BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadomski Przemysław (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Gospodarka narzędziowa jako płaszczyzna dyskursu o dojrzałości wytwórców - rozpoznanie w sektorze maszyn rolniczych
Tool management as a plain of discussion on manufacturers' maturity - identification in the agricultural machinery sector
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2020, vol. 23, nr 2, s. 16-24, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Enterprise Management
Keyword
Narzędzia zarządzania, Model Dojrzałości Procesów i Przedsiębiorstw, Przemysł maszyn rolniczych, Rolnictwo
Management tools, Process and Enterprise Maturity Model (PEMM), Agricultural machinery industry, Agriculture
Note
summ.
Abstract
W związku z tym, że nowe kierunki badań w inżynierii produkcji są niezbędne dla tworzenia trwalszych i efektywniejszych strategii rozwojowych, w niniejszej publikacji za zasadne uznano przedstawienie w/w kwestii. Przedstawione badania nie wyczerpują problematyki dojrzałości wdrożenia podsystemu gospodarki narzędziowej, ważne jednak, by chociaż w minimalnym stopniu stały się wskazówką dla tych, którzy chcą dokonać zmian w swoim przedsiębiorstwie. Wydaje się, że stosunkowo małe naukowe rozpoznanie i złożoność problemów występujących w praktyce biznesowej uzasadniają traktowanie tych kwestii jako przedmiotu badań, czego wyraz stanowi niniejsza publikacja.(fragment tekstu)

The right tool management is one of the ways to reduce production costs. in the context of the above, research was undertaken, the main purpose of which was to recognize the level of maturity of manufacturing enterprises in the area of effective implementation of the warehouse management subsystem. With reference to the objective outlined in this way, it was recommended as a necessary action; on the theoretical level - to apply the method of reconstruction and interpretation of the literature related to this subject - to nominate questions assessing the level of maturity of the warehouse management system; on a project level - to compile a research tool in the form of an evaluation sheet constituting the resultant literature exploration and discussion among intentionally selected professionals; on an empirical level - to conduct investigation (indication) among manufacturers of the agricultural machinery sector (method verification in practice). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abraham B., Falkenburg D.R., Tool Management for F.M.S., Annals of CIRP, 1985.
 2. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa, 1998.
 3. Bąbiński Cz., Elementy nauki o projektowaniu, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 1972.
 4. Bosco W.M. Chan, Tool Management for flexible manufacturing, Int. J. of Computer Integrated Manufacturing, May, 1992.
 5. Brunette M.R., Presetting for tool-management systems, Tooling & Production, June, 1989.
 6. Cichosz P. Przykłady ekonomicznej analizy doboru narzędzi skrawających do zadania produkcyjnego, Mechanik. R. 77, 11, 730-735, 2004.
 7. Cichosz P., Nowoczesne narzędzia skrawające i oprzyrządowanie, Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, 1997.
 8. Czakon W. (red.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2015.
 9. Giovanni T., Tool management in manufacturing systems equipped with CNC machines, Prod., 7, 2, 177- 187, 1997.
 10. Hinduja S., Barrow G., A semi-intelligent tool selection system for turned components, Annals of CIRP, 1993.
 11. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa, 2000.
 12. Jemielniak K., Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawaniem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002.
 13. Kotarbiński T., Niektóre zagadnienia epistemologii pragmatycznej, [w:] Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. II, Kotarbiński T. [Red.], Ossolineum, Wrocław, 2003.
 14. Krzyżanowski J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, 30 Control Engineering Polska, 3, 2008.
 15. Kuryjański R., Obróbka skrawaniem i obrabiarki, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Warszawa, 2011.
 16. Lahrmann G., Marx F., Winter R., Wortmann F., Business intelligence maturity models: an overview, [w:] Information technology and innovation trends in organizations, D'Atri A., Ferrara M., George J., Spagnoletti P. [Eds], Italian Chapter of AIS, Naples, 2010.
 17. Lang S. Tool Management Grupy G¨uhring, Materiały informacyjne firmy G¨uhring, 2015.
 18. Lippman S.A., Rumelt R.P., The payments perspective: micro-foundations of resource analysis, Strategic Management Journal, 24, 10, 903-927, 2003.
 19. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna 4 WK, Kraków, 2007.
 20. Niewiadomski P., Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2016.
 21. Niewiadomski P., Corporate maturity desiderata in the face of the COVID-19 pandemic - the digital plane of logistics microfoundations, w druku.
 22. Olejnik T., Wieczorek R., Kontrola i sterowanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1982.
 23. Orchard R.A., O pewnym ujęciu ogólnej teorii systemów, [w:] Ogólna teoria systemów, Klir G.J. [Red.], WNT, Warszawa 1976.
 24. Schulz H., Moriwaki T., High - speed machining, Annals of the CIRP, 41, 2, 637-642, 1992.
 25. Singh V., Weston R.H., Life cycle support of manufacturing systems based on an integration of tools, Int. J. Prod. Res., 34, 1, 1-17, 1996.
 26. Skowron A., Koncepcja tool lifecycle management w praktyce przemysłowej, Management Systems in Production Engineering, 2, 18, 2015.
 27. Skowron A.., Organizacja gospodarki narzędziowej w przedsiębiorstwie przemysłowym, [w:] Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, Pyka J. [Red.], TNOIK, Katowice, 2009.
 28. Szarucki M., Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Czekaj J., Lisiński M. [Red.], Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 265-284, 2011.
 29. Torvinen S.J., Salminen K., Vasek L., Integration of a CIM tool management to an intelligent feature based process planning system, Computers in Industry, Nov. 1991.
 30. Wittbrodt P., Life and Wear of Monolithic Carbide Mills, Eksploatacja i Niezawodność, 3, 2005.
 31. Wittbrodt P., Nadzorowanie i prognozowanie stanu narzędzi skrawających w procesie skrawania, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Knosala R. [Red.], Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane, 833-834, 2014.
 32. Wittbrodt P., Spherical carbide cutters natural wear during milling process, Przegląd Mechaniczny, 6, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.23.02.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu