BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Warsaw University of Life Sciences), Żurakowska-Sawa Joanna (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska)
Title
The Stages of Firm Life Cycle and Capital Structure Ratios for Companies of Industry
Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a struktura kapitału przedsiębiorstw przemysłowych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 256-267, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Cykl życia organizacji, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Industrial enterprises, Organisational life cycle, Company capital structure
Note
JEL Classification: G31, G32
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono badania dotyczące zależności pomiędzy różnymi fazami cyklu życia przedsiębiorstwa a wybranymi miarami struktury kapitału. Wyniki przeprowadzonych badań pokryły się z teorią wydziobywaną struktury kapitału mówiącą, że we wczesnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa powinna występować skłonność do finansowania się długiem, natomiast są w sprzeczności z teorią wymiany, jak również badaniami przeprowadzonymi na polskich spółkach. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia i wzrostu charakteryzowały się istotnie niższym poziomem wskaźnika udziału kapitału własnego w źródłach finansowania, w porównaniu z tymi znajdującymi się w fazie wstrząsu. Istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań długoterminowych w źródłach finansowania charakteryzowały się przedsiębiorstwa w fazie wzrostu, w porównaniu z przedsiębiorstwami znajdującymi się w fazie dojrzałości, wstrząsu oraz upadku. Przedsiębiorstwa w fazie wprowadzenia charakteryzowały się istotnie wyższym poziomem udziału zobowiązań krótkoterminowych w źródłach finansowania w porównaniu z przedsiębiorstwami z fazy wzrostu, dojrzałości oraz wstrząsu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents research on the dependency between the particular stages of a firm's life cycle and selected capital structure ratios. The findings are in line with the pecking order theory of capital structure, stating that early stages of a firm's life cycle should be characterised by the tendency for financing through debt. However, this stands in opposition to both the trade-off theory, and the research conducted on several Polish companies. The enterprises in their stages of introduction and growth were characterised by a substantially lower level of total assets to shareholders' equity ratio in their sources of finance, when compared to those in the shake-out stage. The companies in their growth stage were marked by a significantly higher level in the share of long-term commitments in sources of finance, as compared to the enterprises in their maturity, shake-out and decline stage. Also, the introduction stage showed a significantly higher level in the share of short-term commitments in sources of finance, in comparison with those being in their growth, maturity, and shake-out stage. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A. D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2002.
 2. Bhaird C., Lucey B.: Determinants of capital structure in Irish SMEs, Small Business Economics, Vol. 35/2010, No. 3.
 3. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 4. Bulan, T. and Yan, Z.: Firm maturity and the pecking order theory. International Journal of Business and Economics 9(3)/2010.
 5. Dickinson V.: Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle, The Accounting Review, Nr 86 (6)/2011.
 6. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. Fosberg R.H.: Agency problems and debt financing, leadership structure effects. Corporate Governance 4(1)/2004.
 8. Franc-Dąbrowska J.: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 1(314)/2008.
 9. Frielinghaus, A., Mostert, B., Firer, C. : Capital structure and the firm's life stage, South African Journal of Business Management, 36(4)/2005.
 10. Gawrońska Z., Makarska A. 2012: Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 27, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2012.
 11. Jensen M.C.: Agency costs of free Cash floem corporate finance and takeovers, American Economic Review 76(2)/1986.
 12. Kuś A., Żurakowska-Sawa J.: Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10 (4)/2017.
 13. La Rocca M., La Rocca T., Cariola A.: Capital structure decisions during a firm's life cycle, Small Business Economics, Vol. 37/2011.
 14. Miller M.H., Modigliani F.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investments, American Economic Review, Vol. 48/1958.
 15. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, Vol. 39/1984.
 16. Pinková, P., Kamínková, P.: Corporate life cycle as determinant of capital structure in companies of Czech automotive industry, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.60 (2)/2013.
 17. Siedlecki A. 2012: Teorie struktury kapitału a cykl życia przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 261, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu