BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubala Sebastian (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Comparison of Enrolment in Higher Agricultural Education in Poland and Other European Union Countries from 2013-2017
Tendencje w podejmowaniu studiów rolniczych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2013-2017
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 3, s. 27-37, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rolnictwo, Wiedza, Szkolnictwo wyższe, Edukacja
Agriculture, Knowledge, Higher education, Education
Note
JEL Classification: I21, I23, J24, Q10.
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja zmian w poziomie podejmowania wyższego wykształcenia rolniczego w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w latach 2013-2017. Dodatkowym aspektem było zbadanie związku przyczynowego między liczbą osób podejmujących wyższe wykształcenie rolnicze a efektywnością funkcjonowania rolnictwa w danym kraju. Wskaźnik dynamiki wykorzystano do przedstawienia istniejących tendencji. Dodatkowo zbadano przyjęcia na poszczególne rodzaje studiów oraz przedstawiono różnice w wartościach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Do analizy związku przyczynowego wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana. Polska należy do grupy o stosunkowo niskim poziomie podejmowania studiów rolniczych. Ponadto liczba osób kształcących się na uniwersytetach rolniczych jest ściśle związana z efektywnością rolnictwa w danym kraju Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify changes in the level of enrolment in higher agricultural education in Poland compared with other European Union countries in the years 2013-2017. An additional aspect of study was the causal relationship between the number of people undertaking higher agricultural education and the effectiveness of the functioning of agriculture in a given country. The dynamics ratio was used to present the existing tendencies. Additionally, admissions for individual types of studies were examined and the differences in values from individual countries were presented. Spearman's coefficient of rank correlation was used to analyze the causative relationship. Poland belongs to a group with relatively low levels of higher agricultural studies. In addition, the number of persons undertaking education at agricultural universities is closely connected with the efficiency of agriculture in a given European Union country. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baggett, C., Elbert, C., Smith-Hollins, C., Wallace, S. (2015). Factors Influencing Enrollment in Colleges of Agriculture: Perspectives of Students in 1862 Land Grant Institutions. NACTA Journal, 59 (4) 306-312.
 2. Boguski, J. (2012). Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (39), 173-181.
 3. Borowiec, M. (2011). Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 18, 9-22.
 4. Coleman, W., Grant, W., Josling, T. (2004). Agriculture in New Global Economy. Edward Elgar, Cheltencham, Northampton.
 5. Firlej, K. (2009a). Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (1), 84-89.
 6. Firlej, K. (2009b). Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego. [In:] A. Mickiewicz, P. Mickiewicz (Eds), Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia. Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 7. Firlej, K. (2017). Przemysł spożywczy w Polsce. Nowa ścieżka rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Firlej, K., Kubala, S. (2018). Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 1 (28), 227-242.
 9. Fitzenz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 10. Francis, C., King, J., Lieblein, G. (2000). Conceptual Framework for Structuring Future Agricultural Colleges and Universities in Industrial Countries. The Journal of Agricultural Education and Extension, 6 (4214), 213-222.
 11. Gołębiewska, B., Klepacki, B. (2005). Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 7, 457-464.
 12. Huffman, W.E. (1999). Human Capital: Education and Agriculture. [In:] B.L. Gardner, G.C. Rausser (Eds), Handbook of Agricultural Economics. Elsevier Science, Amsterdam.
 13. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2008). Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 67, 79-86.
 14. Krzyżanowska, K. (2000). Skuteczność upowszechniania postępu organizacyjnego w rolnictwie - strategie doradcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Maguire, C.J. (2004). From agriculture to rural development: Critical choices for agriculture education. Sustainable Development Department (SD). Food and Agriculture Organization for the United Nations (FAO), SD dimenions.
 16. Mulder, M. (2005). Agricultural Education - Building Competence for Innovation of the Agri-Food Complex. Wageningen University, Wageningen.
 17. Nowak, A., Kijek, T., Wójcik, E. (2016). Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (1), 202-207.
 18. Parr, D.M., Trexler, C.J., Khanna, N.R., Battisti, B.T. (2007). Sustainable agriculture education is beginning to emerge as a way to address many complex social and environmental problems. Agricultural and Human Values, 24 (4), 523-533.
 19. Parr, D.M. (2011). Student's Experiential Learning and Use of Student Farms in Sustainable Agriculture Education. Journal of Natural Resources and Life Sciences Education, 40 (1), 172-180.
 20. Poczta, W., Kołodziejczak, M. (2008). Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 1-12.
 21. Porceddu, E., Rabbinge, R. (1997). Role of Research and education in the development of agriculture in Europe. European Journal of Agronomy, 7 (1-3), 1-13.
 22. Rudnicki, F. (2013). Kształcenie rolnicze w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. Fragmenta Agronomica, 30 (4), 189-193.
 23. Wiatrak, A.P. (2005). Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło nierówności gospodarczych i społecznych. [In:] M.G. Woźniak (Ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 24. Wołoszyn, J. (2002). Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu