BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kielin-Maziarz Joanna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Zasada zrównoważonego rozwoju - uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP
The Principle of Sustainable Development - Comments Concerning its Place in the Polish Constitution
Source
Krytyka Prawa, 2020, T. 12, Nr 1, s. 206-228, bibliogr. 43 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Ekologia, Zasoby naturalne, Konstytucja RP
Environmental protection, Ecology, Natural resources, RP Constitution
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł porusza problematykę ujęcia zrównoważonego rozwoju w Konstytucji RP. Przedstawiony zostanie w niej problem charakteru prawnego zrównoważonego rozwoju i towarzyszące temu konsekwencje. Obowiązki władz publicznych dotyczące realizacji zrównoważonego rozwoju, określone w art. 5 ustawy zasadniczej, rozważane będą również na tle unormowań zawartych w art. 74 ust. 1, 68 i 86 Konstytucji. W pracy znajdą się również odniesienia do współczesnego rozumienia zrównoważonego rozwoju, które wynika z aktów prawa międzynarodowego jego dotyczących, w tym Deklaracji Rio+20 oraz Agendy 2030. Analiza wymienionych artykułów ustawy zasadniczej w świetle dokumentów prawa międzynarodowego będzie miała na celu wskazanie, jaki obecnie należy nadać kształt i jakie obecnie powinno być rozumienie zrównoważonego rozwoju. Co tym samym ma być wskazówką dla władz publicznych, jakie działania należy podjąć, ażeby odpowiadały obecnemu rozumieniu zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue concerning the place of the of sustainbale development in the Polish Constitution. It will present the problem of sustainable development legal nature and its consequences. Obligations of public authorities regarding the implementation of sustainable development included in Article 5 of the Constitution, will also be considered with the background of the provisions contained in art. 74 section 1, 68 and 86 of the Constitution. The article will also contain references to contemporary understanding of sustainable development, which results from the acts of international law, including the Rio+20 Declaration and Agenda 2030. The aim of the above analysis is to indicate what shape it should be given today and how currently sustainable development should be understood. That should be the same an indication for public authorities what actions should be taken in order to respond the current understanding of sustainable development.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 2. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 3. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
 4. Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, "Prawo i Środowisko" 2002, 4.
 5. Ciechanowicz J., Mering L., Ochrona środowiska w Konstytucji RP, [w:] C. Mik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej, Toruń 1999.
 6. Cordonier Segger M.-C., Khalfan A., Sustainable Development Law Principles, Practices, and Prospects, Oxford 2004.
 7. Działocha K., komentarz do art. 86, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 3, Warszawa 2016, s. 1001.
 8. Epiney A., Environmental Principles, [w:] R. Marcory (red.), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law: A high Level of Protection?, Groningen 2006, s. 19-39.
 9. Garlicki L. (red.), Konstytucja. Komentarz, t. 3, Warszawa 2016.
 10. Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003.
 11. Górski M., komentarz do art. 86, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Komentarz, Warszawa 2016, s. 1899.
 12. Haładyj A., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska na tle konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2007, 1190, s. 136-145.
 13. Handl G., Environmental Security and Global Change: The Challenge to International Law, [w:] W. Lang, H. Neuhold, K. Zemanek (red.), Environmental Protection and International Law, London 1991.
 14. Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, "Państwo i Prawo", Warszawa 1999, 1.
 15. Kalina-Prasznic U. (red.), Leksykon prawniczy, Wrocław 1999.
 16. Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012.
 17. Korzeniowski P. (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Łódź 2015.
 18. Korzeniowski P., Zasady ogólne prawa ochrony środowiska, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2014.
 19. Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010.
 20. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005.
 21. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
 22. Lesiger K.M., Sustainable Development: A Common Challenge for North and South, "International Journal of Sociology and Social Policy" 1995, 15(8/9/10), s. 27-64.
 23. Leśniak N., Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.
 24. Lowe V., Sustainable Development and Unsustainable Arguments, [w:] A. Boyle, D. Freestone (red.), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, Oxford 1999.
 25. Mazurkiewicz M., Regulacja konstytucyjna ochrony środowiska w Polsce, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka" 1997, 2(8).
 26. Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Warszawa 1991.
 27. Paczuski R., Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 28. Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 29. Pułło A., Idea konstytucjonalizmu w systemie zasad prawa konstytucyjnego, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1997, 1969, Prawo CCLVIII.
 30. Radecki W., Konstytucyjny obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jego pogorszenie, "Ochrona Środowiska Prawo i Polityka" 2000, 1(19).
 31. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016.
 32. Sands P., Principles of International Environmental Law, Cambridge 2003.
 33. Sarnecki P., Normy programowe w konstytucji i odpowiadające im wolności obywatelskie, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003.
 34. Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój, od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005.
 35. Stoczkiewicz M., Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, "Prawo i Środowisko" 2001, 1(25).
 36. Wojtyczek K., Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych, [w:] P. Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Warszawa 1997.
 37. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zieliński M., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 38. Wrzosek S., Geneza uregulowań prawnych dotyczących realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, Lublin 2007.
 39. Wrzosek S., Wpływ konstytucyjnych zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej na zarządzanie ochroną środowiska, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka" 1999, 3(17).
 40. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony idee, efekty, kontrowersje, Toruń 2002.
 41. Zieliński M., Konstytucyjne zasady prawa, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucyjnych, Warszawa 1997.
 42. Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Poznań 1981.
 43. Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.370
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu