BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszkiewicz Krzysztof
Title
Spory o właściwość między regionalnymi izbami obrachunkowymi a wojewodą z zakresu nadzoru nad uchwałami podejmowanymi w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Disputes over Jurisdiction between Regional Chambers of Audit and the Voivod Regarding Supervision over Resolutions Adopted on the Charge for Municipal Waste Management
Source
Samorząd Terytorialny, 2020, nr 5, s. 73-83, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Regionalne izby obrachunkowe, Odpady komunalne, Opłaty za odpady komunalne, Gospodarka odpadami
Regional chambers of accounts, Commercial wastes, Commercial wastes charges, Waste management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje kwestię rozstrzygniętego już sporu o właściwość między wojewodą i regionalnymi izbami obrachunkowymi w przedmiocie nadzoru nad uchwałami rady gminy dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną sporu były niesyntetyczne przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W konsekwencji orzecznictwo sądowe było niejednolite. Konkluzją tego tekstu jest uściślenie w art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, określającym kompetencje izb, terminu "sprawy finansowe" oraz dodanie stosownego przepisu odsyłającego do ustawy o utrzymaniu czystości, określającego wyłączną właściwość izb w zakresie nadzoru nad finansowymi aktami lokalnymi. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of a dispute over jurisdiction between a voivod and the regional chambers of audit regarding supervision over resolutions of the municipal council on the fee for municipal waste management. The reason for the dispute was the long-winded provisions of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities and the Act on regional chambers of audit. Consequently, the judicial decisions were inconsistent. The conclusion from this article is the specification in Article 11 of the Act on Regional Chambers of Audit, outlining the powers of the chambers, the term 'financial matters' and the addition of an appropriate provision referring to the Act on maintaining cleanliness, specifying the exclusive jurisdiction of the chambers with regard to the supervision over local financial acts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Błaś A., Boć J., Organizacja prawna administracji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.
 2. Błaś A., Boć J., Stosunki ustrojowo-prawne między podmiotami administrującymi [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.
 3. Boć J., Prawo miejscowe w systemie źródeł prawa, wystąpienie na konferencji naukowej "Prawne i organizacyjne zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi", Wrocław, 16-17.10.2012 r., https://www.youtube.com/watch?v=yqKjDeP6Hic.
 4. Defecińska K., Spory o właściwość organu administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2000/7.
 5. Dębowska-Romanowska T., O pojęciu "spraw finansowych" w rozumieniu art. 171 ust. 2 Konstytucji, https://sip-1lex-1pl-1ym3yi95d0022.han.uek.krakow.pl/#/publication/151055556/debowska-romanowska-teresa-o-pojeciu-spraw-finansowych-w-rozumieniu-art-171-ust-2-konstytucji?cm=URELATIONS.
 6. Dowgier R., Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? Uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r., I SA/Lu 932/12, "Finanse Komunalne" 2013/9.
 7. Dytko J., Spory o właściwość między wojewodami a regionalnymi izbami obrachunkowymi, https://sip-1lex-1pl-1ym3yi95d0022.han.uek.krakow.pl/#/publication/151077401/dytko-jan-spory-o-wlasciwosc-miedzy-wojewodami-a-regionalnymi-izbami-obrachunkowymi?cm=URELATIONS.
 8. Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa 2012.
 9. Gruszecki K., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, LEX 2013.
 10. Kania S., Glosa do wyroku NSA z dnia 22 marca 2001 r. (II SA/Ka 2606/00), "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8.
 11. Kosikowski C., Matuszewski J., Geneza i pojęcie oraz ewolucja zakresu prawa finansowego [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Poznań 2006.
 12. Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Poznań 2006.
 13. Kowalik J., Kontrola legalności uchwałodawczej działalności rady gminy, "Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie. Gubernaculum et Administratio" 2013/1.
 14. Kurzydło E., Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami gmin w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 r., "Finanse Komunalne" 2016/5.
 15. Litwin-Lewandowska D., Konflikt polityczny na przykładzie sporu o Trybunał Konstytucyjny, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin", sectio K, 2016/23.
 16. Miemiec W., Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006.
 17. Niczyporuk J., Kontrola sądowa aktów prawa miejscowego, "Teka Komisji Prawniczej Oddział w Lublinie Polskiej Akademii Nauk" 2010/143.
 18. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2010.
 19. Paczocha M., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji, https://sip-1lex-1pl-1ym3yi95d0022.han.uek.krakow.pl/#/publikacja/151173374/ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku -w-gminach-a-zasada-przyzwoitej-legislacji.
 20. Pest P., Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa dolnośląskiego, "Finanse Komunalne" 2012/5.
 21. Radecki W., Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Komentarz, Warszawa 2015.
 22. Starczewski B., Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, http://www-1samorzad-1lex-1pl-1ym3yi95d0022.han.uek.krakow.pl/czytaj//artykul/nadzor nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego-cz-6.
 23. Stec M., Prawnoustrojowa pozycja regionalnych izb obrachunkowych w systemie władz publicznych w Polsce [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010.
 24. Szewc T., Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007/2.
 25. Talik A., Zakres nadzoru w świetle art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 1999/5.
 26. Talik A., Uksik J., Regionalna Izba Obrachunkowa a wojewoda - dylematy właściwości rzeczowej, "Finanse Komunalne" 2006/1-2.
 27. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 28. Wytrążek W., Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym, https://www.kul.pl/files/42/Nadzor.pdf.
 29. Zimmermann J., Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwowej a sądami, "Państwo i Prawo" 1989/3.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu