BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrupała-Pniak Małgorzata (University of Silesia in Katowice), Turska Elżbieta (University of Silesia in Katowice)
Title
Motivation Type and Risk of Occupational Burnout among Corporate Employees
Rodzaj motywacji a ryzyko wypalenia zawodowego wśród pracowników organizacji korporacyjnych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 3-4 (134-135), s. 113-125, tab., bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Keyword
Motywacje, Motywacja do pracy, Wypalenie zawodowe, Korporacje
Motivation, Work motivation, Professional burnout, Corporation
Note
JEL Classification: I31, M14, M50, M52, M54
summ., streszcz.
Abstract
W badaniach nad wypaleniem zawodowym wiele uwagi poświęca się czynnikom organizacyjnym i indywidualnym, ale nadal jest stosunkowo mało prac dotyczących związków motywacji i wypalenia. Współczesny, konkurencyjny rynek wzmaga silną rywalizację zarówno między organizacjami, jak i pracownikami. Od tych ostatnich oczekuje się coraz większego wysiłku i zaangażowania oraz trwałej motywacji ukierunkowanej na realizację wyznaczonych celów. Przeprowadzone badanie wśród pracowników organizacji o charakterze korporacyjnym (N = 97) potwierdziło ochronną rolę motywacji wewnętrznej w rozumieniu SDT, która ma tu charakter zasobu. Badania pokazały również, że najbardziej sprzyjającym czynnikiem wypalenia jest amotywacja, która pozostaje w umiarkowanie silnych związkach ze wszystkimi wymiarami wypalenia. Analiza regresji potwierdziła, że jedynie zmienne motywacyjne są istotnymi predyktorami wypalenia, a czynniki demograficzne i organizacyjne nie przewidują wypalenia. (abstrakt oryginalny)

Much attention in occupational burnout is paid to organizational and individual factors in research. However, there are still relatively few studies on the relationships between motivation and burnout. Today's competitive market contributes to increasingly strong rivalry both between organizations and between employees. The latter are expected to display increasing effort, engagement, and sustained motivation aimed at achieving set goals. The conducted study, covering employees of corporate organizations (N=97), confirmed the protective role of intrinsic motivation as understood by SDT. Its nature, in this case, is that of a resource. Research has also shown that the factor that is most conducive to burnout is amotivation, which remains moderately strongly related to all the dimensions of burnout. Regression analysis has confirmed that only motivational variables are significant predictors of burnout, while neither demographic nor organizational variables predict it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoniou A. S., Polychroni F., and Vlachakis A. N. (2006), Gender and Age Differences in Occupational Stress and Professional Burnout between Primary and High-School Teachers in Greece, Journal of Managerial Psychology, 21(7), 682-690, https://doi.org/10.1108/02683940610690213.
 2. Baka Ł. and Basińska B. (2016), Psychometryczne właściwości polskiej wersji oldenburskiego kwestionariusz wypalenia zawodowego [Psychometric properties of the Polish version of the Oldenburg Burnout Inventory - OLBI], Medycyna Pracy[Occupational Medicine], 67(1), 29-41, https://doi.org/10.13075/mp.5893.00353.
 3. Burke R. J. and Mikkelsen A. (2006), Burnout among Norwegian Police Officers: Potential Antecedents and Consequences, International Journal of Stress Management, 13(1), 64.
 4. Cerasoli C. P., Nicklin J. M., and Ford M. T. (2014), Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives Jointly Predict Performance: A 40-Year Meta-Analysis, Psychological Bulletin, 140, 4, 980-1008.
 5. Chrupała-Pniak M. and Grabowski D. (2016), Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale [The Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale: A preliminary psychometric characterization of the Polish version of the questionnaire], Psychologia Społeczna [Social Psychology], 11, 3(38), 339-355.
 6. Cropanzano R., Howes J. C., Grandey A. A., and Toth P. (1997), The Relationship of Organizational Politics and Support to Work Behaviors, Attitudes, and Stress, Journal of Organizational Behavior, 18, 159-180.
 7. Deci E. L., Koestner R., and Ryan R. M. (1999), A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation, Psychological Bulletin, 125(6), 627-668, DOI:10.1037/0033-2909.125.6.627.
 8. Deci E. L., Nezlek J., and Sheinman L. (1981), Characteristics of the Rewarder and Intrinsic Motivation of the Rewardee, Journal of Personality and Social Psychology, 40(1), 1-10, DOI:10.1037/0022-3514.40.1.1.
 9. Deci E. L. and Ryan R. M. (1983), The Basis of Self-Determination: Intrinsic Motivation and Integrated Internalizations, Academic Psychology Bulletin, 5(1), 21-29.
 10. Deci E. L. and Ryan R. (2000), The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior, Psychological Inquiry, 11, 227-268.
 11. Deci E. L. and Ryan R. M. (2008), Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health, Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182-185. DOI:10.1037/a0012801.
 12. Demerouti E., Bakker A. B., Nachreiner F., and Schaufeli W. B. (2001), The Job Demands Resources Model of Burnout, Journal of Applied Psychology, 86, 499-512.
 13. Fernet C., Austin S., and Vallerand R. J. (2012), The Effects of Motivation on Employee Exhaustion and Commitment: An Extension of JD-R Model, Work and Stress, 26(3), July-September, 213-229.
 14. Fernet C., Gagne M., and Austin S. (2010), When Does Quality of Relationships with Coworkers Predict Burnout over Time? The Moderating Role of Work Motivation, Journal of Organizational Behavior, 31(8), 1163-1180.
 15. Jaworowska A. (2014), LBQ. Kwestionariusz wypalenia zawodowego, Polska adaptacja [LBQ: The Polish adaptation of the Link Burnout Questionnaire], Warsaw, PTP Psychological Test Laboratory.
 16. Karabay M. E., Tezergil S. A., and Kose A. (2014), Does Motivation Mediate the Job Performance and Burnout? Evidence from Turkish Banking Sector, American International Journal of Social Science, 3(6), 98-108.
 17. Leiter M. P. and Maslach C. (1999), Six Areas of Worklife: A Model of the Organizational Context of Burnout, Journal of Health and Human Services Administration, 21(4), 472-489.
 18. Leiter M. P. and Maslach C. (2014), Interventions to Prevent and Alleviate Burnout, in M. P. Leiter, A. B. Bakker, and C. Maslach (Editors), Burnout at Work: A Psychological Perspective, Psychology Press, Hove, Sussex 2014, pp. 145-167.
 19. Lizano E. L. (2015), Examining the Impact of Job Burnout on the Health and Well-Being of Human Service Workers: A Systematic Review and Synthesis, Human Service Organizations: Management, Leadership and Governance, 39(3), 167-181, DOI: 10.1080/23303131.2015.1014122.
 20. Maslach C. and Leiter M. P. (2016), Understanding the Burnout Experience: Recent Research and Its Implications for Psychiatry, World Psychiatry, 15, 103-111.
 21. Maslach C., Schaufeli W. B., and Leiter M. P. (2001), Job Burnout, Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
 22. Pines A. (1993), Burnout: An Existential Perspective, in W. B. Schaufeli, C. Maslach, and T. Marek (Editors), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, Taylor and Francis, Washington, D.C., pp. 33-52.
 23. Ryan R. M. and Deci E. L. (2000), Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 24. Santinello M. (2007), LBQ Link Burnout Questionnaire: manuale, Giunti O. S. Organizzazioni Speciali, Firenze.
 25. Schaufeli W. B., Bakker A. B., and Van Rhenen W. (2009), How Changes in Job Demands and Resources Predict Burnout, Work Engagement, and Sickness Absenteeism, Journal of Organizational Behavior, 30(7), 893-917, http://psycnet.apa.org/doi/10.1002/job.595.
 26. Schaufeli W. B., Leiter M. P., and Maslach C. (2009), Burnout: 35 Years of Research and Practice, Career Development International, 14(3), 204-220. https://doi.org/10.1108/13620430910966406.
 27. Vallerand R. J. and Ratelle C. F. (2002), Intrinsic and Extrinsic Motivation: A Hierarchical Model, in E. L. Deci and R. M. Ryan (Editors), Handbook of Self-Determination Research, pp. 37-63, Rochester, New York, University of Rochester Press.
 28. Van Dierendonck D., Schaufeli W. B., and Buunk B. P. (2001), Burnout and Inequity among Human Service Professionals: A Longitudinal Study, Journal of Occupational Health Psychology, 6(1), 43.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1677
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu