BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopczewski Marian (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Szmitkowski Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Civil Defense in Poland - Transformation Process after 1989, Current State and Modernization Proposals
Obrona cywilna w Polsce - proces transformacji po 1989 roku. Stan obecny i propozycje modernizacji
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 1, s. 75-87, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Obrona cywilna, Bezpieczeństwo, Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Civil defense, Security, Crisis management, Internal security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obrona cywilna w Polsce jest jednym z podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności cywilnej w sytuacji wystąpienia zarówno zagrożenia zewnętrznego militarnego bezpieczeństwa państwa jak i niebezpieczeństw wewnętrznych, wywołanych przez klęski żywiołowe i katastrofy przemysłowe. Jej formuła jest jednak przestarzała, zaś dokonywane na przestrzeni dziesięcioleci, zwłaszcza zaś po transformacji ustrojowej, próby reform nie przyniosły zadowalających rezultatów. Celem artykułu jest, poprzez wykorzystanie metody krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz aktów normatywnych i raportów pokontrolnych, syntetyczne ukazanie procesu tych zmian, wskazanie jak wpłynęły one na obecną kondycję Obrony Cywilnej oraz zaproponowanie rozwiązania, które opierając się na sprawdzonych wzorcach zagranicznych, po odpowiednim zaadoptowaniu ich do warunków krajowych, pozwoli na przywrócenie funkcjonalności OC oraz jednoznacznie zakończy długoletnie spory kompetencyjne związanych z możliwością jej wykorzystania w sytuacji zagrożenia.(abstrakt oryginalny)

Civil defense in Poland is one of the entities responsible for the security of the civilian population in the situation of both the threat of external military security of the state and internal threats caused by natural disasters and industrial disasters. However, its formula is outdated, and reforms carried out over the decades, especially after the political transformation, did not bring satisfactory results. The purpose of the article is, by using a method of critical analysis of the literature on the subject as well as normative acts and post-audit reports, a synthetic presentation of the process of these changes, an indication of how they affected the current condition of the Civil Defense and proposing a solution based on proven foreign standards, after being adapted to domestic conditions, will allow for the restoration of CD functionality and will unambiguously end long-term competence disputes related to the possibility of using it in an emergency.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Civil Defense in Poland, Economic Intelligence Report, CIA/RR ER 60-24, September 1960.
 2. Kalinowski Romuald. 2017. Civil defense in Poland. Publishing House of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. [Kalinowski Romuald. 2017. Obrona cywilna w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach].
 3. Kitler Waldemar, Skrabacz Aleksandra. 2010. Security of the civilian population. Warsaw: Defense Knowledge Society 2010. [Kitler Waldemar, Skrabacz Aleksandra. 2010. Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej].
 4. Standards in the field of supplying civil defense organs and formations with equipment, technical means and uniforms necessary to perform civil defense tasks and their framework organizational structures and basic tasks. 2014. Warsaw. [Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań, Warszawa, marzec 2014].
 5. Assessment of preparations in the field of civil protection and civil defense in Poland for 2017. Bureau for Civil Protection and Civil Defense of the State Headquarters of the State Fire Service. 2018. Warsaw. [Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2017r. Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Warszawa 2018].
 6. Assessment of preparations for civil protection and civil defense in Poland for 2018, the Office for Civil Protection and Civil Defense of the State Headquarters of the State Fire Service. 2019. Warsaw. [Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2018r., Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 2019. Warszawa].
 7. Assessment of the state of preparation of the Civil Defense in Poland. As at December 31, 2011. The Office for Civil Protection and Civil Defense of the National Headquarters of the State Fire Service. 2012. Warsaw. [Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2011 r., Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 2012. Warszawa].
 8. Civil protection in the context of crisis management and civi defense, Information on the results of controls, Registration No. 147/2018/P/17/039/KPB, Department of Order and Internal Security. 2018. Warsaw. [Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, Informacja o wynikach kontroli, Nr ewid. 147/2018/P/17/039/KPB, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2018. Warszawa].
 9. Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949 regarding the protection of victims of international armed conflicts, Geneva, 8 June 1977. [Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977r.].
 10. Regulation of the Council of Ministers of June 25, 2002. on the detailed scope of activities of the Head of National Civil Defense, heads of civil defense of provinces, poviats and communes. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin].
 11. Regulation of the Council of Ministers of September 28, 1993. on universal self-defense of the population. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności].
 12. Regulation of the Council of Ministers of September 28, 1993. on the detailed scope of activities of the Head of National Civil Defense, heads of civil defense of provinces and municipalities as well as the principles and mode of management, as well as coordinating by them the preparation and implementation of civil defense projects. [Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej].
 13. Regulation of the Council of Ministers of September 28, 1993. on civil defense. [Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie obrony cywilnej].
 14. Sobolewski Grzegorz. 2019. "Systemic Approach to Civil Protection in Poland". Safery and Fire Technology 54 (2) : 116-131. DOI:10.12845/sft.54.2.2019.9
 15. Suwart Jerzy. 1997. An outline of civil defense in Poland. Warsaw: AONPublishing House. [Suwart Jerzy. 1997. Zarys obrony cywilnej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo AON).
 16. Act of November 21, 1967. on the universal obligation to defend the Republic of Poland (as amended), art. 137. [Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (z pózn. zm.), art. 137].
 17. Act of 26 April 2007. on crisis management. [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym].
 18. Act of 29 October 2003 amending the act on the general obligation to defend the Republic of Poland and amending certain other acts. [Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw].
 19. Guidelines of the Chief of National Civil Defense of December 27, 2011 on the principles of developing a civil defense plan for voivodships, poviats and communes. [Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu