BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Anna Maria (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Bajerowski Tomasz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Ogrodniczak Michał (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
A Method for Hazard Mapping Illustrated with an Example of Fire Service Interventions
Metoda mapowania zagrożeń na przykładzie interwencji Straży Pożarnej
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/3, s. 21-40, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
System Informacji Przestrzennej, Straż pożarna, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, Proces decyzyjny, Zarządzanie kryzysowe
Geographic Information System (GIS), Firefighters, Safety risk identification, Decision proces, Crisis management
Abstract
Systemy informacji przestrzennej są obecnie powszechnie wykorzystywane i znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym jako narzędzie wspierające procesy decyzyjne. Narzędzia geoinformacyjne umożliwiają identyfikację przestrzenną zagrożeń, modelowanie danych przestrzennych, opracowywanie scenariuszy stanów przyszłych zagrożeń oraz opracowywanie planów zapobiegania wystąpienia kryzysu i jego skutków. Mapy zagrożeń są narzędziem wykorzystywanym do wspierania procesów decyzyjnych w przypadku zagrożenia. Celem pracy było opracowanie metody, która pozwoli na kartowanie map zagrożeń jako narzędzia wspierającego procesy zarządzania kryzysowego oraz procesy decyzyjne dotyczące bezpieczeństwa i działań zarówno Straży Pożarnej, jak również krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). W ramach badań opracowano wzory określające skalę niebezpieczeństwa każdego ze zdarzeń oraz współczynnik skali niebezpieczeństwa. Opracowano mapy zagrożeń z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej, w tym: interpolacji, kartogramu, hotspot. Jako dane wykorzystano informacje z PSP z obszaru przyjętego jako reprezentatywny. Zebrane dane charakteryzowały się brakiem jednorodności zapisu i zróżnicowaną jakością. Skutkowało to potrzebą ich unifikacji i dodatkowej oceny. Efektem końcowym badań są algorytmy pozwalające na kartowanie map zagrożeń, uwzględniających nie tylko sam fakt wystąpienia zagrożenia, ale również jego wagę oraz skalę niebezpieczeństwa. Wykonane badania wykazują, że opracowane tą metodą mapy zagrożeń obrazują więcej zależności przestrzennych niż surowe dane statystyczne, co pozwala na lepszą analizę badanego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

Spatial information systems are already widely used and are commonly applied in crisis management. The aim of the study was to develop a method for mapping hazards as a tool supporting crisis management processes and decision making processes for the purposes of security and activities of the Fire Service, and the organisation of the National Rescue and Fire System. As part of the study, formulas determining the scale of danger of each event, and a danger scale factor were developed. Hazard maps were compiled using various methods of cartographic presentation, including interpolation, chorogram, and hotspot. The data used was information from the National Fire Service, from an area accepted as representative. The suggested solution proposes a new method for spatial analysis which takes into account not only the number of events as such, but also the weight of hazards they generate, the specified scale of dangers. The conducted study indicates that the hazard map compiled using this method show more spatial relationships than raw statistical data, which en-ables a better analysis of the studied phenomenon. The end result of the study is the development of algorithms enabling the compilation of a hazard map which takes into account not only the very fact of the occurrence of a hazard but also its weight. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Felcenloben D.: Geoinformacja, wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy. Wydawnictwo Gall, Katowice 2011.
 2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS - obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Gundogdu I.: Applying linear analysis methods to GIS-supported procedures for preventing traffic accidents: Case study of Konya. Safety Science, vol. 48, 2010, pp. 763-769.
 4. Templin T.: Mobilny GIS - aktualne trendy, perspektywy rozwoju i wyzwania kształcenia. Roczniki Geomatyki - Annals of Geomatics, t. 14, z. 2(72), 2016, pp. 221-230.
 5. Asgary A., Ghaffari A., Levy J.: Spatial and temporal analyses of structural fire incidents and their causes: A case of Toronto, Canada. Fire Safety Journal, vol. 62, 2013, pp. 37-48.
 6. Bajerowski T., Kowalczyk A.: Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.
 7. Kowalczyk A.: The use of scale-free networks theory in modeling landscape aesthetic value networks in urban areas. Geodeski Vestnik, vol. 59, 2015, pp. 135-152.
 8. Moeinaddini M., Asadi-Shekari Z., Zaly Shah M.: The relationship between urban street networks and the number of transport fatalities at the city level. Safety Science, vol. 62, 2014, pp. 114-120.
 9. Mohan D., Bangdiwala S., Villaveces A.: Urban street structure and traffic safety. Journal of Safety Research, vol. 62, 2017, pp. 63-71.
 10. Murray A.T.: Optimising the spatial location of urban fire stations. Fire Safety Journal, vol. 62, 2013, pp. 64-71.
 11. Bajerowski T., Biłozor A., Cieślak I., Sanetra A., Szczepańska A.: Ocena i wycena krajobrazu. Educatera, Olsztyn 2007.
 12. Biłozor A., Kowalczyk A.M., Bajerowski T.: Theory of Scale-Free Networks as a New Tool in Researching the Structure and Optimization of Spatial Planning. Journal of Urban Planning and Development, vol. 144, no. 2, 2018.
 13. Ogrodniczak M., Ryba J., Ryba B.: Ocena obszarów interwencyjnych Policji w województwie warmińsko-mazurskim przy użyciu narzędzi GIS. Przegląd Naukowo-- Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa, vol. 31, 2016, pp. 153-164.
 14. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ [access: 9.02.2017].
 15. Hopfer A., Cymerman R., Nowak A.: Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1982.
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz.U. 2011 nr 46, poz. 239 with amendments.
 17. Zasady ewidencjonowania zdarzeń w systemie wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2014.
 18. Kowalczyk A., Kowalczyk K.: The network theory in the process of creating and analyzing from vertical crustal movements. 14th SEGM GeoConference on Informatics, vol. 2, 2014, pp. 545-552.
 19. Goodchild M.F.: Twenty years of progress: GIScience in 2010. Journal of Spatial Information Science, vol. 1, 2010, pp. 3-20.
 20. Longley P.A., Goodchild F.M., Maguire D.J., Rhind W.D.: GIS Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 21. Pasławski J.: Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era, 2006.
 22. Bruns A.: The future is user-led: the path towards widespread produsage. Fibreculture Journal, September 2008, pp. 15-18.
 23. Peng Z.R., Tsou M.H.: Internet GIS. Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks. John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 24. Prasannakumar V., Vijith H., Charutha R., Geetha N: Spatio-Temporal Clustering of Road Accidents: GIS Based Analysis and Assessment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 21, 2011, pp. 317-325.
 25. Park P.Y., Wook R.J., Godfred Y., Rempel G., Paulsen D., Rumpel D.: First responders' response area and response time analysis with/without grade crossing monitoring system. Fire Safety Journal, vol. 79, 2016, pp. 100-110.
 26. Yang S., Lu S., Wu Y.: GIS-based Economic Cost Estimation of Traffic Accidents in St. Louis, Missouri. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 96, 2013, pp. 2907-2915.
 27. El-Shejmy N., Valeo C., Habib A.: Digital Terrain Modeling: Acquisition, Manipulation and Applications. Artech House Remote Sensing Library, 11, Artech House Publishers, 2005.
 28. Kowalczyk K., Rapiński J., Mróz M.: Analysis of vertical movements modelling through various interpolation techniques. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 7, no. 4(160), 2010, pp. 399-409.
 29. Higgins E., Taylor M., Francis H., Jones M.: The evolution of geographical information systems for fire prevention support. Fire Safety Journal, vol. 69, 2014, pp. 117-125.
 30. Kaufman M., Rosencrants T.: GIS method for characterizing fire flow capacity. Fire Safety Journal, vol. 72, 2015, pp. 25-32.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.3.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu