BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mudrecki Artur (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Protection of Taxpayer Rights in the Light of the Judicial Decisions of the European Court of Human Rights
Source
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 132-148, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Podatki, Prawo podatkowe, Prawo
Taxes, Tax regulations, Law
Note
summ., streszcz.,
Company
Europejski Trybunał Praw Człowieka
European Court of Human Rights
Abstract
Jednym z najbardziej skutecznym systemów ochrony praw człowieka jest system zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europejski Trybunału Praw Człowieka do 2010 r. jedynie w nielicznych wypadach zajmował się sprawami podatkowymi, ponieważ co do zasady wykluczał tę kategorię spraw spod swojej jurysdykcji w dziedzinie ochrony praw podatnika. Zawsze jednak sprawy te były kwalifikowane - stosownie do wymogów art. 6 EKPCz - jako sprawy karne, bądź cywilne (majątkowe). Znacząca zmiana w podejściu ETPCz do spraw z elementem podatkowym nastąpiła od 2011 r. Ze względu na ochronę prawa własności zawartą w Protokole nr 1 ETPCz przyznał podatnikom ochronę związaną ze zwrotem podatku od wartości dodanej w sytuacji, gdy podatnik po swojej stronie wywiązał się z obowiązków ewidencyjnych. Przyjęta linia orzecznictwa ma charakter dominujący, ale aby uznać ją za utrwaloną, potrzebna jest większa niż dotychczas liczba orzeczeń ETPCz. Nie ulega wątpliwości, że zmienione orzecznictwo ETPCz może wywierać istotny wpływ na orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

One of the most effective systems of protection of human rights is the system defined in the European Convention of Human Rights. Until 2010, the European Court of Human Rights had rarely handled tax cases because, in principle, it excluded this category of cases from its jurisdiction in the field of the protection of taxpayer rights. Such cases had always been qualified - in accordance to the requirements of Article 6 of the European Convention on Human Rights - as criminal or civil (property-related) cases. A major change in the ECHR's approach to cases featuring tax-related aspects occurred in 2011. Given the protection of the right to property as set out in Protocol No. 1, the ECHR granted taxpayers protection related to the return of value added tax in situations in which the taxpayer fulfilled their record- -keeping obligations. The adopted trend in the issued decisions is seen to be dominant, but to be considered grounded, a greater number of ECHR judicial decisions than at present is needed. There is no doubt that the new tendency in the judicial decisions issued by the ECHR may have a major impact on the decisions issued by administrative courts in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak M., Zalasiński, A., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2002, 1.
 2. Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2005, 1.
 3. Hairs D., O'Boyle M., Bates E., Buckley C., Kilkelly U., Cumper P., Ara Y., Larrdy H., Law of the European Convention on Human Rights, 2 wyd., Oxford 2009.
 4. Hofmański P., Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3, Prawo karne, Warszawa 1997.
 5. Leszczyńska A., Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony praw podatnika, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2004, 1.
 6. Leszczyńska-Rydlewska A., Analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2011 roku w sprawach podatkowych, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2013, 4.
 7. Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015.
 8. Mudrecki A., The Influence of "Good Faith" on the Taxable Person's Right to Deduct the Valueadded Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015.
 9. Mudrecki A., Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009.
 10. Nowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Kraków 2005.
 11. Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej, Warszawa 1992.
 12. Rzepliński A., Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo 1994.
 13. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.366
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu