BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda-Hyz Michalina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Title
Pojęcie hazardu w prawie hazardowym wybranych państw europejskich: Część I. Pojęcie hazardu w przepisach niezawierających nazw definiowanych "hazard" lub "gry hazardowe"
The Notion of Gambling in the Gambling Law Provisions of Selected European Countries: Part I. The Notion of Gambling in the Provisions not Containing Defined Terms 'Gambling' or 'Gambling Games'
Source
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 174-192, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Hazard, Prawo, Nauki społeczne
Hazard, Law, Social sciences
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł stanowi pierwsze z cyklu opracowań, których celem jest przedstawienie i analiza znaczenia, jakie przypisuje się pojęciom "hazard" i "gry hazardowe" w przepisach prawa hazardowego wybranych państw europejskich, a także skonfrontowanie normatywnego znaczenia z cechami hazardu w ujęciu nauk społecznych. Analizie poddano przykłady takich unormowań, w treści których nie występuje żadna nazwa na określenie katalogu przedsięwzięć o cechach gier hazardowych, a także wybrane regulacje zawierające definicje legalne "gier losowych" ("gier szczęścia"). W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim metody komparatystyki prawniczej. W zakresie, w jakim przedstawiono cechy hazardu w ujęciu nauk społecznych, oparto się na dorobku przedstawicieli tych nauk. Przeprowadzone badania opierają się na następujących tezach badawczych. Po pierwsze, modele regulacji, w których na gruncie przepisów prawa hazardowego określono cechy zjawiska hazardu bez wskazania w definiendum nazwy obejmującej zbiorczą kategorię gier hazardowych należą do odosobnionych. Po drugie, zarówno w systemach prawnych, w których na gruncie prawa hazardowego nie występuje definicja legalna hazardu, jak i na tle definicji legalnych gier losowych, dostrzegalne są różnice w sposobie określania poszczególnych cech gier hazardowych, tj. zależności wyniku gry od przypadku, zaangażowania majątkowego gracza oraz wygranej. (abstrakt oryginalny)

The article is the first in a series of papers to present and analyse the meaning that is ascribed to the notions of 'gambling' and 'gambling games' in the gambling law provisions of selected European countries, as well as to confront the normative meaning with gambling characteristics from the perspective of social sciences. The following parts of the paper analyse examples of those provisions which do not contain any term for a broad catalogue of gambling activities, as well as selected provisions containing legal definitions of 'games of chance' ('games of luck'). The article mainly uses methods of comparative law. The presentation of the characteristics of gambling from the perspective of social sciences is based on the achievements of social scientists. The research is based on the following research theses. Firstly, regulatory models in which the gambling law provisions specify the characteristics of gambling without indicating a name covering a collective category of gambling games in the definiendum are rare. Such solutions are typical for countries which have so far pursued restrictive gambling policies. Secondly, both in the legal systems in which there is no legal definition of gambling under gambling law and also against the background of the definitions of legal games of chance, one may notice significant differences in the way in which individual features of gambling games are specified, i.e. the dependence of the outcome of a game on chance, player's financial involvement and the winnings.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aristodimou A., Christodoulou M., Cyprus, [w:] The Gambling Law Review. Edition 4, e-book 2019.
 2. Becker T., Der Markt für Glücksspiele und Wetten, [w:] T. Becker, C. Baumann (red.), Glücksspiel im Umbruch: Beiträge zum Symposium 2006 der Forschungsstelle Glücksspiel, Frankfurt am Main 2007.
 3. Campbell C.S., Smith G.J., Gambling in Canada - From Vice to Disease to Responsibility: A Negotiated History, "Canadian Bulletin of Medical History" 2003, 20.
 4. Cavion L., Wong C., Zangeneh M., Gambling, [w:] M. Zangeneh, A. Blaszczynski, N.E. Turner (red.), In the Pursuit of Winning: Problem gambling theory, research and treatment, New York 2008.
 5. Couccoullis A.C., Legal Developments in the Greek and Cypriot Gaming Market, "Gaming Law Review" 2017, 21(9)
 6. Couccoulis A.C., Cyprus, [w:] J. Harris, H. Hagan (red.), Gaming Law. Jurisdictional Comparisons. Second edition 2014, London 2014.
 7. Couccoullis C.N., Couccoullis A.C., Greece, [w:] J. Harris, H. Hagan (red.), Gaming Law. Jurisdictional Comparisons. Second edition 2014, London 2014.
 8. Druine Ch., Belgium, [w:] G. Meyer, T. Hayer, M. Griffiths (red.), Problem Gambling in Europe. Challenges, Prevention, and Interventions, New York 2009.
 9. Duda-Hyz M., Gry hazardowe urządzane przez sieć Internet i ich opodatkowanie w prawie polskim oraz innych krajów europejskich, Lublin 2019.
 10. Dzik B., Hazard, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Sopot 2004.
 11. Griffiths M., Adolescent Gambling, London-New York 1995.
 12. Hofmann J., Spitz M., Germany, [w:] J. Harris, H. Hagan (red.), Gaming Law. Jurisdictional Comparisons. Second edition 2014, London 2014.
 13. Hofmann J., Spitz M., Maier J., Gaming in Germany: overview, [w:] J. Harris (red.), Gaming Global Guide, e-book 2019.
 14. Kitai M., Luxembourg, [w:] J. Harris, H. Hagan (red.), Gaming Law. Jurisdictional Comparisons. Second edition 2014, London 2014.
 15. Litter A., Franssen J., The Netherlands, [w:] J. Harris, H. Hagan (red.), Gaming Law. Jurisdictional Comparisons. Second edition 2014, London 2014.
 16. Makswit J.A., Verfassungsrechtliche Schranken der Kompetenzwahrnehmung im Glücksspielrecht. Unter besonderer Berücksichtigung des Konsistenzgebotes, "Zeitschrift für Wett- und Glücksspiel" 2015, 6.
 17. McMillen J., Understanding Gambling. History, concepts and theories, [w:] J. McMillen (red.), Gambling Cultures, London 1996.
 18. Peape P., Belgium, [w:] Gaming Law 2019, e-book 2019.
 19. Preter Ch., De, Dumortier J., La Loterie Nationale se connecte. La nouvelle réglementation belge en matière de jeux à l'épreuve du droit communautaire et constitutionnel, "Revue du droit des technologies de l'information" 2002, 14.
 20. Reith G., The Age of Chance. Gambling in Western Culture, London-New York 1999.
 21. Schaus J.L., Sports Betting in Luxembourg, [w:] P.M. Anderson, J.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann, J.L. Schaus (red.), Sports Betting: Law and Policy, The Hague 2012.
 22. Schippel R., Das deutsche Online-Glücksspielrecht nach dem GlüStV 2012, "Zeitschrift für Wett- und Glücksspiel" 2016, 5.
 23. Sfetcu N., Gambling Guide. Gambling in Europe, e-book 2016.
 24. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Vom 23. Mai 1949, https://www. bundestag.de/gg (dostęp: 27.01.2020).
 25. Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag - GlüStV) Vom 15. Dezember 2011, https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/ StVGlueStV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1#FN1 (dostęp: 30.01.2020). Loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl (dostęp: 21.01.2020).
 26. Code pénal du 8 juin 1867, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1867060801 (dostęp: 24.01.2020).
 27. Wet van 14 september 1961, houdende regelen inzake de belastingheffing met betrekking tot kansspelen, https://wetten.overheid.nl/BWBR0002359/2018-01-01 (dostęp: 21.01.2020).
 28. Wet van 10 december 1964, houdende nadere regelen met betrekking tot kansspelen, https://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2016-04-01 (dostęp: 21.01.2020).
 29. Ο περί Λαχείων Νόμος (ΚΕΦ.74), http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_74/full. html (dostęp: 17.01.2020).
 30. 'Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις, ΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2206 ΦΕΚ 62/20.04.1994, https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/220122/nomos-2206-1994 (dostęp: 21.01.2020).
 31. Zakon o igrah na srečo, 1995, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO409 (dostęp: 24.01.2020).
 32. Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, 7 Mai 1999, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg. pl?language=fr&la=F&cn=1999050777&table_name=loi (dostęp: 21.01.2020).
 33. Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, 19 Avril 2002, https://www.loterie-nationale.be/fr/a-propos-de-nous/qui-sommesnous/documents (dostęp: 24.01.2020).
 34. Zakon o igrama na sreću 2009, http://www.zakon.hr/z/315/Zakon-o-igrama-na-sre- %C4%87u (dostęp: 24.01.2020).
 35. ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4002 ΦΕΚ Α΄180/22.8.2011, https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/62244/nomos-4002-2011 (dostęp: 21.01.2020).
 36. Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015 (124(I)/2015), http:// www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2015_1_124/division-dd82106381-5a23-4a72- bb23-a43696b419d9.html (dostęp: 20.01.2020).
 37. Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019 (Ν. 37(I)/2019), https://nba.gov.cy/rythmistiko-plesio/ nomothesia/ (dostęp: 17.01.2020).
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.368
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu