BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerw Jarosław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych - wnioski de lege lata
Salary of Self-government Employees Employed in Managerial Official Positions - de lege lata Conclusions
Source
Samorząd Terytorialny, 2020, nr 5, s. 25-35, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wynagrodzenia, Składniki wynagrodzenia, Pracownicy samorządowi
Remuneration, Components of remuneration, Self-government employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pracownikom samorządowym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikom tym przysługują obligatoryjne składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka). W przypadku spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków powyższe składniki wynagrodzenia muszą być pracownikowi samorządowemu przyznane i wypłacone. Oprócz powyższego pracownikom samorządowym zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych może zostać przyznany dodatek funkcyjny, a także dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może zostać im przyznana nagroda. Powyższe składniki wynagrodzenia mają jednak charakter fakultatywny, w przypadku spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków mogą być pracownikowi samorządowemu przyznane w zależności od uznania kierownika jednostki. (abstrakt oryginalny)

Self-government employees employed in managerial official positions are entitled to a salary that is appropriate to the position held and their professional qualifications. These employees are entitled to obligatory salary components: a basic salary, length of service allowance, jubilee award, one-off severance pay in connection with retirement or a disability pension and additional annual pay (a so-called thirteenth monthly salary). If the conditions specified by the lawmakers are satisfied, these salary components must be awarded and paid to the self-government employee. In addition to the above, self-government employees employed in managerial official positions may be awarded a functional allowance, as well as a special allowance for regularly increasing official duties or entrusting additional tasks. Furthermore, they may be given an award for outstanding achievements in their work. These salary components are, however, optional, and if the conditions specified by the lawmakers are satisfied, they can be granted to a self-government employee at the discretion of the unit's manager. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Borowicz J., Nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia pracownika samorządowego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2004/6, poz. 65.
 2. Borowicz J., Zatrudnienie osoby pełniącej funkcję zastępcy wójta na stanowisku sekretarza gminy, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2010/2, poz. 31.
 3. Lewandowska K., Lewandowski T., Wynagrodzenia pracowników samorządowych, LEX 2018.
 4. Mazuryk M., Komentarz do art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2010.
 5. Piszko A., Składniki wynagradzania pracowników samorządowych, LEX nr 469870836.
 6. Płażek S., Sieńko-Smaga S., Kawecki K., Bąbiak-Kowalska D., Skwarło R., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009.
 7. Powszechne a szczególne prawo pracy, red. L. Florek, LEX 2016.
 8. Rycak A., Komentarz do art. 36 i art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] A. Rycak i in., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2016.
 9. Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej [w:] A. Rzetecka-Gil, Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Komentarz, LEX 2015.
 10. Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.
 11. Rzetecka-Gil A., Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika do pracowniczego stażu pracy, przypadającej po 1990 roku, w sytuacji braku ubezpieczenia pracownika jako domownika i pobierania w tym czasie przez niego nauki w szkole, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2014/5, poz. 88.
 12. Sieńko A., Uprawnienia pracowników samorządowych zależne od stażu pracy - okresy wliczane do stażu pracy, LEX nr 469946787.
 13. Stelina J., Komentarz do art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] A. Rycak i in., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX 2016.
 14. Szewczyk H., Wynagrodzenia pracowników samorządowych - wynagrodzenie zasadnicze, LEX 2013.
 15. Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 16. Wycisk U., Realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych jednostek samorządu terytorialnego a ustalenia kontroli regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2014/3.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu