BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogacki Sylwester (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Kontrasygnata skarbnika a gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego
The Treasurer's Countersignature and the Financial Management of Territorial Self-government Units
Source
Samorząd Terytorialny, 2020, nr 5, s. 36-43, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Plan finansowy, Ustawa o finansach publicznych, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Financial plan, Act on Public Finance, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kontrasygnata polega na złożeniu podpisu na akcie prawnym podpisanym wcześniej przez inną osobę. Wymagana jest do uzyskania przez ten akt prawomocności. W jednostkach samorządu terytorialnego kontrasygnata skarbnika staje się potrzebna do skuteczności czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Do czasu uzyskania ostatecznego stanowiska skarbnika w przedmiocie udzielenia kontrasygnaty między jednostką a kontrahentem powstaje specyficzny stan zawieszenia. Do czynności prawnych wymagających kontrasygnaty zalicza się m.in. wszystkie umowy, które z chwilą ich zawarcia powodują powstanie zobowiązań pieniężnych, a także te, które mogą spowodować powstanie takich zobowiązań w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

A countersignature involves the signature of an act of law previously signed by another person. It is required for that act to become final. In territorial self-government units, the treasurer's countersignature becomes necessary for the effectiveness of legal transactions that can give rise to monetary liabilities. Until the treasurer's final position regarding the countersignature is received, a specific state of suspension arises between the entity and the trading partner. Legal transactions requiring countersignature include all contracts which, at the time of conclusion, give rise to monetary liabilities, as well as those that can give rise to such obligations in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Czarnocki G., Kontrasygnata skarbnika [w:] Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, red. P. Walczak, Warszawa 2018.
  2. Glumińska-Pawlic J., Prawa i obowiązki skarbnika jako organu kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/10.
  3. Grabowiecka W., Wymóg i znaczenie kontrasygnaty skarbnika, "Administracja i Prawo" 2008/8.
  4. Jagoda J. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018.
  5. Ofiarska M., Zarządzanie gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego i związana z tym organizacja urzędów j.s.t. [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012.
  6. Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, LEX 2008.
  7. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu