two parameters increase the probability of saving by rural households of Central Pomerania. The last of these parameters reduces the chance of deferring consumption through savings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aidoo-Mensah D.: Determinants of rural household savings behaviour: The case of tomato farmers in Ghana, Review of Agricultural and Applied Economics, No. 2, 2019.
 2. Borko Z.P.: Determinants of Household Saving the case of Boditi Town, Wolaita Zone, Ethiopia, Open Journal of Economics and Commerce, Vol. 1, Issue 3/2018.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2017 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.
 4. Chmielewska B: Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 5. Copur Z., Gutter M.S.: Economic, Sociological, and Psychological Factors of the Saving Behavior: Turkey Case, Journal of Family and Economic Issues, Springer, vol. 40(2)/2019.
 6. Fall M., Loisy Ch., Talon G.: An Empirical Analysis of Household Savings in France 1984-1998, Research in Economics, Vol. 55, Iss. 2/2001.
 7. Gersovitz M.: Saving and Development, [in:] H. Chenery, T.N. Srinivasan (ed.) Handbook of Development Economics. Vol. I, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam 1988.
 8. Hozer J., Doszyń M.: Ekonometria skłonności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 9. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 10. Kitamura Y., N. Takayama, F. Arita: Household Savings in Japan Revisited, Research in Economics, Vol. 55, Iss. 2/2001.
 11. Kłopocka A.: Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania a wiedza finansowa, Bank i Kredyt, nr 49(5), 2018.
 12. Kowhakul M.: Personal Factors Affecting to the Saving Behavior of People in Bangkok Metropolitan Region, Thailand, Proceedings of International Academic Conferences 4106595, International Institute of Social and Economic Sciences, 2016.
 13. Łącka I.: Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007-2014 i jej skutki, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2017.
 14. Leśniak-Moczuk K.: Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 12, Rzeszów 2018.
 15. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 16. Lugauer S., Ni J., Yin Z.: Chinese household saving and dependent children: Theory and evidence. China Economic Review, Vol. 57, October 2019.
 17. Lugilde A., Bande R., Riveiro D.: Precautionary saving: a review of the empirical literature, Journal of Economic Surveys, Vol. 33, No. 2, 2019.
 18. Modigliani F., Brumberg R.: Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of the Cross-Section Data, [in:] F. Modigliani (ed.), The Collected Papers of Franco Modigliani, Vol. 6, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts-London 2005.
 19. Nwosu E.O., Anumudu Ch.N., Nnamchi Ch.E.: Microeconomic determinants of household savings in Nigeria, Journal of International Development, Vol. 32, 2020.
 20. Pandu G.A., Sankar R.: Relationship between savings determinants and savings behaviour among households in Tamil Nandu and Puducherry, Journal of Commerce and Accounting Research, Vol. 8(4), 2019.
 21. Pati A.P., Shome D.: Do Households Still Prefer Bank Deposits? An Analysis of Shift in Savings and Savings Determinants, The IUP Journal of Bank Management, Vol. 10, No. 1/2011.
 22. Popper K.R.: Świat skłonności, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996.
 23. Rha J.Y., Montalto C.P., Hanna S.D.: The Effect of Self-Control Mechanisms on Household Saving Behavior, Financial Counseling & Planning, Vol. 17, Iss. 2/2006.
 24. Saqib S., Panazi S., Ullah H., Ullah U., Usman H.: Determinants of Household Savings in Rural and Urban Areas: The Case of Chitral District, Pakistan, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 6, No. 3/2016.
 25. Schmidt-Hebbel K., Webb S.B., Corsetti G.: Household Saving in the Developing Countries: First Cross Country Evidence, The Word Bank Economic Review, Vol. 16, No. 3/1992.
 26. Świecka B.: Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
 27. Wałęga G.: Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 28. Yao R., Wang F., Weagley R.O., Liao, L.: Household saving motives: Comparing American and Chinese consumers. Family and Consumer Sciences Research Journal, 40(1)/2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu