BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przedańska Justyna (Uniwersytet Wrocławski), Suwaj Robert (Politechnika Warszawska)
Title
Samorządowe kolegia odwoławcze - ostatni bastion niezależności w administracji publicznej?
Self-government Appeal Bodies - the Last Bastion of Independence in Public Administration?
Source
Samorząd Terytorialny, 2020, nr 5, s. 11-24, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Kolegium odwoławcze, Administracja publiczna, Postępowanie administracyjne
College of appeal, Public administration, Administrative proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników analizy zasadności potencjalnej modyfikacji modelu funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów wyższego stopnia w dwuinstancyjnej strukturze postępowania administracyjnego. W ocenie autorów koncepcja, na podstawie której aktualnie funkcjonują kolegia, wykazuje cechy charakterystyczne dla organów, których celem działania jest obiektywne i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej. Stanowią one bowiem przykład dużej efektywności działania tej sfery administracji, która nie jest związana z aspektem politycznym czy finansowym podejmowanych w pierwszej instancji rozstrzygnięć. Koncepcja funkcjonowania kolegiów może stanowić wzorzec - w miarę możliwości - dla całego systemu organów administracji publicznej, w szczególności centralnych organów administracji rządowej, np. służb, inspekcji i straży, które można by przekształcić w tego typu podmioty (kolegia bądź trybunały). (abstrakt oryginalny)

The article is a presentation of the results of the analysis of the justification for potentially modifying the model of functioning of self-government boards of appeal as higher level bodies in the two-instance structure of the administrative procedure. According to the authors, the concept on the basis of which the boards currently operate demonstrates features that are characteristic of bodies whose goal is to provide an objective and reliable settlement to an administrative case. This is because they are examples of a high efficiency of operation of this sphere of administration, which is not related to the political or financial aspect of the decisions made in the first instance. The concept of the functioning of the boards can constitute a benchmark - as far as possible - for the whole system of bodies of public administration, in particular bodies of central government administration, e.g. services, inspectors and guards, which could be transformed into such entities (boards or tribunals). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., Zasada dwuinstancyjności postepowania administracyjnego w świetle zmian struktury organizacyjnej organów administracji publicznej. Miejsce zasady dwuinstancyjności w systemie gwarancji praw jednostki [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016.
 2. Bąkiewicz M., Samorządowe kolegia odwoławcze. Ewolucja, stan obecny i perspektywy instytucji, "Samorząd Terytorialny" 2008/9.
 3. Budnik A., Sądy a trybunały administracyjne w Anglii, "Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe" 2013/2.
 4. Chróścielewski W., Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, "Państwo i Prawo" 2015/1.
 5. Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967.
 6. Dobkowski J., Ustrój prawny organów postępowania administracyjnego w sprawach samorządowych wobec wyzwań współczesności [w:] Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce, red. S. Sagan, M. Sitek, Józefów 2016.
 7. Genn H., Tribunals and Informal Justice, "The Modern Law Review" 1993/56.
 8. Geszprych M., Sobiesiak-Buczulak A., Godala I., Specyfika nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych, "PWSZ IPiA Studia Lubuskie", 2009/V.
 9. Hauser R., Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1999/12.
 10. Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.
 11. Kijowski D., Płoskonka J., Prutis S., Srocki S., Stec M., Model ustrojowy sądownictwa administracyjnego. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Warszawa 1999.
 12. Kijowski D.R., Samorządowe kolegia odwoławcze po 25 latach, "Samorząd Terytorialny" 2015/3.
 13. Kmieciak Z., Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administracyjnych, "Państwo i Prawo" 2010/1.
 14. Kmieciak Z., Konstytucyjne podstawy prawa do odwołania w postępowaniu administracyjnym, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013/2.
 15. Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), "Samorząd Terytorialny" 2015/6.
 16. Kmieciak Z., Samorządowe kolegia odwoławcze w układzie administracyjnego toku instancji, "Państwo i Prawo" 2013/3.
 17. Kmieciak Z., System kontroli działań administracji w Holandii, "Samorząd Terytorialny" 2000/3.
 18. Kmieciak Z., Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, "Państwo i Prawo" 2012/11.
 19. Kmieciak Z., Trybunały administracyjne w Kanadzie, "Państwo i Prawo" 2012/11.
 20. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 21. Korzeniowska A., Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Kraków 2002.
 22. Kotulski M., Samorządowe kolegia odwoławcze w strukturze administracji publicznej [w:] Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. 1, red. A. Mednis, Wrocław 2016.
 23. Kulesza M., Czy będzie rewizja nadzwyczajna?, "Rzeczpospolita" z 15.09.1999 r.
 24. Przedańska J., Suwaj R., Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, "Samorząd Terytorialny" 2019/6.
 25. Rokita J.M., Kolegia nie mają bronić samorządu, ale obywatela przed nadużyciami samorządu, "Casus" 1998/10.
 26. Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, red. K. Sieniawska, Warszawa 2009.
 27. Stahl M., Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2009.
 28. Stec M., SKO. Misja została już wykonana, "Gazeta Prawna" z 30.09.2015 r.
 29. Stępień J., Samorządowe kolegia odwoławcze są przeżytkiem, "Gazeta Prawna" z 23.09.2015 r.
 30. Stępień J., Ustrojowe łapanie się za lewe ucho, "Gazeta Prawna" 21.10.2015 r.
 31. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w] Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 23-26 maja 2004, red. E. Ura, Rzeszów 2004.
 32. Suwaj R., Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji, Warszawa 2014.
 33. Sześciło D., Przedańska J., Szwast M., Wilk B., Jakubek-Lalik J., Kłucińska P., Jakubowski P., Demokracja samorządna [w:] Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa 2019, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Masz Glos/Polska samorzadow.pdf
 34. Tarno J.P., Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2008/3.
 35. Z art. 78 Konstytucji RP wynika konieczność utrzymania dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, "Casus" 2016/3.
 36. Zimmermann J., O samorządowych kolegiach odwoławczych. Polemika, "Gazeta Prawna" z 4.11.2015 r.
 37. Zimmermann J., Samorządowe kolegia odwoławcze są niezbędne, "Gazeta Prawna" z 30.09.2015 r.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu