BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydłowski Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Title
Audit of Income from Local Fees in Selected Communes of the Pomeranian Province in Poland
Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 208-221, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Audyt, Budżet gminy, Dochody gminy, Podatki i opłaty lokalne
Audit, District budget, Local revenues, Tax and local charges
Note
JEL Classification: H71; H83
streszcz., summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Artykuł przedstawia znaczenie audytu oceny dochodów do budżetu gminy z tytułu opłat turystycznych (opłaty miejscowej lub opłaty uzdrowiskowej) jako narzędzia umożliwiającego zwiększanie jego poboru przez gminę uprawnioną do jej nakładania. Głównym celem artykułu było ustalenie jaki poziom dochodów budżetowych nadmorskich gmin województwa pomorskiego w Polsce stanowią wpływy z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. W artykule jako metodę badawczą wykorzystano studium przypadku, metodę analityczną, metodę wnioskowania oraz metodę badania dokumentów. Ocenie poddano wybrane nadmorskie samorządy miejskie oraz wiejskie województwa pomorskiego w Polsce. Materiał źródłowy do analizy stanowiły sprawozdania z realizacji budżetu oraz sprawozdania Rb-27s zawierające informacje o dochodach za dany rok. Przeprowadzone badania uwidoczniły, że dochody z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej stanowią niewielki udział w budżecie poszczególnych gmin. Kluczowym czynnikiem wpływającym na poprawę dochodów gmin z tytułu opłat miejscowych i uzdrowiskowych jest usprawnienie systemu ich poboru. (abstrakt oryginalny)

The article presents the importance of auditing the assessment of a commune's budget revenues for tourist fees (local fee or spa fee) as a tool enabling its increase by the commune authorized to impose it. The purpose of this article is to present on the basis of selected coastal municipalities of the Pomeranian Voivodeship in Poland, the role and significance of the audit of the assessment of income to the municipal budget in terms of local and spa fees. The article uses case study, analytical method, inference method and document examination method as the research methodology. The source materials for the analysis were documents made available on the pages of the Public Information Bulletin by the assessed local government units from the Pomeranian Voivodeship (reports on the implementation of the budget and Rb-27s reports containing information on revenue for the year). The local and spa fees constitute a small share in the total income of the budgets of the surveyed municipalities. The key factor improving the revenues of municipalities from local and spa fees is the improvement of their collection system. The risk of inefficient collection of fees by those who collect them from tourists is a threat to effective collection of the fees. Therefore, individual communes should improve the supervision system and control of toll collection by hotel service providers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Camilleri, M. A., The Tourism Industry: An Overview. In Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product, Cham, Switzerland, 2018, Springer Nature, Chapter 1.
 2. Czarnecki S., Opłaty uzdrowiskowa i miejscowa - podobieństwa i różnice, WSEI Scientific Journal series Economics 13-14 (1-2/2017), Lublin, 2017.
 3. K. Czerwiński, Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., wyd. 1, Warszawa 2004.
 4. Daley M., Options for a tourism levy for London. A publication for the London Finance Commission. Working Paper 83, GLA Economics, Greater London Authority, 2017 r.
 5. OECD (2014), OECD Tourism Trends and Policies 2014, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/tour-2014-en.
 6. Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 7. New Jersey Manual of Audit Procedures, State of New Jersey Department of the Treasury Division of Taxation - https://www.state.nj.us/treasury/taxation/pdf/njmap.pdf
 8. Kwaśniewski R., Majewska I., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Nr 4/2016, UMK, Toruń 2016.
 9. Podstawka M. (red.), Finanse. Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje, PWN, Warszawa 2010
 10. Podstawka, M.Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 11. A. Rinaldi, Externalities and tourist tax. Evidence from Italy, Rivista di Scienze del Turismo. Ambiente Cultura Diritto Economia, Vol 3, No 2 (2012), Milan 2012
 12. Spencer Pickett K. H., The internal auditing handbook. Third edition, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, United Kingdom, 2010.
 13. The Impact of Taxes on the Competitiveness of European Tourism. Final Report, PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
 14. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Travel and Tourism at a Tipping Point, World Economic Forum Geneva, 2019 The World Economic Forum.
 15. Transient Visitor Taxes in Scotland: Supporting a National Discussion, A Scottish Government Discussion Document, 2018 r., s. 24-25, https://www.gov.scot/publications/transient-visitor-taxesscotland- supporting-national-discussion/ https://www.lovemoney.com/guides/52231/tourist-tax-in-europe-what-you-will-pay-in-spain-italyand- other-hotspots
 16. T. Wołowiec, D. Reśko, J. Soboń, Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako daniny samorządowe, Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja, Nr 1/2016, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 17. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/actbymonths
 18. http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/countryprofiles/# economy=POL
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu