BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maślanka Józef (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Entering Parcel Boundaries into the Polish Register of Land and Buildings - an Analysis of the Current State and Proposed Changes
Rejestrowanie granic działek w polskiej ewidencji gruntów i budynków - analiza obecnego stanu i propozycje zmian
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2020, nr 14/3, s. 63-87, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Keyword
Kataster nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Regulacje prawne
Real estate cadastre, Ground real estate, Legal regulations
Abstract
Polska ewidencja gruntów i budynków (EGiB), nazywana też katastrem nieruchomości, ma charakter techniczno-deklaratoryjny, co oznacza, że powinna wiernie rejestrować w bazie EGiB, a następnie udostępniać bez zniekształceń i braków dane powstałe w wyniku specjalnych procedur technicznych i formalno-prawnych. Przedmiotem artykułu jest analiza problemów formalno-prawnych i technologicznych występujących w zakresie rejestrowania w EGiB danych dotyczących granic działek ewidencyjnych. Autor na podstawie przepisów prawa, literatury przedmiotu, a także przypadków zaczerpniętych z praktyki geodezyjnej dokonuje opisowej analizy formalnej i porównawczej obecnych rozwiązań prawnych oraz technologicznych stosowanych do rejestrowania granic działek w bazie danych EGiB. W ich wyniku przeprowadzonych analiz autor stwierdza, że obecne rozwiązania prawne, nie pozwalają na pełne i prawidłowe rejestrowanie, a także przekazywanie użytkownikom danych dotyczących granic działek powstałych w wyniku przeprowadzonych prac geodezyjno-prawnych. Stwierdzone braki, trudności i bariery w zakresie rejestrowania danych dotyczących granic mogą prowadzić do zniekształcanie powstałych na ich bazie informacji, a - co za tym idzie - do obniżenia wiarygodności EGiB. Autor proponuje wprowadzenie do schematu aplikacyjnego określającego strukturę bazy ewidencyjnej pojęcia odcinka granicy wraz z odpowiednimi atrybutami, co pozwoli na usunięcie wielu dotychczasowych problemów oraz na dostarczanie użytkownikom EGiB wiarygodnych i pełnych informacji. (abstrakt oryginalny)

The Polish register of land and buildings (EGiB), also known as the real estate cadastre, is of both a technical and declarative nature, which means that the data resulting from special technical, formal and legal procedures should be precisely entered into the EGiB database and then made available to users without distortions or deficiencies. The subject of this research paper is the analysis of formal, legal and technical problems that occur in the process of entering data on the boundaries of cadastral parcels into EGiB. Based on the legal provisions, subject literature, as well as real cases derived from surveying practice, the author performs a descriptive formal and comparative analysis of cur rent legal and technical solutions used to enter boundaries of cadastral parcels into the EGiB database. As a result of these analyses, the author has concluded that the existing legal solutions allow neither full and precise entering of parcel boundaries nor providing users with correct data resulting from the performed surveys and legal works. Defects, difficulties and barriers faced when entering boundary data into the register can lead to the distortion of the relevant information, and thus to the decreased reliability of EGiB. The author's proposal is to introduce into the application schema the concept of the boundary segment, together with appropriate attributes defining the structure of the cadastral da tabase. This would allow the elimination of many existing problems and provide EGiB users with reliable and complete information. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w  sprawie ewidencji gruntów. M.P. 1969 nr 11, poz. 98 z późn. zm. [Ordinance of the Ministers of Agriculture and Municipal Economy of 20 February 1969 on land registry. Official Gazette of 1969, no. 11, item 98 as amended].
 2. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w  sprawie ewidencji gruntów i budynków.Dz.U. 1996 nr 158, poz. 813 [Regulation of Ministers of Land Management and Construction as well as Agriculture and Food Economy of 17 December 1996 on the register of land and buildings. Journal of Laws of 1996, no. 158, item 813].
 3. Instrukcja techniczna K-1: Podstawowa mapa kraju, wprowadzona do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia 16 maja 1995 r. [Technical Guideline K-1: The base map of the country, introduced for use by the Surveyor General of Poland in a letter of 16 May 1995].
 4. Instrukcja techniczna K-1: Mapa zasadnicza. Wyd. 3.Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1998 [Technical Guideline K-1: The base map. 3rd ed. Surveyor General of Poland, Warsaw 1998].
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w  sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297 [Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 24 March 1999 on technical standards regarding geodesy, cartography and the national land information system.Journal of Laws of 1999, no. 30, item 297].
 6. Ustawa z  dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 276 [Act of 17 May 1989 Geodetic and Cartographic Law. Consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 276].
 7. Directives Directive 2007/2/EC of The European Parliament and of The Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). Official Journal of the European Union No L 108/1.
 8. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o  infrastrukturze informacji przestrzenne. Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 177 [Act of 4 March 2010 on spatial information infrastructure. Consolidated text of Journal of Laws of 2020, item 177].
 9. Maślanka J.: Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych - wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne [Determining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases - selected formal, legal and technical aspects]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr III/1, 2018, pp. 741-754. https://doi.org/10.14597/ INFRAECO.2018.3.1.050.
 10. Maślanka J.: Restoration of Boundary Markers and the Determination of Boundary Points in the Context of the Reliability of the Register of Land and Buildings. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 13, no. 4, 2019, pp. 49-65. https://doi.org/10.7494/geom.2019.13.4.49.
 11. Pęska-Siwik A., Hanus P.: Punkt graniczny i źródła danych o jego położeniu (atrybut ZRD)[The boundary point and source of data about its location (attribute ZRD)]. Przegląd Geodezyjny, r. 90, nr 8, 2018, pp. 14-18. https://doi.org/10.15199/50.2018.8.2.
 12. Pęska-Siwik A.: Charakterystyka wybranych prac geodezyjnych związanych z określaniem przebiegu granic działki ewidencyjnej w kontekście atrybutu ZRD[Charecteristics of setected geodetic works related to determining the course of cadastral plot boundaries in the ZRD attribute context]. Przegląd Geodezyjny, r. 92, nr 1, 2020, pp. 16-20.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w  sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Dz.U. 2004 nr 268, poz. 2663 [Regulation of the Council of Ministers of 7 December 2004 on the manner and procedure for real estate subdivision. Journal of Laws of 2004, no. 268, item 2663].
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w  sprawie ewidencji gruntów i budynków. Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 393 [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the register of land and buildings. Consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 393].
 15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2013 poz. 1551 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 29 November 2013 amending the regulation on the register of land and buildings. Journal of Laws of 2013, item 1551].
 16. Stanowisko nr 24/2013/K-P Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 20 września 2013 r. w  sprawie poparcia działań mających na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jako podstawowego elementu infrastruktury informacji przestrzennej[Stand No. 24/2013/K-P of the Convention of Marshals of Provinces of the Republic of Poland of 20 September 2013 on support for actions aimed at accelerating the modernization of the register of land and buildings as a basic element of spatial information infrastructure].http://geoforum.pl/upload/files/pliki/130926_stanowisko.pdf [access: 25.02.2020].
 17. Morawiecki L.: Wstęp do prawoznawstwa. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,Toruń 1999.
 18. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa. Wyd. 13. Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2018.
 19. Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl [access: 25.02.2020].
 20. Wielki słownik języka polskiego. https://wsjp.pl[access: 25.02.2020].
 21. Gaździcki J.: Systemy informacji przestrzennej. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa - Wrocław 1990.
 22. Pęska-Siwik A.: Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej. Kraków 2017 [Ph.D. thesis, unpublished].
 23. Maślanka J.: Determining the course of boundaries based on points shared by several properties and entering this data into the register of land and buildings. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr IV/1/2018, pp. 879-890. https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.4.1.060.
 24. Maślanka J.: Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych. Krakow 2015 [Ph.D. thesis, unpublished].
 25. Maślanka J.: Restoration of boundary markers and the determination of boundary points - proposed amendments to the laws of Poland. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 14, no. 1, 2020, pp. 87-97. https://doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.87.
 26. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2015 poz. 2109 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 6 November 2015 amending the regulation on the register of land and buildings. Journal of Laws of 2015, item 2109].
 27. Wyrok WSA w Krakowie z 30.08.2018 r. Nr III SA/Kr 319/18 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Krakow of 30.08.2018 Ref. No. III SA/Kr 319/18]. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBFCF4E4EB [access: 25.02.2020].
 28. Wyrok WSA w Krakowie z 19.09.2018 Nr III SA/Kr 732/18 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Krakow of 19.09.2018 Ref. No. III SA/Kr 732/18]. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-kr-732-18/ewidencja_gruntow_i_budynkow/b106be.html [access: 25.02.2020].
 29. Wyrok WSA w Krakowie z 22.11.2018 Nr III SA/Kr 895/18 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Krakow of 22.11.2018 Ref. No. III SA/Kr 895/18]. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5A9132565E [access: 25.02.2020].
 30. INSPIRE_DataSpecification_CP_v3.1.doc. http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/DataQuality.action?hideMenu=&themeId1=cp[access: 25.02.2020].
 31. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz.U. 2015 poz. 2028 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 2 November 2015 on the database of topographic objects and the base map. Journal of Laws of 2015, item 2028].
 32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w  sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych po-miarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572 [Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 9 November 2011 on technical standards for the performance of plane and vertical land surveys as well as elaboration and transfer of the results to the national geodetic and cartographic resource. Journal of Laws of 2011, no. 263, item 1572].
 33. Ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 65 [Act of 21 August 1997 on real estate management. Consoli-dated text of Journal: Laws of 2018, item 65].
 34. Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1474 z późn. zm. [Act of 10 April 2003 on specific principles for the preparation and implementation of investments in public roads. Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1474, as amended].
 35. Podziały przez potrącenie do lamusa? https://geoforum.pl/news/25496/podzialy-przez-potracenie-do-lamusa- [access: 25.02.2020].
 36. Wyrok WSA w Gliwicach z 17.12.2015 r. Nr II SA/Gl 800/15 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Gliwice of 17.12.2015 Ref. No II SA/Gl 800/15]. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/50B12A1222 [access: 25.02.2020]
 37. Wyrok WSA w Gliwicach z 11.06.2018 r. Nr II SA/Gl 88/18 [Judgement of the Provincial Administrative Court in Gliwice of 11.06.2018 Ref. No II SA/Gl 88/18]. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-88-z/zasob_geodezyjny_i_kartograficzny/78743f.html [access: 25.02.2020].
 38. Starosta Wielicki: Stanowisko w sprawie sprawozdania z kontroli doraźnej w trybie uproszczonym nr IGI.431.4.1.2017.AP (GK.664.1.2.2017) [District Governor of Wieliczka: Stand on the report on summary control under the simplified procedure No. IGI.431.4.1.2017.AP (GK.664.1.2.2017)]. Wieliczka 2018 [unpublished].
 39. EWMAPA - instrukcja do programu. Geobid Sp. z o.o., Katowice 2016.
 40. Aktualizacja bazy danych EWID 2007 po modernizacji za pomocą GML. https://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/wsparcie/opisytechnologii/120-aktualizacja-bazy-danych-ewid-2007-po-modernizacji-za-pomoca-gml[accsess: 25.02.2020].
 41. Podręcznik użytkownika programu EWMAPA. Geobid Sp. z o.o., Katowice 2005.
 42. Malinowska A.: Autoreferat - załącznik do wniosku z dnia 6 maja 2016 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Website of the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering of AGH: http://www.geod.agh.edu.pl/files/habilitacje/malinowska/autoreferat.pdf [access: 25.05.2020].
 43. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w  sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U. 1999 nr 45, poz. 453 [Regulation of the Ministers of Internal Affairs and Administration as well as Agriculture and Food Economy of 14 April 1999 on real estate delimitation. Journal of Laws of 1999, no. 45, item 453].
 44. Latoś S., Maślanka J.: Analiza dokładności map numerycznych i cyfrowych [Accuracy analysis of numerical and digital maps]. Geodezja - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 6, z. 2, 1998, pp. 163-177.
 45. Maślanka J.: Zrozumieć SIT. Magazyn Geodezyjny GEODETA, nr 11(18), 1996, pp. 5-8.
 46. Wyrok NSA w Warszawie z 18.04.1999 r. Nr II SA 1632/98 [Judgement of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 18.04.1999 Ref. No. II SA 1632/98]. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-1632-98-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-520139912 [access: 25.02.2020].
 47. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2013 poz. 1183 [Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 5 September 2013 on the organization and mode of keeping the National Geodetic and Cartographic Resource. Journal of Laws of 2013, item 1183].
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2020.14.3.63
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu