BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Maciej (Akademia Sztuki Wojennej)
Title
Przyszłe wojny. Zarys problemu
Future Wars. Outline of the Problem
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 1, s. 35-49, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Konflikty zbrojne, Prognozowanie
Armed conflicts, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu kluczowych aspektów dotyczących przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych oraz usystematyzowaniu istniejącej wiedzy w tym obszarze. W związku z tym przyjęto założenie, że należy chociażby w ogólnym zarysie nakreślić prognozy najbardziej prawdopodobnych rodzajów wojen i konfliktów, a nie jednej uniwersalnej wizji wojny oraz konfliktu zbrojnego. Użycie liczby mnogiej w tym wypadku jest w pełni uzasadnione, ponieważ wypracowanie jednej wizji wojny byłoby podejściem zbyt uproszczonym, mogącym negatywnie wpłynąć nie tylko na rozwój teorii wojen i konfliktów, lecz także na ich praktykę. Rozwiązanie zatem tego problemu wymagało udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie będą przyszłe wojny i konflikty w stosunku do przewidywanych uwarunkowań geopolitycznych, rozwoju technologii wojskowych, walki informacyjnej oraz regulacji prawnych? W przygotowaniu niniejszego opracowania niezbędne okazały się teoretyczne metody badawcze, takie jak: synteza, analiza, uogólnienie i porównanie. Jednakże ze względu na specyficzny obszar badawczy kluczowe znaczenie miała jakościowa metoda prognozowania, czyli metoda scenariuszowa.(abstrakt oryginalny)

The following article is devoted to identification of key aspects concerning future wars and armed conflicts, and to systematisation of the existing knowledge on this extremally interesting topic. The conducted analysis is based upon an assumption that it is necessary to, at least generally, outline prognoses of most probable types of wars and conflicts, and not just the single one and universal vision of the war and armed conflict. Use of the plural here is therefore fully justified, since elaboration of the single vision would be too much simplified an attempt that could negatively influence, not only the development of the theory of war and conflicts, but also their practice. A solution, thereby, to this problem required answering the following question: what will the future wars look like in relation to prognosed geopolitical conditions, development of the military technology, information warfare and the law? While realising this study, theoretical research methods were employed, such as: synthesis, analysis, generalisation and comparison. However, due to the characteristics of the research field, a qualitative method, the scenario-based approach was crucial in realising the following study.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz Bolesław. 2005. "Czym współcześnie jest wojna?" Ethos 3/4: 129-149. www.dibra.kul.pl.
 2. Borkowski Robert. (red.) 2001. Konflikty współczesnego świata. Kraków: Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
 3. Ciechanowski Grzegorz. 2013. Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych w XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Czupryński Andrzej, Stolarski Grzegorz (red.) 2019. Teoria wojny. Nowe i stare wyzwania. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 5. Ćwieluch Juliusz. 2018. Dlaczego przegrany wojnę z Rosją. Autor rozmawia z generałem Różańskim. Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont.
 6. Falkowski Zbigniew, Marcinko Marcin (red.) 2014. Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 7. Freedman Lawrence. 2019. Przyszła wojna. Wizja przyszłej wojny. Jak sobie wyobrażano dawniej? Jak widzimy ją dzisiaj. Warszawa: Bellona.
 8. Heisbourg Francois. 1998. Wojny. Warszawa: Wydawnictwo: Prószyński i S-ka.
 9. Kaszuba Malina, Stempień Marta, 2018. Bliski Wschód ciągle w ogniu. Warszawa-Siedlce: Oficyna Wydawnicza Rytm, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 10. Krzak Andrzej. 2018. "Wojny przyszłości po rosyjsku - wojna hybrydowa, informacyjna i psychologiczna na tle konfliktu ukraińskiego". Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 18(10): 11-39.
 11. Latiff Robert H. 2018. Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Marszałek Maciej, Majchrzak Dariusz, Gębska Marta, Borys Marek (red.) 2020. Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Tom I. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Warszawa: Difin.
 13. Marszałek Maciej. 2014. Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa: Difin.
 14. Marszałek Maciej. 2016. Wojny nieregularne. Przeszłość i przyszłość. Doświadczenia i wnioski. Warszawa: Difin.
 15. Mickiewicz Piotr, Kasprzycki Daniel, Pawlak Cezary, Sołkiewicz Henryk, Szubrycht Tomasz (red.) 2018. Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Münkler Herfried. 2004. Wojny naszych czasów. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 17. NATO ujawnia wizję wojny w 2036 roku. 2019. Defence 24 https://www.defence24.pl/nato-ujawnia-wizje-wojny-w-2036-roku.
 18. Obłój Krzysztof. 1986. Wyjaśnianie i przewidywanie W System i metoda, red. A. Zawiślak, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 19. Pinker Steven. 2015. Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Poznań: Wydawnictwo ZYSK i S-KA.
 20. Smith Rupert. 2010. Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 21. Toffler Alvin, Toffler Heidi. 1997. Wojna i antywojna. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 22. Walzer Michael. 2010. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Wasiuta Olga, Wasiuta Sergiusz. 2017. Wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie. Kraków: Wydawnictwo ARCANA.
 24. Welzer Harald. 2010. Wojny klimatyczne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 25. Wrzosek Marek. 2018. Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne. Warszawa: Wydawnictwo Fronada.
 26. Zarychta Stanisław. 2012. Doktryny i strategie NATO 1949-2012. Gdynia: Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki Wojennej.
 27. Żemła Edyta. 2018. Generał Waldemar Skrzypczak. Jesteśmy na progu wojny. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
 28. Żurawski vel Grajewski Przemysław. 2012. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu