BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolmann Piotr (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym
From Civil Protection Issues. The Importance of Evacuation in the General Perspective
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 1, s. 88-98, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ewakuacja, Bezpieczeństwo, Nauka, Ochrona praw człowieka
Evacuation, Security, Science, Human rights protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie ewakuacji jest od wieków w powszechnym użytku, zarówno w mowie potocznej, jak i w ramach ustaleń czy regulacji odnoszących się do zapewniania szeroko rozumianej ochrony ludności. W artykule przedstawiono wyniki dokonanego przeglądu źródeł bibliograficznych pod kątem identyfikacji natury i istoty zjawiska ewakuacji. Wobec zidentyfikowania różnorodnych ujęć (w tym ogólnego i specjalistycznego), po dokonaniu ich usystematyzowania i analizy w ramach studium komparatystycznego, przedstawionego na gruncie dwóch powiązanych ze sobą artykułów, zaproponowano autorską definicję ewakuacji.(abstrakt oryginalny)

The concept of evacuation has been widely used for centuries, both in colloquial speech and as part of arrangements and regulations relating to ensuring widely understood civil protection. The article presents the results of the review of bibliographic sources for purpose of identifying the nature and essence of the phenomenon of evacuation. Due to the identification of various approaches (including general and specialist), after systematizing and analyzing them within the framework of comparative studies, presented on the basis of two related articles, the author's definition of evacuation was proposed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańko Mirosław (red.). 2005. Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brückner Aleksander. 1985. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna".
 3. Caba Agnieszka et al. 2008. Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.
 4. Doroszewski Witold (red.). 1960. Słownik języka polskiego. Tom 2. D-G. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna".
 5. Dubisz Stanisław (red.). 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 1. A-J. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Dunaj Bogusław (red.). 1996. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 7. Gruszczyński Włodzimierz (red.). 1954-. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Warszawa: Instytut Języka Polskiego PAN. Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku. Dostępny w Internecie: http://sxvii.pl.
 8. Kamińska-Szmaj Irena (red.). 2001. Słownik wyrazów obcych. Wrocław: Wydawnictwo Europa.
 9. Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław (red.). 1900. Słownik języka polskiego. Tom 1. A-G. Warszawa: nakładem prenumeratorów.
 10. Kolmann Piotr. 2020. Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu specjalistycznym, Warszawa: kps dostępny u autora. Artykuł złożony do kolejnego numeru czasopisma "De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności".
 11. Kopaliński Władysław (red.). 1967. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: "Wiedza Powszechna".
 12. Lam Stanisław (red.). 1939. Trzaski, Everta i Michalskiego. Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych. Pochodzenie wyrazów, wymowa, objaśnienia pojęć, skróty, przysłowia cytaty. Warszawa: Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski.
 13. Linde Samuel Bogumił. 1854. Słownik języka polskiego. Tom 1. A-F. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Lubieński Władysław Aleksander. 1763.
 14. Historya Polska. Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich. Wilno: Drukarnia J.K.M. Akademicka Societatis Jesu.
 15. Markowski Andrzej, Pawelec Radosław. 2001. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 16. Rysiewicz Zygmunt (red.). 1961. Słownik wyrazów obcych. 17.000 wyrazów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 17. Ułaszyn Henryk (cz. oprac.). 1937. M. Arcta. Słownik wyrazów obcych. 33.000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie.
 18. Zdanowicz Aleksander et al. 1861. Słownik języka polskiego. Tom 1. A-O. Wilno: wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda.
 19. Żmigrodzki Piotr (red.). 2007. Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. http://www.wsjp.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu