BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamzol Anna (Uniwersytet Wrocławski), Wrembel Karolina (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Partycypacja społeczna w praktyce - schemat postępowania na przykładzie osiedla Maślice (Wrocław) i miasta Międzyborza
Social Participation in Practice - a Scheme of Conduct on the Example of the Maślice Housing Estate (Wrocław) and the City of Międzybórz
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 49, s. 115-132, fot., rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Partycypacja społeczna, Społeczności lokalne, Komunikowanie społeczne, Planowanie przestrzenne
Social participation, Local community, Social communication, Spatial planning
Note
streszcz., summ.
Country
Wrocław, Międzybórz
Wroclaw, Międzybórz
Abstract
Celem pracy jest określenie schematu postępowania w procesie partycypacyjnym dotyczącym gospodarowania przestrzenią. Badania zostały przeprowadzone w dwóch zróżnicowanych obszarach - w małej miejscowości oraz na osiedlu dużego miasta. Kluczowe było zestawienie wiedzy teoretycznej na temat partycypacji społecznej z jej wdrażaniem w praktyce w różnego rodzaju obszarach. Do opracowania schematu postępowania wykorzystano głównie program partycypacji opracowany przez Pawłowską oraz model poczwórnej helisy. Proces badawczy oparto na metodologii PAR (badania partycypacyjne w działaniu). Natomiast weryfikacja przyjętych założeń miała miejsce podczas bezpośredniego kontaktu grupy badawczej ze społecznością lokalną oraz obserwacji jej zaangażowania w poszczególne etapy procesu partycypacji. W opisywanym badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na włączeniu społeczności lokalnej na etapie opiniotwórczym i decyzyjnym. Szczególne znaczenie w pracach badawczych o charakterze społecznym miały opinie na temat przestrzeni oraz funkcjonalności otoczenia wyrażane przez badanych. Przeprowadzona analiza jest próbą usystematyzowania działań w celu wypracowania praktycznego podejścia do współpracy z mieszkańcami w działaniach planistycznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the work is to define a pattern of conduct in the participatory process regarding space management. The research was carried out in two different areas - in a small town and in a large city housing estate. In the study, the key was to combine theoretical knowledge about social participation with its implementation in practice in various types of areas. For the development of the management scheme were mainly used the participation program developed by Pawłowska and the quadruple helix model. On the other hand, verification of the adopted assumptions took place during direct contact of the research group with the local community and observation of its involvement in particular stages of the participation process. The described study focused primarily on the inclusion of the local community at the opinion-making and decision-making stages. Opinions on the space and functionality of the environment expressed by the respondents were of particular importance in the conducted research of a social nature. The analysis is an attempt to systematize activities aimed at developing a practical approach to cooperation with residents in planning activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska M. (red.) 2007. O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Warszawa.
 2. Brzozowska-Brywczyńska M. 2019. Badania partycypacyjne w działaniu (PAR): między produkcją wiedzy a społecznym zaangażowaniem. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 46: 91-101.
 3. Carayannis E., Campbell D. 2011. Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the "Mode 3" Knowledge Production System. Springer Science+Business Media, LLC.
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy (www.elsevier. nlrlocatereconbase; dostęp: 26.03.2020).
 5. Fiedziukiewicz K. 2007. Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. Aspekty prawne. Warszawa.
 6. Gawryszewska B.J. 2005. Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni i jego związek ze strukturą krajobrazu codziennego. [W:] Oblicza równowagi. Materiały z konferencji "Architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Guy Peters B. 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa.
 8. Góral A., Jałocha B., Mazurkiewicz G., Zawadzki M. 2019. Badania w działaniu. Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 9. Hausner J. 1999. Komunikacja i partycypacja społeczna. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej. Kraków.
 10. Kalisiak-Mędelska M. 2015. Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 11. Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Pazder D. 2019. Zapraszamy Państwa do rozmów... Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Kwiatkowski J. 2003. Partycypacja społeczna i rozwój społeczny. Agencja Wydawnicza MT, Warszawa.
 13. Legutko-Kobus P. 2011. Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, s. 117-135.
 14. MacDonald C. 2012. Understanding participatory action research: a qualitative research methodology option. Canadian Journal of Action Research, 13: 34-50.
 15. Mironowicz I. 2016. Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia. Wrocław.
 16. Niewiadomski Z. 2003. Planowanie przestrzenne - zarys systemu. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 17. Pawłowska K. 2000. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Gra o przestrzeń. V Sympozjum w Rybnej. Gliwice.
 18. Pawłowska K. 2008. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. Kraków.
 19. Pawłowska K. 2010. Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni: praca zbiorowa. Kraków.
 20. Pawłowska K., Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Kraków.
 21. Pistelok P., Martela B. (red.) 2019. Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.
 22. Rokicki J. 2016. Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie lokalnym. Warszawa.
 23. Sobol A. 2017. Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego. Studia Ekonomiczne, 316: 172-182.
 24. Solesvik M. 2017. The triple helix model for regional development and innovation: context of nordic countries. Forum Scientiae Oeconomia, 5.
 25. Sowa K.Z. 1988. Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny. Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne, 5: 55.
 26. Siemiński W. 2007. Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym - przegląd literatury. Człowiek i Środowisko, 31(1-2).
 27. Swianiewicz P. 2012. Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich. [W:] M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. Warszawa.
 28. Sztando A. 2011. Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego. [W:] R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 179.
 29. Szwajdler W., Bąkowski T. 2004. Proces inwestycyjno-budowlany, zagadnienia administracyjno-prawne. Dom Organizatora, Toruń.
 30. Żylski T. (red.) 2016. Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym. MDruk, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu