BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrębalski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Terytorializacja polityki rozwoju regionu dolnośląskiego
Place-Based Policy of Development of the Lower Silesian Region
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 49, s. 79-96, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Wspieranie rozwoju lokalnego, Wspieranie rozwoju regionalnego, Polityka samorządu terytorialnego
Regional development, Regional development strategy, Local development support, Regional development support, Local government policy
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk, Województwo dolnośląskie
Lower Silesia, Lower Silesian Voivodeship
Abstract
Region dolnośląski charakteryzuje się wieloma dysproporcjami rozwojowymi. Celem artykułu jest nie tylko ich wskazanie, lecz w szczególności przedstawienie możliwości i zakresu terytorialnego ukierunkowania samorządowego instrumentarium polityki rozwoju tegoż regionu. Polityka ta prowadzona m.in. przez samorząd województwa wymaga odpowiedniej wielowymiarowej terytorializacji, a zwłaszcza terytorialnego ukierunkowania strategii rozwoju województwa, terytorialnych dedykacji finansowych instrumentów jej wdrażania i zmian statystycznego podziału województwa na dwa regiony wsparcia. Podejście takie w kontekście nowej perspektywy unijnego programowania 2020+ oczekiwane jest przez władze i administrację samorządową, zwłaszcza regionu sudeckiego.(abstrakt oryginalny)

The region of Lower Silesia presents numerous developmental disproportions. The purpose of the article is not only to indicate them, but in particular to present the possibilities and scope of territorial oriented self-governmental instruments of policy for development of that region. This policy, conducted, among others by the regional self-government, requires appropriate multi-dimensional territorialisation, and especially territorial orientation of the voivodship's development strategy, territorial dedication of financial instruments for its implementation and changes in the statistical division of the voivodship into two support regions. This approach in the context of the new EU 2020+ programming perspective is expected by the local authorities and administration, especially the Sudeten region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualizacja delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na 2018 rok. 2020. IGiPZ PAN, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.
 2. Aktualizacja delimitacji obszarów problemowych na 2018 rok. 2020. IGiPZ PAN, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.
 3. Barca F. 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations (https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf; dostęp: 20.03.2020).
 4. Camagni R. 2011. Local Knowledge, National Vision: Challenge and Prospect for the UE Regional Policy. [W:] Territorial Dimension of Development Policies. Ministry of Regional Development, Warszawa.
 5. Churski P. 2014. Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności - konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25: 13-27.
 6. Churski P. 2018. Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) - teoria i praktyka polityki regionalnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 41: 31-50.
 7. Jewtuchowicz A. 2016. Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, 98: 221-235.
 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 2019. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 9. Nowakowska A. 2018. Od regionu do terytorium - reinterpretacja znaczenia przestrzeni w procesach rozwoju gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 3(295): 5-22.
 10. Nowakowska A. 2017. Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, 268: 26- 38.
 11. Noworól A., Noworól K. 2018. Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów.[W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i zastosowania. Studia KPZK PAN, 184: 20-28.
 12. Obrębalski M. 2017. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jako instrument regionalnej polityki spójności. [W:] A. Zakrzewska-Półtorak, P. Hajduga, M. Rogowska (red.), Regiony, metropolie, miasta. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 467: 214-229.
 13. Obrębalski M. 2014. Kontrowersje wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. [W:] D. Strahl, A. Raszkowski, D. Głuszczuk (red.), Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 333: 63-70.
 14. Obrębalski M. 2018. Potrzeby i możliwości rewizji terytorialnego podziału kraju wobec unijnej polityki spójności po 2020 roku. [W:] M. Wojtkowiak-Jakacka, L. Patrzałek, S. Kamiński (red.), Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 518: 121-135.
 15. Obrębalski M. 2013 Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej. Biblioteka Regionalisty, 13: 145-153.
 16. Obrębalski M., Walesiak M. 2014. Terytorialny wymiar polityki rozwoju regionalnego województwa dolnośląskiego w latach 2014-2020. [W:] E. Sobczak, B. Bal-Domańska, M. Obrębalski (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 331: 96-105.
 17. Olechnicka A., Herbst M. (red.) 2019. Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. Potoczek A. 2017. Polityka terytorialna jako polityka publiczna. Monografie Kolegium Jagiellońskiego. Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, Toruń.
 19. Regionalny Program Operacyjny województwa dolnośląskiego 2014-2020. 2014. Wrocław.
 20. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 - z perspektywą do 2030 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
 21. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020. 2013. Wrocław.
 22. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2030. 2018. Wrocław.
 23. Szlachta J. 2018. Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju - perspektywa europejska. [W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i zastosowania. Studia KPZK PAN, 184: 10-19.
 24. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569).
 25. Uchwała nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
 26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 512, 1571, 1815).
 27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, 2020).
 28. Wniosek - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. 2018 (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1&format=PDF; dostęp: 23.03.2020).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu