BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczydło Beata (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kondak Anna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Konior Adrian (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Selected Undertakings of Sharing Transport Services by Contemporary Consumers: Research Results
Wybrane przedsięwzięcia współdzielonych przez współczesnych konsumentów usług transportowych. Wyniki badań
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 222-236, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Usługi transportowe, Wyniki badań, Zachowania konsumenta, Ekonomia współdzielenia
Transport services, Research results, Consumer behaviour, Sharing economy
Note
JEL Classification: D16, M21, M31, Q01
streszcz., summ.
Abstract
Celem głównym opracowania było omówienie przykładów współdzielenia przez współczesnych konsumentów usług transportowych z rynku polskiego jako przejawu zastosowania idei ekonomii współdzielenia. Wychodząc od istoty uwzględnianej koncepcji i/lub modelu gospodarki, dokonano przeglądu dotychczasowych badań i wybrano obiekty do badań własnych autorów opracowania. Zastosowano metody studiów przypadków i ankietę internetową. W szczególności objęto analizą przedsięwzięcia oferowane pod markami Traficar, Uber i Wavelo. Przeprowadzone badania umożliwiły zidentyfikowanie uwarunkowań oraz zalet i wad tego typu praktyk rynkowych. Pozwoliły także na wypracowanie pewnych rekomendacji dla marketerów zainteresowanych metodycznym wdrażaniem współdzielenia usług i/lub produktów. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of the paper is to discuss examples of sharing transport services in the Polish market as manifestations of the application of the idea of the sharing economy by contemporary consumers. Based on the essence of the considered concept and/or economy model, a review of previous studies was made and subjects for the authors' own research were selected. The case study and online survey methods were used. In particular, services offered under the Traficar, Uber, and Wavelo brands were analysed. The research that was conducted made it possible to identify the determinants, as well as the advantages and disadvantages, of this type of market practice. It also allowed to develop certain recommendations for marketers interested in the methodical application of sharing services and/or products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albinsson P. A., Perera B. Y.: The rise of the sharing economy: exploring the challenges and opportunities of collabor ative consumption, ABC-CLIO, Santa Barbara 2018.
 2. Breidbach C. F., Brodie R. J.: Engagement platforms in the sharing economy: Conceptual foundations and research directions, Journal of Service Theory and Practice, 27(4), 761-777, 2017.
 3. Brief: Raport Ekonomia Współpracy w Polsce 2016. [Retrieved 2019-01-10] Available at: http://brief.pl/ekonomia_wspolpracy_w_polsce_2016_najnowszy_raport/.
 4. Burgiel A.: Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, Marketing i Rynek, nr 8 (CD), 1009-1014, 2014.
 5. Burgiel A.: Postawy konsumentów wobec zachowań z zakresu konsumpcji wspólnej - czy ekonomia współdzielona ma szanse na upowszechnienie? Studia i Prace WNEiZ US, 43(3), 29-38, 2016.
 6. Cohen M. J.: The Future of Consumer Society. Prospects for Sustainability in the New Economy, Oxford University Press, Oxford 2017.
 7. Havas Worldwide Warsaw: Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu. [Retrieved 2018-06-12] Available at: http://crnavigator.com/materialy/bazadok/389.pdf.
 8. Karmann M.: The Rise of Collaborative Consumption on the Example of Couchsurfing, GRIN. Scholarly Research Paper, Verlag 2012.
 9. Kolet-Iciek A.: Przetestowaliśmy dla Was miejskie rowery Wavelo! [Retrieved 2019-01-12] Available at: https://news.krakow.pl/przetestowalismy-dla-was-miejskie-rowery-wavelo.
 10. Koźlak A.: Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489, 171-182, Wrocław 2017.
 11. Lee Z. W. Y., Chan T. K.H., Balaji M.S., Yee-Loong Chong A.: Why people participate in the sharing economy: an empirical investigation of Uber. Internet Research, 28(3), 829-850, 2018.
 12. Lichtenthaler U.: Six princeples for shared management: a framework for the integrated economy, Journal of Business Strategy, 37(4), 3-11, 2016.
 13. Olender-Skorek M.: Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 255-267, Szczecin 2017.
 14. PAP InfoBike.pl: Zimowi wojownicy z Krakowa - 40 tys. wypożyczeń Wawelo. [Retrieved 2019- 01-13] Available at: http://infobike.pl/zimowi-wojownicy-z-krakowa-40-tys-wypozyczenwawelo_ more_103153.html#.
 15. Plewnia F., Guenther, E.: Mapping the sharing economy for sustainability research, Management Decision, 56(3), 570-583, 2018.
 16. PwC Polska: (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. [Retrieved 2019-01-10] Available at: https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf.
 17. PwC UK: Five steps to success in the sharing economy. [Retrieved 2019-01-10] Available at: https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/five-steps-to-success-in-the-sharing-economy-report.pdf.
 18. Schneider H.: Creative Destruction and the Sharing Economy. Uber as Disruptive Innovation, Edward Elgar Publishing, Northampton 2017.
 19. Starman A. B.: The case study as a type of qualitative research, Journal of Contemporary Educational Studies, No 1, 28-43, 2013.
 20. Sundararajan A.: The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, The MIT Press, Cambridge 2016.
 21. Swanborn P. G.: Case study research. What, why and how?, SAGE Publications Ltd., London 2010.
 22. Sztokfisz B.: Gospodarka współdzielenia - pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe UEK, 6(966), 89-103, 2017.
 23. Yin R. K.: Applications of case study research, SAGE Publications Ltd., London 2012.
 24. Yin R. K.: Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 25. Zhu G., Kam K., Hudson S., Inside the sharing economy: Understanding consumer motivations behind the adoption of mobile applications, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(9), 2218-2239, 2017.
 26. Ziobrowska J.: Sharing economy jako nowy trend konsumencki. [Retrieved 2019-01-20] Available at: http://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/84036/edition/79622/con tent?ref=desc.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu