BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baron-Puda Maria (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Kolny Damian (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji
The use of chosen creative thinking methods in solving problems of production engineering
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2020, vol. 23, nr 2, s. 2-10, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Enterprise Management
Keyword
Kreatywność, Twórcze rozwiązywanie problemów, Rozwiązywanie problemów, Usprawnianie pracy, Innowacje
Creativity, Creative solving problems, Solving problems, Work effectiveness improvement, Innovations
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia oraz potrzeby wykorzystania i rozwijania kreatywności oraz twórczych postaw pracowników w ciągłym doskonaleniu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pobudzanie kreatywności może się odbywać poprzez różne metody, których nadrzędnym celem jest zaprojektowanie właściwych warunków do generowania pomysłów, rozwiązań i innowacji w ramach podejmowanego problemu. W artykule zamieszczono przegląd, podział i zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu inżynierii produkcji.(fragment tekstu)

Employees' knowledge, skills and capabilities, as well as the possibility to use them in problem solving, are fundamental for company's competitiveness. Quality of created solutions depends on human attributes related to creativity and innovation. Solutions based on creative thinking can be an important source of increasing a company's efficiency. The aim of this article is to present the importance and need of using and developing the creativity and creative attitudes for continuous improvement. Creative thinking can be stimulated through many different dedicated methods. Their essential goal is to create the best environment for generating ideas, solutions and innovations within the specified problem. The article presents a review and suggested application of selected methods of creative thinking for solving various problems in the field of production engineering.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
 2. Bartkowiak G., Krugiełka A., Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. Perspektywa jednostki i systemowa, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 3, 27, 5-30, 2017.
 3. Bartkowiak G., Krugiełka A., Green A., Kreatywność w Public Relations, PWE, Warszawa 2004.
 4. Bieniok H., Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 73, 47-58, 2014.
 5. Bono E. de, Sześć myślowych kapeluszy, Helion, Gliwice 2008.
 6. Byrge Ch., Tang Ch., Embodied creativity training: Effects on creative self-efficacy and creative production, Thinking Skills and Creativity, 16, 51-61, 2015.
 7. Carson S., Your creative brain, Jossey-Bass, San Franciso 2010.
 8. Chybicka A., Bądź mądry i pisz wiersze, Dodatek do dwutygodnika Personel nr 8/2000, http://www.instytutmiasta.pl/index.php/artykul/items/badz-madry-ipisz-wiersze.html (11.04.2020).
 9. Clegg B., Birch P., Instant creativity: Simple techniques to ignite innovation and problem solving, Kogan Page, London 2007.
 10. Golczyk P., Kwiat lotosu - technika kreatywna, http://golczyk.com/kwiat-lotosu-technika-kreatywna/ (28.03.2020).
 11. Goldberg E., Kreatywność - mózg w dobie innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2018.
 12. Imai M., Kaizen - Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.
 13. Jones B.D., Ruff Ch., Snyder J.D., Petrich B., Koonce Ch., The Effects of Mind Mapping Activities on Students' Motivation, International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6, 1, Article 5, 2012, https://doi.org/10.20429/ijsotl.2012.060105 (18.04.2020).
 14. Kaliszczak L., Kreatywnośći innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Przedsiębiorstw i Region, 5, 77-87, 2013.
 15. Kaufmann A., Fustier M., Drevet A., Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa 1975.
 16. Knosala R., Tomczak-Horyń K., Wasilewska B., Kreatywność pracowników i twórcze zespoły, PWE S.A., Warszawa, 2019.
 17. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.
 18. Koch J., Metody generowania nowych pomysłów, [w:] Wzrost gospodarczy a innowacje, (pod red. J. Kocha), Publikacja pokonferencyjna, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 15-27, 2008.
 19. Liker J.K., Convis G.L., Droga Toyoty do Lean Leadership, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2016.
 20. Łangowska D., Zastosowanie japońskiej filozofii pracy Kaizen na przykładzie Suwalskiej Grupy Litpol Malow [w:] Polska Wschodnia - Zarządzanie Rozwojem (pod red. B. Plawgo), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok, s. 593-607, 2008.
 21. Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk, 2001.
 22. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.
 23. Orzeł J., Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, http://bankikredyt.nbp.pl/content/2005/2005 05/orzel.pdf (30.04.2020).
 24. Piech K., Tradycyjne metody heurystyczne - przegląd i zastosowania, https://www.researchgate.net/publication/265557427 Tradycyjne metody heurystyczne - przeglad i zastosowania (26.04.2020).
 25. Płatek W., Jak generować pomysły? Burza mózgów, dyskusja 66 i inne metody rozwiązywania problemów, https://www.hbrp.pl/b/jak-generowac-pomysly-burzamozgow-dyskusja-66-i-inne-metody-rozwiazywania-problemow/P18JJT3QnR (14.04.2020).
 26. Podbioł A. i in., Odmiany burzy mózgów, https://www.docsity.com/pl/odmiany-burzy-mozgownotatki-zarzadzanie/356343/ (10.04.2020).
 27. Szara K., Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24, 1, 201-210, 2014.
 28. Szmidt K.J., Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice 2013.
 29. Szmidt K.J., ABC kreatywności, Difin S.A., Warszawa 2010.
 30. Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2004.
 31. Wasilewska B., Knosala R., Zastosowanie metod stymulowania rozwiązań w technice, http://www.ptzp.org.pl/ files/konferencje/kzz/artyk pdf 2016/T1/t1 0236.pdf (22.04.2020).
 32. Kwiat lotosu - alternatywa dla mapy myśli, https://jakosiagaccele.com/kwiat-lotosu/ (19.04.2020).
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.23.02.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu