BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świetlik Krystyna (Warsaw Management University)
Title
Trends in Behaviour of Modern Food Consumers in Poland
Tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów żywności
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 191-207, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Konsumpcja żywności, Żywność, Zachowania konsumenta, Gospodarstwa domowe, Struktura konsumpcji żywności
Food consumption, Food, Consumer behaviour, Households, Structure of food consumption
Note
JEL Classification: D01, D12, D19, E21, M31
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zmian poziomu i struktury konsumpcji żywności w latach 2013-2017 z perspektywy makro- i mikroekonomii w oparciu o dane GUS zebrane z rachunków narodowych i budżetów gospodarstw domowych. Analiza danych wykazała, że w lepszej sytuacji gospodarczej i znacznie lepszej sytuacji dochodowej gospodarstwa domowe zmieniły swoje preferencje zarówno pod względem ilości spożywanej żywności, jak i struktury konsumpcji. Realne wydatki na żywność wzrosły pomimo zmniejszonej ilości konsumpcji, z większą ilością jedzenia i mniejszą wyżywieniem we własnym zakresie. Wzrost udziału wysoko przetworzonej żywności i droższych produktów w koszyku żywności przyczynił się do stabilizacji udziału wydatków na żywność w ramach całkowitych wydatków gospodarstw domowych. Realne wydatki na żywność wzrosły pomimo zmniejszonej ilości konsumpcji, z większą ilością jedzenia i mniejszą wyżywieniem we własnym zakresie. Wzrost udziału wysoko przetworzonej żywności i droższych produktów w koszyku żywności przyczynił się do stabilizacji udziału wydatków na żywność w ramach całkowitych wydatków gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the changes in the level and structure of food consumption in Poland during 2013-2017 from a macro and micro-economic perspective, based on CSO (Central Statistical Office) data gathered from national accounts and household budgets. Analysis of the data showed that in an improved economic climate and significantly improved income situation households changed their preferences both in terms of the amount of food consumed as well as in the structure of consumption. Real expenditure on food increased despite reduced volume in consumption, with more eating out and less self-catering. The increase in the share of highly processed foods and more expensive products in the basket of foods contributed to the stabilisation of the share of expenditure on food as part of total household expenditure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Consumer economic situation December 2017, CSO, Warsaw 2017.
 2. Gazda Z., Courses on economics. Part one - microeconomics, WSEiA in Kielce, Kielce 2000.
 3. Household budgets in 2017, CSO, Warsaw 2018.
 4. Internal market in 2017, CSO, Warsaw 2018.
 5. Kieżel E. (ed.), Consumer and their behaviour in the European market, PWE, Warsaw 2010.
 6. Kieżel E. Market behaviour of consumers, Publishing House of the Academy of Economics in Katowice, Katowice 1999.
 7. Kramer J., Market as a subject of studies, Publishing House of the Academy of Economics in Katowice, Katowice 1995.
 8. Milewski R. (ed.), Elementary issues of economics, PWN Polish Scientific Publishers, Warsaw 2012.
 9. Nasiłowski M., Market system. Fundamentals of micro- and macroeconomics, Edition 7, scientifically edited by M. Garbicz, Key Text, Warsaw Publishing House 2016.
 10. National accounts by institutional sectors and subsectors in the years 2013-2016, CSO, Warsaw 2018.
 11. Noga M., Microeconomic fundamentals of macroeconomics. Conceptualisation of the national economy, CeDeWu, Warsaw 2018.
 12. Nosecka B. (ed.), Market of fruit and vegetables. State and prospects, IAFE-NRI, NASC, MARD, Warsaw 2018, series: Market analyses No 52.
 13. PWN Great Encyclopaedia, PWN Polish Scientific Publishers, Warsaw 2005.
 14. Quarterly accounts of gross domestic product in the years 2010-2015, CSO, Warsaw 2016.
 15. Range of economic poverty in Poland in 2017, CSO, Warsaw 2018.
 16. Rudnicki L., Consumer behaviour in the market, PWE, Warsaw 2012.
 17. Statistical Yearbook of the Republic of Poland, CSO, Warsaw 2018.
 18. Światowy G., Consumer behaviour, PWE, Warsaw 2006.
 19. Świetlik K., (ed.), Demand for food. State and prospects, IAFE-NRI, AMA, MARD, Warsaw 2016, series: Market analyses No 17.
 20. Świetlik K., Polish economy and consumption after the crisis, "Consumption and Development" 4/2017.
 21. Świetlik K., Prices of food in the process of market transformations of the Polish economy (1994- 2004), IAFE-NRI, Warsaw 2008, series: Studies and monographs No 141.
 22. Włodarczyk K., Market behaviour of Polish consumers in the age of globalisation of consumption, Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2013.
 23. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Economics of consumption. Elements of theory, WULS Publishing House, Warsaw 2002.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu