BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Food Self-Supply in New Consumer Trends
Samozaopatrzenie żywnościowe w nowych trendach konsumenckich
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 237-246, rys., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Konsumpcja żywności, Trendy konsumenckie, Prosumpcja, Zachowania konsumenta, Ludność wiejska
Food consumption, Consumer trends, Prosumption, Consumer behaviour, Rural population
Note
JEL Classification: D12; D16, E21, M30
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W Artykule przedstawiono przesłanki wpisujące samozaopatrzenie żywnościowe w nowe trendy zachodzące w zachowaniach konsumentów oraz ukazanie opinii respondentów na temat samozaopatrzenia żywnościowego. W analizie wykorzystano badania własne przeprowadzone w 2017 roku w województwie mazowieckim wśród przedstawicieli wiejskich gospodarstw domowych. Samozaopatrzenie żywnościowe wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Jest przykładem ekologizacji konsumpcji, konsumpcji świadomej i kolaboratywnej. Najważniejsze czynniki wpisujące samozaopatrzenie żywnościowe w nowe trendy konsumenckie to naturalna i zdrowa żywność produkowana w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, dbałość zdrowie i stan środowiska przyrodniczego, kultywowanie tradycji, ale także indywidualizacja produktowa związana z wykorzystaniem czasu wolnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents premises inscribing food self-supply in new trends occurring in consumer behavior and shows the opinions of consumers on food self-supply. The analysis used research conducted in 2017 in the Mazowieckie voivodship among representatives of rural households. Food self-supply is part of the concept of sustainable development and sustainable consumption. It is an example of the greening of consumption, and of conscious and collaborative consumption. The most important factors entering food self-supply into new consumer trends are natural and healthy food produced in accordance with sustainable development, care for health and the natural environment, cultivating traditions, but also product individualization related to the use of free time. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berbeka J.: Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 2. Botsman R., Rogers R.: What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York 2012.
 3. Bywalec Cz.: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Gansky L.: The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing, New York 2010, Penguin Books.
 5. Jung B.: Kapitalizm postmodernistyczny, Ekonomista, nr 5-6 [za:] Cz. Bywalec, L. Rudnicki, 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa 1997.
 6. Kieżel E.: Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 7. Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J.: Rola samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce w układzie grup społeczno-ekonomicznych ludności, "Marketing i Rynek" 2014, nr 6 (CD).
 8. Lebiejko A.: Domocentryzm a wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów I Marketingu Nr 15, nr 608, 2010.
 9. Maciejewski G., Mokrysz S: New trends in consumption on the coffee Market, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 22(71), Warszawa 2019.
 10. Pawlak-Kołodziejska K.: Ekologizacja konsumpcji, jej uwarunkowania i przejawy na rynku żywnościowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 4, Część III [w]: Łódź-Warszawa, 2016, Joanna Moczydłowska, Zofia Patora-Wysocka (red.) Nowe trendy w zrządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna.
 11. Rachocka J.: Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 12. Szeniawska K.: Świadoma konsumpcja, https://globalna.ceo.org.pl/sites/globalna.ceo.org.pl/files/swiadoma_konsumpcja.pdf [access: 03.02.2020].
 13. Wardak P., Zalega T.: Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, Studia i Materiały, 2013 (16), Wydział Zarządzania UW, DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.1
 14. Zalega T.: New consumer trends [in:] Burchard-Dziubińska M. (ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 15. Zalega T.: Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, Konsumpcja i Rozwój 2013, nr 2(5).
 16. Zalega T.: Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2016, nr 46.
 17. Zalega T.: Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, Marketing i Rynek 2013, nr 8.
 18. Zegar J.: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2007, nr 1.
 19. Żakowska-Biemans S.: Ekologizacja konsumpcji i jej przejawy w zachowaniach konsumentów na rynku żywności - praca przeglądowa, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 206, Poznań 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu