BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bienias Małgorzata (Poznan University of Technology, Poland), Czerniak Kinga (Poznan University of Technology, Poland), Ewertowski Tomasz (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Preparation of an Enterprise for Emergency Situations and their Better Communication
Przygotowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na sytuacje awaryjne i lepsza komunikacja dotycząca sytuacji awaryjnych w przedsiębiorstwie
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, nr 3 (53), s. 9-22, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Ocena ryzyka, Bezpieczeństwo, Normy ISO, Komunikowanie
Risk assessment, Security, ISO International Standards, Communication
Note
JEL Classification: J28
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z sytuacjami awaryjnymi, nawiązując do wymagań prawnych oraz normatywnych (szczególnie ISO 45001 oraz ISO 14001). Po zdefiniowaniu, czym jest sytuacja awaryjna, oraz wskazaniu różnic między nią a sytuacją kryzysową przedstawiono argumenty przemawiające za przygotowaniem przedsiębiorstw na takie sytuacje. Aby wyodrębnić te zagrożenia, które mogą wywołać sytuację awaryjną, wykonano identyfikację zagrożeń oraz ocenę ryzyka przy wykorzystaniu metody matrycowej, stosowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zmodyfikowanej na potrzeby badań. Następnie wyszczególniono wytyczne dotyczące sporządzania procedur, które zapewnią jej kompletność, oraz zaproponowano jej uniwersalny schemat. Na zakończenie przedstawiono propozycje technologiczne ułatwiające komunikację i dostęp do procedur awaryjnych oraz sformułowano wnioski.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to emergency situations, referring to legal and normative requirements (in particular ISO 45001 and ISO 14001). After defining what an emergency situation is and indicating the differences between it and a crisis situation, arguments in favour of preparing companies for such situations were presented. In order to identify those threats that may cause an emergency situation, the threats were identified and risk assessed using a matrix method used by the Government Security Centre, modified for the purposes of research. This was followed by detailed guidelines for the drafting of the procedures to ensure its completeness, and a general scheme for it was proposed. Finally, technological proposals to improve communication and facilitate access to emergency procedures were presented and conclusions drawn.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., 2013, Organizacja systemów ratownictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.
 2. Bronisz A., Dadasiewicz P., 2014, Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2013 r., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 3. Ewertowski T., 2018, Doskonalenie systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych w organizacjach w kontekście wdrażania przez nie normy ISO 45001:2018, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 78, pp. 19-34.
 4. Directive 2012/18/EU of The European Parliament and of The Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC.
 5. Gabryelewicz I., Krupa P., Sadłowska-Wrzesińska J., 2015, IT tool for aiding assessment of safety culture level in an organization, Applied Mechanics and Materials, 795, pp. 77-83.
 6. http://archiwum.ciop.pl/18383.html (access 10.11.2019).
 7. https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/ocenaryzyka.pdf (access 12.11.2019).
 8. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050200169/O/D20050169.pdf (access 12.11. 2019).
 9. https://rcb.gov.pl/alert-rcb-w-nowej-odslonie/ (access 10.11.2019).
 10. https://www.osha.gov/SLTC/etools/evaluation/eap.html
 11. https://www.stayingalive.org/index.php?lang=pl, (access 10.11.2019).
 12. Kępka P., 2015, Projektowanie systemów bezpieczeństwa, Bel Studio Sp. z o o., Warszawa.
 13. Lewandowski J., 2000, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 14. PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 15. PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
 16. Szopa T., 2009, Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 17. Szymonik A., 2011, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 19. Wróblewski D., 2015, Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów k. Otwocka.
 20. Ziarko J., Walas-Trębacz J., 2010, Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 1 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2019.3.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu