BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Postulowane kierunki zmian polskiego systemu opieki zdrowotnej - uwagi na tle funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Proposed Directions for Changes in the Polish Healthcare System - Remarks on the Functioning of Independent Public Healthcare Facilities
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2019, nr 19, s. 219-236, bibliogr. 24 poz.
The WSB University in Poznan Graduate Research Journal
Keyword
Opieka zdrowotna, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Administracja publiczna, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Usługi medyczne, System ochrony zdrowia
Health care, Independent public health care facilities, Public administration, Local government units, Medical services, Health care system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę ukazania systemu opieki zdrowotnej w Polsce jako za bardzo scentralizowanego. Wynika to z niskiej sprawności systemu, a także poziomu świadczonej w ramach tego systemu opieki zdrowotnej. Stosując metodę dogmatyczno-teoretyczno-prawną, przeanalizowano ustawę o działalności leczniczej, przedstawiono strukturę sytemu opieki zdrowotnej. Dokonano też analizy pod kątem regulacji w zakresie tworzenia, funkcjonowania i likwidacji podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wybranych kompetencji podmiotu tworzącego i kierownika podmiotu leczniczego. Wysunięte wnioski wskazują, że w dłuższej perspektywie polski ustawodawca powinien podjąć się działań gruntownie reformujących system opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the excessive centralisation of the Polish healthcare system as the cause of its low efficiency and the relatively low level of health care services. By applying dogmatic, theoretical and legal analysis of the act on therapeutic activities, the author describes the structure of the Polish health care system and the existing catalogue of health facilities, taking into consideration regulations governing the creation, administration and liquidation of independent public healthcare facilities, selected competencies of a creating body and the director of a healthcare facility. The author concludes that in the long term the legislator should undertake a thorough reform of the health care system in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dercz M., 2005, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, wyd. 1, Warszawa: Wyd. MINICIPIUM.
 2. Dercz M., Rek T., 2019, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 3, Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Hauser R., Wierzbowski M. (red.), 2019, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 6, Warszawa: C.H. Beck.
 4. https://polskatochorykraj.pl/ [dostęp: 14.04.2020].
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 6. Łuczak M., 2019, System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian (raport), Informacja o wynikach kontroli, KZD.034.001.2018, nr ewid. 8/2019/megainfo/KZD, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 7. Mokrzycka A., Kowalska I., 2012, Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania, wyd. 1, Warszawa: Difin.
 8. Omyła-Rudzka M. (oprac.), 2018, Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej, [w:] Komunikat z badań, nr 89, Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 9. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt: II OZ 491/12, LEX nr 1252264.
 10. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych, Dz.U. 1928.38.382 z późn. zm.
 11. Safjan M., Bosek L. (red.), 2016a, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, wyd. 1, Warszawa: C.H. Beck.
 12. Safjan M., Bosek L. (red.), 2016b, Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243, wyd. 1, Warszawa: C.H. Beck.
 13. Tatara T., Słoniewski R., Dera P., 2010, Systemy opieki zdrowotnej, Warszawa: Wyd. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2019, poz. 506 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2019, poz. 351 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2019, poz. 511 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2019, poz. 512 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1302 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1373 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.
 22. Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności leczniczej, Sejm RP VI kadencji, nr druku: 3489, http://www.sejm.gov.pl [dostęp: 14.04.2020].
 23. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31.12.2003 w Warszawie z dnia 11 lutego 2000 r.), sygn. akt: I SA 1603/99, LEX nr 53750.
 24. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt: K 14/03, nr 60760, Legalis.
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/dnswsb.0019.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu