BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rezerwy walutowe - "Rzecz Święta"
Foreign Exchange Reserves - "A Sacred Thing"
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 268-279, tab., bibliogr. 42 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rezerwy walutowe, Banki centralne, Interwencje walutowe, Złoto
Foreign exchange reserves, Central banks, Currency interventions, Gold
Note
JEL Classification: E5
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest uwypuklenie roli rezerw walutowych i wskazanie możliwości ich rzetelnego oraz prawidłowego gromadzenia i wykorzystania. Celami szczegółowymi są m.in. porównanie rezerw walutowych z innymi rodzajami rezerw bankowych oraz identyfikacja podstawowych rodzajów ryzyka związanych z zarządzaniem rezerwami walutowymi, w tym zmian w odpowiedzi na ostatni globalny kryzys finansowy, a ponadto określenie istoty i charakteru interwencji walutowych oraz identyfikacja ich rodzajów. W dobie zwiększania wydatków na cele polityczne i społeczne rośnie bowiem pokusa niewłaściwego wykorzystania rezerw walutowych. Do tego dochodzą wysokie globalne ryzyko polityczne oraz duża zmienność na rynkach finansowych, a także nowoczesne kanały (np. media społecznościowe) ataku na kursy walutowe. Czynniki te sprawiają, że zarządzanie rezerwami walutowymi nie należy do łatwych zadań i jest "wiedzą tajemną" banków centralnych. (abstrakt oryginalny)

The overall aim of this research paper is to enhance the role of foreign exchange reserves and indicate possibilities of their reliable and correct accumulation. Its more specific objectives are - among others - to compare foreign exchange reserves with other types of bank reserves and to identify the main kinds of risk connected with foreign exchange reserve management, including the changes that were made in response to the last global financial crisis. Moreover, this paper defines the essential characteristic features of foreign exchange interventions and identifies their types. At the time of increasing expenses for political and social purposes, the hazard of inappropriate use of foreign exchange reserves is growing. This is accompanied by high global political risk and significant financial market volatility, as well as modern channels (e.g. social media) of attack on currency exchange rates. These factors make foreign exchange reserve management quite a difficult task and turn it into a "secret knowledge" of central banks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler G., Tovar C. E., "Foreign Exchange Intervention: A Shield Against Appreciation Winds?", IMF Working Paper WP/11/165, 2011
 2. Beck R., Rahbari E., "Optimal reserve composition in the presence of sudden stops", Journal of International Money and Finance 30(6), 2011
 3. Bogołębska J., "Determinanty kompozycji rezerw walutowych - euro w światowej strukturze rezerw", Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 209, 2007, www.cejsh.icm.edu.pl (02.07.2018)
 4. Bogołębska J., "Wykorzystanie rezerw walutowych zakumulowanych na ponadoptymalnym poziomie - doświadczenia współczesnych banków centralnych", www.sbc.org.pl (12.02.2020)
 5. Cheng G., "Balance sheet effects, foreign reserves and public policies", Journal of International Money and Finance 2015, 59
 6. Chinn M., Frankel J., "Will the Euro Eventually Surpass the Dollar as Leading International Reserve Currency?", NBER Working Paper 11510, 2005
 7. Ciżkowski P., "Rezerwy walutowe", Narodowy Bank Polski, www.nbportal.pl (02.07.2018)
 8. "Dlaczego banki centralne kupują złoto", Gazeta Bankowa 2018, nr 12
 9. Dooley M., Lizondo J., Mathieson D., "The Currency Composition of Foreign Exchange Reserves", IMF Staff Papers 1989, no. 36
 10. Eichengreen B., Mathieson D., "The Currency Composition of Foreign Exchange Reserves: Retrospect and Prospect", IMF Working Paper, WP/00/131
 11. Galati G., Wooldridge P., "The Euro as a Reserve Currency: A Challenge to the Preeminence of the US Dollar?", BIS Working Paper, no. 218/2006
 12. Gaspar V., "Financial Integration and the International Role of Euro", w "Euro at Five: Ready for a Global Role", Institute for International Economics, Washington 2004
 13. Ghosh A., "What drives gold demand in central bank's foreign exchange reserve portfolio?", Finance Research Letters, 2016, 17
 14. Goldberg L., Hull C., Stein S., "Do industrialized countries hold the right foreign exchange reserves?", Current Issues in Economics and Finance 19(1), 2013
 15. Gostomski E., "Ewolucja wielkości, struktury i wykorzystania oficjalnych rezerw walutowych na świecie" w "Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki", M. Pronobis (red.), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2013
 16. "Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management", International Monetary Fund, September 20, 2001, www.imf.org (02.07.2018)
 17. Horváth R., Vaško D., "Central bank transparency and financial stability", Journal of Financial Stability 22 (2016)
 18. Hur S., Kondo I. O., "A theory of rollover risk, sudden stops, and foreign reserves", Journal of International Economics 2016, 103
 19. Karwowski J., "Interwencje walutowe", Bank i Kredyt 1997, nr 7-8
 20. Kato M., Proaño C. R., Semmler W., "Does international-reserves targeting decrease the vulnerability to capital flights?", Research in International Business and Finance 2018, 44
 21. Kołodziejczyk H., "Kurs walutowy w polityce pieniężnej" w "Współczesna polityka pieniężna. Perspektywa XXI wieku", W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Difin, Warszawa 2017
 22. Kowalewski P., "Nowa odsłona interwencjonizmu walutowego", www.obserwatorfinansowy.pl (23.09.2011)
 23. McCauley R. N., Rigaudy J.-F., "Managing foreign exchange reserves in the crisis and after", Bank for International Settlements, BIS Papers no. 58, 2011
 24. Nakonieczna-Kisiel H., "Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowej", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Vol. 13 nr 33/2013
 25. Owsiak S., "Bank centralny" w "Bankowość", M. Zaleska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
 26. Papaioannou E., Portes R., Siourounis G., "Optimal Currency Shares in International Reserves. The Impact of the Euro and the Prospects for the Dollar", ECB Working Paper, 2006, no. 694
 27. Pszczółka I., "Zmiany wysokości i struktury rezerw walutowych NBP na tle zmian zachodzących w rezerwach walutowych na świecie", Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 352/2018
 28. Redo M., "Prawne i finansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce", Atheneum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 42/2014
 29. "Rezerwy walutowe są jak armia. Ile złota ma Polska", wywiad z K. Zajdel-Kurowską, www.forsal.pl (02.07.2018)
 30. Soesmanto T., Selvanathan E. A., Selvanathan S., "Analysis of the management of currency composition of foreign exchange reserves in Australia", Economic Analysis and Policy 2015, 47
 31. Steiner A., "The accumulation of foreign exchange by central banks: Fear of capital mobility?", Journal of Macroeconomics, 2013, 38
 32. "The Accumulation of Foreign Reserves", ECB Occasional Paper Series 2006, no. 43
 33. Truman E., Wong A., "The Case for an International Reserve Diversification Standard", Institute for International Economics, Working Paper Series, May 2006
 34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 1373)
 35. "Wojenne losy polskiego złota", Bankoteka, Wydanie specjalne, Narodowy Bank Polski, wrzesień 2014
 36. Wooldridge P., "The Changing Composition of Official Reserves", BIS Quarterly Review, September 2006
 37. www.ecb.europa.eu
 38. www.nbp.pl
 39. www.nbportal.pl
 40. Zaleska M., "Dwustopniowość sektora bankowego" w "Świat bankowości", M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018
 41. Zaleska M., Koleśnik J., "Bank centralny" w "Świat bankowości", M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018
 42. Zhang D., Wang Y., Wang J., Xu W., "Liquidity management of foreign exchange reserves in continuous time", Economic Modelling 2013, 31
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu