BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Stanisław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wpływ procesów globalizacji na zmiany przestrzeni miejskiej Kielc
The Impact of Globalization Processes on Changes in the Urban Space of Kielce
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 49, s. 63-77, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Rozwój miasta, Rozwój społeczno-gospodarczy, Globalizacja
Local development, City development, Social economic development, Globalization
Note
streszcz., summ.
Country
Kielce
Kielce
Abstract
Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój współczesnych miast są procesy globalizacji. Z jednej strony coraz silniej wiążą ze sobą tendencje globalne z kwestiami lokalnymi, natomiast z drugiej strony eliminują pewne obszary z głównego nurtu rozwoju. W pracy przedstawiono inicjatywy podjęte w Kielcach pod wpływem tych procesów. We wstępnych rozdziałach omówiono specyfikę transformacji gospodarczej Kielc oraz zmiany w fizjonomii miasta będące konsekwencją usunięcia barier gospodarczych i fizjonomicznych ze światem zewnętrznym, a następnie rozwój: korporacji handlowych, nowoczesnych usług dla biznesu, nowoczesnych powierzchni wystawienniczych i Kieleckiego Parku Technologicznego, będących przykładami glokalizacji.(abstrakt oryginalny)

One of the main factors conditioning the development of modern cities are globalization processes. On the one hand, they increasingly link global trends with local issues, while on the other, they eliminate certain areas from the mainstream of development. This paper presents initiatives taken in Kielce under the influence of these processes. The introductory chapters present the specifics of Kielce's economic transformation and changes in the city's physiognomy as a consequence of removing economic and physiognomy barriers with the outside world. Then, the development of commercial corporations, modern business services, modern exhibition space and Kielce Technology Park, which are examples of glocalization, were discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benko G. 1993. Geografia technopolii. PWN, Warszawa.
 2. Castells M. 1989. The informational city. Information technology, economic restructuring, and the urban regional process. Basic Blackwell Publishers, Oxford.
 3. Czerny M. 2001. Globalizacja a rozwój lokalny w geografii społeczno- ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-gospodarczej świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Czerny M., Łuczak R., Makowski J. 2007. Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dziemianowicz W., Łukomska J. 2009. Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? [W:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. Studia KPZK PAN, t. 122.
 7. Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2.
 8. Harvey D. 1989. Condition of postmodernity. Basil Blackwell, Oxford.
 9. Jastrzębski C. 2014. Gospodarka Kielc w latach 1970-2011. [W:] Adamczyk (red.), Kielce przez stulecia. Wyd. Jedność, Kielce.
 10. Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. 2000. Globalizacja polskich metropolii. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 11. Mcluhan, M. 1962. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. University of Toronto Press, Toronto.
 12. Robertson R. 1995. Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. [W:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (red.), Global modernities. Sage Publications, London.
 13. Runge J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 14. Sala S. 2014a. Procesy globalizacji. Istota i geograficzne implikacje. Instytut Geografii UJK, Kielce.
 15. Sala S. 2014b. Konsekwencje procesów globalizacji. Instytut Geografii UJK, Kielce.
 16. Wdowicka M. 2011. Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15.
 17. Wdowicka M. 2012. Miasta w dobie globalizacji. Korporacje transnarodowe w Polskich miastach a dostępność nowoczesnej przestrzeni dla biznesu. Studia Miejskie, 5.
 18. Wdowicka M. 2017. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 19. Strony internetowe:
 20. https://www.egospodarka.pl/ (dostęp: 1.03.2020)
 21. https://www.forbes.pl/ (dostęp: 10.03.2020)
 22. https://idea.kielce.eu/(dostęp: 15.03.2020)
 23. https://invest.kielce.pl/ (dostęp: 1.03.2020)
 24. https://magazyny.pl/ (dostęp: 1.03.2020)
 25. https://www.technopark.kielce.pl/ (dostęp: 8.02.2020)
 26. https://www.propertydesign.pl/ (dostęp: 24.02.2020)
 27. https://www.targikielce.pl/ (dostęp: 4.02.2020)
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu