BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glen Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wartości bezpieczeństwa podmiotu
The Subject's Security Values
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 1, s. 9-23, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Dobro wspólne, Wartości i normy etyczne
Security, Common good, Value and ethical norms
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule, w ramach szczegółowej teorii wartości bezpieczeństwa podmiotu, kierując się regułami ogólnej teorii wartości i etyki normatywnej, zidentyfikowano i utworzono zbiór wartości bezpieczeństwo to konstytuujący. Wyprowadzono dedukcyjnie sposób istnienia i pojmowania przedmiotowych wartości. Zaproponowano metodę ich uznawania i normowania. Na utworzonym zbiorze wartości zrealizowano czynności rangujące i klasyfikujące. W rezultacie nadano wartościom bezpieczeństwa określoną rangę, i przypisano do wyróżnionych klas. Uporządkowano elementy zbioru wartości rozpinając je w strukturach sieciowej i hierarchicznej. Wreszcie sprecyzowano pojmowanie wartości we wspomnianych strukturach.(abstrakt oryginalny)

The article, within the detailed theory of the subject security values, following the principles of the general theory of values and normative ethics, identifies and creates acollection of values constituting the security. Also, the subjective values' manner of existence and comprehension were deductively introduced. Moreover, the methods of their acknowledgement and standardisation were suggested. The created set of values was subject to the ranking and classifying procedures. Consequently, the security values were tiered and ascribed to the established categories. The elements of the set of values were ordered and situated within the network and hierarchic structures. Finally,the actual understanding of the values within the aforementioned constructions was defined.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buzan Barry. 1991. "New Patterns of Global Security in the twenty-first century". International Affairs 67 (3): 431-451.
 2. Daniels Norman. 1979. "Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics". The Journal of Philosophy" Vol. 76 (No 5): 256-282.
 3. Dewey John. 1943. Theory of Valuation. Chicago: University of Chicago.
 4. Fukuyama Francis. 2012. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej. Poznań: Rebis.
 5. Hartman Jan. 2015. Etyka. Poradnik dla grzeszników. Warszawa: Agora.
 6. Hills Michael D. 2002. Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4): 3-14. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1040
 7. Huerner Wolfgang. 2002. Franz Brentano, 4. Logic, Ethics, and Aestethics. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford.edu/.
 8. Hume David. 2012. Traktat o naturze ludzkiej. http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/wp-content/uploads/ 2012 /09/ Hume-traktat-o-naturze-ludzkiej.pdf.
 9. Internet Encyclopedia of Philosophy. https://www.iep.utm.edu/ lotze.
 10. Jacobi Jolande. 2014. Psychologia C. G.Junga. Poznań: ZYSK I S_KA.
 11. Kant Immanuel. 2009. Uzasadnienie metafizyki moralności. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 12. Kitler Waldemar. 2011. Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: Wyd. AON.
 13. Krzyżanowski Leszek Jerzy. 1999. O  podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy. Warszawa: PWN.
 14. Marek Johann. 2008. Alexius Meinong, 7.1 Meinong's Initial Theory -Value Subjectivism. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford.edu/.
 15. Parsons Talcot, Shils Edward A. 1962. Values, Motives, and System of Action w: T. Parsons, E.A. Shils (red) Toward a General Theory of Action, Cambrige, Massachusetts: 47-234.
 16. Powszechna Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf.
 17. Rollinger Robin. Lerna Carlo. 2015. Christian von Ehrenfels, 3. Theory of Values, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford.edu/.
 18. Sagan Stanisław. Serzhanova Viktoriya. 2010. Nauka o państwie współczesnym. Warszawa: LexisNexis.
 19. Saja Krzysztof. 2015. Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią. Kraków: TAiWPN Universitas.
 20. Schroeder Mark. 2008. Value Theory. The Stanford Encyclopedia ofhttps://plato.stanford.edu/entries/value-theory/.
 21. Sobczak Sławomir. 2009. Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 22. Staiti Andrea. 2013. Heinrich Rickert, 4. The philosophy of values and the philosophy of history.
 23. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford.edu/.
 24. Stańczyk Jerzy. 2017. Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań: FNCE.
 25. Sullivan David. 2005. Hermann Lotze.5.3. Value Theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford.edu/entries/hermann-lotze/#5.3
 26. Tatarkiewicz Władysław. 2004. Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.
 27. Urban Wilbur Marshal. 1909. Valuation: its Nature and Laws. London: Swan Sonnenschein & CO. LIM. 1909.
 28. Williams Paul D. 2008. Security Studies. An Introduction. London and New York: Routledge Tajlor&Francis Group.
 29. Wróblewski Ryszard. 2017. Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie. Siedlce: Wyd. UPH.
 30. Wróblewski Ryszard. 2019. Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane i zrównoważone. Siedlce: UPH Siedlce.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.34739/dsd.2020.01.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu