BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Etel Leonard (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Czy ogólne prawo podatkowe może być stabilne?
Can General Tax Law Be Stable?
Source
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 7-21, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, Prawo, Ordynacja podatkowa
Tax regulations, Law, Tax Code
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Przepisy ogólnego prawa podatkowego zawarte w ordynacji podatkowej powinny charakteryzować się stabilnością. W ostatnich latach można jednak zauważyć nasilający się proces nowelizacji tej ustawy. Analiza dokonanych zmian pozwala stwierdzić, że są one wprowadzane w związku z potrzebą przeciwdziałania nadużyciom podatkowym oraz brakiem w ordynacji instytucji charakterystycznych dla nowoczesnych aktów tego typu i rozwojem nowych technologii. Ciągła modernizacja postanowień ponad 20-letniej ordynacji podatkowej nie przynosi już zakładanych rezultatów, a w niektórych przypadkach prowadzi do psucia podstawowych instytucji prawa podatkowego. Potrzebna jest nowa ustawa. Tylko jej uchwalenie może przyczynić się do poprawy stabilności ogólnego prawa podatkowego.(abstrakt oryginalny)

The provisions of general tax law contained in the tax ordinance should be stable. In recent years, however, an increasing process of amendment to this law can be seen. An analysis of the changes made indicates that they are introduced in connection with the need to counteract tax fraud, the lack of institutions characteristic of modern acts of this type and the development of new technologies. Continuous modernization of the provisions of over 20 years of ordinance no longer brings the expected results, and in some cases leads to the spoilage of basic institutions of tax law. A new law is needed. Only its adoption can contribute to improving the stability of general tax law.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Białystok 2009.
 2. Brzeziński B., Kierunki zmian przepisów ogólnych ordynacji podatkowej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2001, 3-4.
 3. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2002, 3.
 4. Etel L. et al., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017.
 5. Etel L. et al., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015.
 6. Filipczyk H., Program poprawnego rozliczenia opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2014, 1.
 7. Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), Prawo daninowe, t. 3, Warszawa 2010.
 8. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2019.
 9. Nykiel W., Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania - wybrane aspekty legislacyjne, [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego.
 10. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, Warszawa 2019.
 11. Pietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E., Czynniki zmniejszające rolę władczych forma działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa-Białystok 2013.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.359
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu